ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၇၊ ၂ဝ၁၂

ကမၻာ့လူငယ္ ဖိုရမ္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ဟု ICPD မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ ဖိုရမ္သို႔ အသက္ ၃ဝ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား၊ ေခါင္း ေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား၊ ICPD အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ကူညီေနသူမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ကမၻာ့လူငယ္ ဖိုရမ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သူ၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ရွိၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ားကို ပိုမိုဦးစားေပး၍ ဖိတ္ေခၚမည္ဟု သိရသည္။ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ကို ေနာက္ဆံုး ထား၍ www.unngls.org/gyf/en ၌ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက gyf@un-ngls.org  သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာလီတြင္ က်င္းပမည့္ကမၻာ့လူငယ္ဖိုရမ္သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ICPD ၏ ကမၻာ့လူငယ္ ဖိုရမ္ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သိရသည္။ ICPD ဆိုသည္မွာ International Conference on Population and Development ျဖစ္သည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*