သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာဝေျပာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိေရး ကို ေမွ်ာ္မွန္း ေတာင့္တ ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူ တို႔မွာ လြတ္လပ္ေရး မရမီ တစ္ႏွစ္ကပင္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲမ်ားကို လြတ္လပ္ကာ စ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဝမွာပင္ စတင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္တည္ေရးကို အာမခံ ေပးခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရရွိေစမည္ဟု ပင္လံုစာခ်ဳပ္က အာမခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၆၆ ႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အဆိုပါ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ ဆက္တို႔က လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအသီးသီးႏွင့္ အာဏာအညီ အမွ် ခြဲေဝေရးကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ ခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအစား တစ္စုတည္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုသာ ဦးေနဝင္းက အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည္။ ဦးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္လ်က္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင့္ စစ္အာဏာ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အာမခံေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ ထိုစဥ္ကပင္ စတင္၍ ေဘးခ်ိတ္ ထားျခင္း ခံခဲ့ရေတာ့သည္။ ဦးေနဝင္း ေနာက္ အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၾကေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေစာေမာင္ႏွင့္ ဦးသန္းေရႊတို႔လက္ထက္တြင္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေဘးဖယ္ထားၿမဲတိုင္း ထားခဲ့ၾကသည္။ ဦးသန္းေရႊ လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ မဆန္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ့ျပန္သည္။

အဆိုပါ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ပါမည္ဟု က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုကာ သမၼတ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရကလည္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေနာင္ေတာ္စစ္ေခါင္း မ်ားနည္းတူ သေဘာထားလာခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ ၃၃၇ အရ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အားလံုး သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လက္ရွိ အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေခါင္းမာစြာ ဖက္တြယ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တို႔၏ သေဘာထား ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေထာက္ျပလာခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူထက္ တစ္စုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စု မူကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတို႔က သစၥာခံၾက ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားတို႔ အေနျဖင့္ ယင္းတို႔ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ယင္းတို႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ လက္နက္မ်ား ႏွင့္အတူ စြန္႔လႊတ္ၾကရန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရသည္ ကခ်င္တို႔ မွလြဲ၍ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အမ်ားစုမွာ ယခင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက ခန္႔အပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈကို မည္သည့္ အခါကမွ် လက္မခံ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္သက္သက္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း လက္ခံနားလည္ ထားေသာ လက္ရွိ အစိုးရ က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အဓိကေသာ့ခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ကာ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ျဖစ္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထူးျခားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသပ္ႏိုင္ ေရးအတြက္ အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ အတြင္း အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ရရွိထားသည္ ဟုလည္း ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ယံုၾကည္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးလမ္း ကား အခက္အခဲ အတားအဆီး အေျမာက္အျမားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု လည္း သူက ဆိုသည္။

အ႐ိုးစြဲေအာင္ နက္႐ိႈင္းေသာ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့မႈက အပစ္အခတ္  ရပ္စဲေရးကို အလြယ္တကူ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစႏိုင္ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ျခမ္းအတြင္း  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီမႈ ေနာက္ပိုင္း အနည္းဆံုး တိုက္ပြဲ ၄၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရ ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း အစိုးရက ေလေၾကာင္း ပစ္ကူမ်ား သံုးစြဲ၍ ဗ်ဴဟာက်ေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ား သိမ္းပိုက္ ထားျခင္းျဖင့္ အစိုးရက ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးတြင္ အထက္စီးရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိသည္။ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕မွ မဟာဗ်ဴဟာဆန္းစစ္ေလ့လာ ေရး ဒါ႐ိုက္တာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ ေတာင္က အဆိုပါ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေဝးကြာသြားေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ရွိသမွ်လက္နက္ ႏွင့္ မိမိတို႔ကို ပံုေအာပစ္ခတ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ေတာင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္ တစ္ဖက္ ျပဳလုပ္ေနေသာ အစိုးရကို ယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႕တို႔က အဆိုပါ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ခုခံ ကာကြယ္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကခ်င္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕တို႔ ျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေသာ  United Nationalities Federeal Council (UNFC) ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ Chiang Mai ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

UNFC အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ဥကၠာက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ကိုသာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေတာင္းဆိုျခင္းကို အစိုးရဘက္က သေဘာတူညီ ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ စတင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

