စီးပြားေရးသတင္း ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၂

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးမွ Deputy Director ဦးေက်ာ္ေက်ာ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ေစျခင္းႏွင့္ သယံဇာတ ရွားပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းအေပၚ စည္းၾကပ္ခြန္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းသယံဇာတမ်ား ရွားပါးျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစ ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးမွ Deputy Director ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္စည္မ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္သယံဇာတကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အထူးကုန္စည္ ၅ မ်ိဳး ကိုမူ အခြန္အခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သည္။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၂၁/ ၂ဝ၁၂ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ကၽြန္းသစ္ ႏွင့္ ကၽြန္းခြဲသားမ်ား၊ သစ္မာလံုးႏွင့္ သစ္ခြဲသားမ်ား ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ား စသည့္အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရနံဆိုသည့္ေနရာတြင္ ေရနံစိမ္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြန္းသစ္ လံုးႏွင့္ ကၽြန္းသစ္ခြဲသားမ်ားမွာ အၾကမ္းထည္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားကုန္စည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ေခ်ာမ်ား၊ ေစ်းကြက္တြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းသည့္ ကုန္ေခ်ာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ၅% အစား ၃% သာက်သင့္ေစရန္ သက္သာခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အားေပးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ အခြန္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MIJ027

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇
ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.