တိုင္းရင္းသားသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၊ ၂ဝ၁၃
ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ေနရာ ျမင္ကြင္း

ခ်င္းျပည္နယ္ တစ္ေနရာ ျမင္ကြင္း

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေၾကးနီ သတၲဳတူးေဖာ္ စီမံကိန္းအား North Mining Co.Ltd မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ တူးေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တူးေဖာ္သည့္ ကာလမွစတင္၍ ခ်င္း ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ ေပးသြင္းမည့္  တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ အက်ိဳး အျမတ္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုက္ ခြဲေဝမႈ သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ လိုအပ္သလို၊ ထိုခြဲေဝေပးလိုက္သည့္ အက်ိဳး အျမတ္အား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ မည္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြား မည္ကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အသိေပး တင္ျပသင့္သည္ ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးႏိုထန္ ကပ္က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက ေလာေလာဆယ္ ၾကားသိထားသည့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ အစိုးရအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုတ္လုပ္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္း သြားမည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ၊ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း အေရ အတြက္ လွ်င္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနသလို၊ အဆင္းရဲဆံုးသည္ ခ်င္း ျပည္နယ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး အျမတ္ ခြဲေဝမႈကို ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း စိစစ္ကာ၊ ထိုသို႔ညႇိႏိႈင္း၍ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ကိုလည္း အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သံုးပါမည္ဟု အတိအက် တင္ျပအသိေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔မွသာ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အသံုးစရိတ္ မွာ ထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက ေနာင္လာေနာက္သား အေရး အထိပါ ေတြးဆ၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်ည္း သက္သက္ေရြးေျပာ မည့္ အစား သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ မ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာတိတိ က်က်ေလ့လာၿပီးမွသာ ျပည္သူလူထု ထံတင္ျပၿပီး ဆိုးက်ိဳး အတြက္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဆို သည္။  တဖန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ က စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အီးအိုင္ေအ၊ အက္စ္အိုင္ေအ တြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား အေရးႀကီးသလို၊ တြက္ခ်က္မႈအေပၚတြင္ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သတၲဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္  အီး အိုင္ေအ၊ အက္စ္အိုင္ေအ (သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား တြက္ခ်က္မႈ) လုပ္ရန္ နည္းဥပေဒ မရွိေသးေသာ္လည္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ ပါရွိျခင္း ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားမွ အီးအိုင္ေအ၊ အက္စ္အိုင္ေအ ကို ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာျဖင့္  လက္ေတြ႕ ထင္ဟပ္ႏိုင္ေစရန္ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေဆာင္ကာ သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ား၏ အတည္ျပဳမႈ ရယူၿပီးေနာက္၊ ကုမၸဏီမ်ား မွ လည္း ထြက္ရွိလာသည့္ အက္စ္အိုင္ေအ ရလဒ္အေပၚတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈ လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္မႈ အီးအိုင္ေအ၊ အက္စ္အိုင္ ေအ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ကို “တစ္အခ်က္ လုပ္တဲ့အဖြဲ႕က အက္စ္အိုင္ေအ ကို ေသခ်ာလုပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ကို ထင္ဟပ္ရဲ႕လား ၊ အက္စ္အိုင္ေအ လုပ္တာ ေကာင္းေသာ္ လည္း ဘယ္ေလာက္ထိ ဒီဟာကို ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာက ျပႆနာ ျဖစ္လာ တယ္။ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ထိန္းသိမ္း ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ အားနည္းခ်က္ ေတြရွိေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး မသိက်ိဳးကြ်န္ ျပဳ တာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစ္စလက္ခတ္ မဟုတ္ဘဲ ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးအနက္ထားၿပီး လုပ္ေစခ်င္ တယ္။ လုပ္တဲ့အခါ မွာလည္း ျပည္သူ ေတြကို အသိေပးတာေတြ ပူးတြဲေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ၿပီးညႇိဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒါမွ လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးထားတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္မယ္” ဟုဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲ ေဝမႈပိုင္းကို သံုးသပ္ရာတြင္ “ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့  ဒီရာခိုင္ႏႈန္း ကိစၥကေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ ၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းဆိုတာက အခြန္ေပးသြင္းၿပီး ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးမွာလို႔ သူေျပာတာ ထင္တယ္။ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာ ပိုင္ေတြက ပိုလိုခ်င္တာေပါ့။အဲဒါက လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးေန တဲ့ အေၾကာင္းအရာလို႔ ထင္တယ္။ သယံဇာတေတြကို ေဒသတြင္း အစိုးရကို ဘယ္ေလာက္ေပးခဲ့မလဲေပါ့။ တခ်ိဳ႕ ကလည္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တခ်ိဳ႕ ကလည္း ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသင့္ တယ္ေပါ့။ ေပးတယ္ဆိုတာကလည္း ရရွိတဲ့ ေကာက္ခံရတဲ့ေငြေပၚမွာ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရနဲ႔ ဘယ္လိုခြဲေဝေပးမလဲ ေပါ့ေလ။ အခုသူတို႔ေျပာတာက ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုတာက ခြဲေဝၿပီးမွ အသား တင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေျပာတာလား ဆိုတာေသခ်ာသိၿပီးမွ တုန္႔ျပန္တာ ပိုမွန္မယ္ ေကာင္းမယ္လို႔ ထင္တယ္။ အေျခခံ အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္တာ ဒီလို ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေပးၿပီး ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အတြက္ သံုးတာကို ႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမြေတာင္ ဖားေတာင္တြင္ သတၲဳတူးေဖာ္မည္ ဆိုပါက နတ္တံခါးေခ်ာင္း ကေန ေရေနာက္ၿပီး အနည္ထိုင္ ကုန္ၿပီး အေျခအေန ဆိုးႏိုင္သလို ၊ အိမ္ေျခ  ၂ဝဝ ၊ လူဦးေရ  ၁ç၅ဝဝ ရွိသည့္ ရြာႀကီးႏွစ္ရြာျဖစ္သည့္  မင္းလွႏွင့္ ေအာင္ရြာမွ  ေျပာင္းေရြ႕ရန္ လိုအပ္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုး စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ နတ္ တံခါးေခ်ာင္း ဟိုးေအာက္က ရြာမ်ား အထိ ကြင္းဆင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုေလာေလာဆယ္ အေနအထားတြင္ ကုမၸဏီဖက္မွ ေလ့လာ ကြင္းဆင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*