UNFC သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအစိုးရ ႏွင့္ အႀကိမ္ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွ ထူးျခားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာရန္ မျမင္ေပ။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ေဒသခံျပည္သူ တစ္သိန္းေက်ာ္မွာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရ ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္နက္အားျဖင့္ မယွဥ္သာ ႏိုင္ေသာ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕တို႔မွာ အေရးပါေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕တို႔က သိမ္းယူ ထားခဲ့သည့္ အတိုင္း ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည့္ အေနအထား မရွိေပ။ ကခ်င္တို႔က လိုအပ္လွ်င္ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ ကိုပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ တည္ထားေသာ လိုင္ကာစခန္းတြင္ အႀကီးအကဲ အမ်ားစုမွာ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေျမျပင္စိုးမိုးေရးသည္ အဓိက မက်ဘဲ ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ ဆက္လက္ ရရွိေရး သည္သာ အဓိက က်ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ေတာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ၁၇ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ မိမိတို႔ မည္သည့္အရာကို ရရွိခဲ့သနည္းဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ေတာင္က ျပန္လွန္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္ပြဲအဆံုးသတ္ေရး အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းေရး ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းမႈ မပါရွိေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ကာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေန မည္သာျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ အမွတ္မထင္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသရွိ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္ စခန္းကို ဦးတည္သည့္ ဝရဇိန္စစ္ ဆင္ေရး ကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က မတ္လအတြင္းကပင္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ေျချမန္ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတစ္ရပ္ကို မိတၳီလာၿမိဳ႕အနီး တစ္ေနရာတြင္ ဝရဇိန္ စစ္ဆင္ေရး မတိုင္မီ မတ္လကတည္းကပင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ လိုင္ဇာစခန္း ပံုတူမ်ားပင္ တည္ေဆာက္ကာ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ရာ တြင္ အဆိုပါသတင္းကို မီဒီယာမ်ားသို႔ မထုတ္ျပန္ဘဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဧၿပီလတြင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ေဒသမ်ားသို႔ တပ္ဖြဲ႕ အေရႊ႕အေျပာင္းမ်ား၊ အေျမာက္တပ္ဖြဲ႕ အေရႊ႕အေျပာင္း မ်ားကို ရထားလမ္း ႏွင့္ ေရေၾကာင္းတို႔မွ တစ္ဆင့္ အေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ တပ္ဆင္ထားေသာ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ Mi-35 မ်ားကိုပင္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ မိနစ္ပိုင္းမွ်သာ ပ်ံသန္းရေသာ အကြာအေဝး ရွိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ သို႔ ပို႔ေဆာင္ ထားရွိလာခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း အေျခစိုက္သည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား မဟုတ္ေသာ တပ္မ ၃၃၊ တပ္မ ၆၆၊ တပ္မ ၈၈၊ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ အမွတ္ ၁ဝ၁ ေျခ ျမန္တပ္ရင္းတို႔ကိုလည္း ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။

လိုင္ဇာတိုက္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ လဂ်န္းယန္ ေဒသတစ္ဝိုက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ တိုက္ပြဲစဥ္မ်ားကို ပထမပိုင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ တာပိန္ျမစ္ ေျမာက္ဖ်ားရွိ လဂ်န္းယန္ ေဒသသည္ လိုင္ဇာ၏ အဝင္ဝလည္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္သစ္ကူး မတိုင္မီ စတင္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဒုတိယပိုင္း အျဖစ္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ၁ဝ၅ မမ အေျမာက္အျမားႏွင့္ ၁၂ဝ မမ ေမာ္တာ ပစ္ကူ မ်ားျဖင့္ ဖိအားေပး တိုက္ခိုက္လာေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕တို႔က လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို စိုးမိုးထားႏိုင္သည့္ ခယားဘမ္ေဒသ ကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့သည္။

ဤတြင္ အံ့အားသင့္စရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ဘက္ မွ အေသအေပ်ာက္မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ သည္။ ခယားဘမ္ တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရစစ္သည္ ၁၂ဝ ေက်ာ္ က်ဆံုးကာ ၄ဝဝ ခန္႔ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယ အံ့အားသင့္စရာ အခ်က္မွာ ေလေၾကာင္းပစ္ကူကို ထိေရာက္စြာ အသံုးမခ်ႏိုုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ ေရေျမ အေနအထား အရ ေျမျပင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေလတပ္ဖြဲ႕တို႔ အဆက္အသြယ္ေကာင္းစြာ ရရွိရန္ ခက္ခဲ့ျခင္း၊ ေျမျပင္သို႔ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္အား နည္းသည့္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ အထိ ပ်ံသန္း တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ခက္ခဲ့ျခင္း၊ ေျမျပင္မွ မီးေတာက္ေလာင္မႈမ်ားက အေတြ႕ အႀကံဳနည္းပါးေသာ ေလယာဥ္မွဴး တို႔ကို စိုးရြံစိတ္ျဖစ္ေပၚေစကာ လိုအပ္သည္ ထက္ ျမင့္ေသာ အျမင့္ေပမွ ပ်ံသန္းျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားက ေလေၾကာင္း ပစ္ကူကို ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္မႈ အမ်ားစုမွာ ကခ်င္စခန္းမ်ားထက္ ေဒသခံ ေတာအုပ္မ်ားသို႔သာ ထိမွန္ေစခဲ့သျဖင့္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ ရဟတ္ယာဥ္တို႔က ကခ်င္တို႔ကို ထိေရာက္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ခဲ့ေပ။

ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အထက္ ေအာက္ဆက္သြယ္မႈခက္ခဲ့သည့္အတြက္ လိုင္ဇာေျမာက္ဘက္ရွိ ပန္ဝါေတာင္ ၾကားေဒသတြင္ Mi-35 ရဟတ္ယာဥ္က အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ကို မွားယြင္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ တိုက္ပြဲတစ္ရပ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း က်ည္ထိမွန္ကာ မီးခိုးမ်ားတန္းၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ဘက္သို႔ ျပန္လည္ ပ်ံသန္းသြားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္လည္း Mi-35 ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း ပ်က္က်မႈကို ႏွစ္ဖက္ စလံုးက တည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္က်ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႕က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ သို႔မဟုတ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ တြင္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနတစ္ခုက ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ေသာ ဗီဒီယိုျပကြက္ တစ္ရပ္တြင္ မီးစြဲေလာင္ေနေသာ k-8 ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္း ထိန္းသိမ္း၍ မရဘဲ ေျမျပင္သို႔ စိုက္က် ပ်က္စီးသြားခဲ့ပံု ျမင္ေတြ႕ၾကရေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္စလံုးက မွတ္ခ်က္ ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ရာတြင္ တပ္ေျပးႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းလည္း တစ္ေၾကာင္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ အတြင္း ျမန္မာ တပ္မေတာ္ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း လာခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အင္အားမျပည့္ျခင္း၊ လစာနည္းျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ကို ဖံုးကြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

HIS-Jane အဖြဲ႕က ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္ေျပးႏႈန္း မ်ားျပားျခင္း၊ ၿပီးစလြယ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း စသည္တို႔မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တပ္မွဴးမ်ား၏ တပ္စည္းကမ္း မလိုက္နာျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ေသးသည္။

စစ္ပြဲတစ္ရပ္အတြင္း အက်အဆံုး မ်ားျပားျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ ၾကံ့ခိုင္မႈ ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ တပ္မွ ထြက္ေျပးျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာအစိုးရ လိုလားေသာ ဘေလာ့ဂ္ တစ္ခုမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္း ကာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာစစ္သည္ ၅ဝဝဝ ခန္႔ က်ဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။ ထို အေရအတြက္မွာ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရး ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္ က်ဆံုးသူ အေရအတြက္ ၄၉၇၇ ဦးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မ်ားျပားသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လိုင္ဇာ စခန္းသိမ္းပိုက္ပြဲ ထပ္မံဆင္ႏႊဲလာပါက ေပၚထြက္ လာဦးမည့္ အေရအတြက္ ကလည္း နည္းမည္မဟုတ္ေပ။

ေသခ်ာေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ေသာင္းမွ် ရွိၿပီး လက္နက္အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုး ျဖစ္ေသာ United Wa State Army မွာ တ႐ုတ္တို႔ ေထာက္ပံ့ထားေသာ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ားႏွင့္ HN-5 ပခံုးထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ လက္နက္ မ်ားပင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေပသည္။

“ဝ” တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တို႔ က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အင္အား ႀကီးမား ေသာ္လည္း အေျခမခိုင္ေသာ စစ္တပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပံုစံသစ္အေပၚ အေျချပဳ ထားေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးတို႔၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမွာ အထူးတလည္ပင္ အေရးပါလွေၾကာင္း သံုးသပ္ ေဖာ္ျပလိုက္ ရေပသည္။

Ref: Opinion: Burma debate keeps going on Wnitary state vs federal union by Zin Lin, Asian-correspondent.com,Feb 24,2013

In Burma’s Kachin state, answers to conflictremain elusive AP News, Feb 21, 2013

Pyrrhic victory in Myanmar Anthony Daois , Asia Times, Jan 30, 2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*