ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃
တေက်ာ့ျပန္ အႏိုင္ရ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရွင္ဇိုးအေဘး

တေက်ာ့ျပန္ အႏိုင္ရ အယ္လ္ဒီပီ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရွင္ဇိုးအေဘး

လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (LDP) မွ ရွင္ဇိုအာေဘး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ အေရြးခံရျခင္းႏွင့္ အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ အထိုင္ျပန္ခ်မႈ မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေရး က႑အသစ္မ်ားကို တက္လွမ္းေန ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆  ရက္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ အာေဘးသည္ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္ ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ တာ႐ိုအာဆိုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရာတြင္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ နာမည္ေက်ာ္ ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အား ႏိုင္ငံငယ္ ေလးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ အံ့အားသင့္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ထိုသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ အေလးထားမႈသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ “အာရွမ႑ိဳင္ျပဳ” မူဝါဒကို ေထာက္ခံ အားျဖည့္ရာ သေဘာသက္ေရာက္ေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေသခ်ာလြန္း ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အလားအလာေကာင္းေသာ ေဈးကြက္သစ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္တည္း တြင္ ေဒသတြင္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္အေတာ္ ၾကာၾကာကပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အၾကား အျပန္အလွန္ အေလးထားၿပီး ေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ အခိုင္အမာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အျမင္တြင္မူ ဂ်ပန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္း ဆံုးဟု ေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္မသင့္ေသး ဟု ျမင္ေနခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာရွိေရး မူဝါဒသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိ ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ဖူကူဒါ ဩဝါဒကို ထင္ရွားေစခဲ့ သည့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ အာဆီယံ ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရး က႑သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသအတြင္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လာမႈ အစျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ႐ိုအာဆိုသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕သို႔ သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒသစ္ကို ဖြင့္ခ်ျပသခဲ့ကာ ထင္ရွားေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဖူကူဒါ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသအတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လာမႈ ကို ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဖူကူဒါမူဝါဒတြင္ အဓိကအခ်က္ ၃ ခ်က္ပါဝင္ခဲ့ပါ သည္။ ပထမအခ်က္မွာ စစ္ေရး အရ ပါဝင္မႈကို ျငင္းပယ္ ထားၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္ မႈ အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ကာ တတိယအခ်က္  မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ျြကယ္ဝခ်မ္းသာ ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသျဖစ္ ေပၚလာေရးတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဂုဏ္ရည္တူ မိတ္ ဖက္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံႏိုင္ေရးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ဩဇာအရွိန္အဝါ သည္ ေဒသတြင္း အဓိကက်စြာ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု၏ ဩဇာပင္ က်ဆင္း ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အာရွ ေဒသ အတြင္း ျမင့္တက္လာေသာ တ႐ုတ္ျပည္ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းညႇိ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ အတြင္းရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြခဲ့ရပါသည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဂ်ဴနီခ်ီ႐ိုကိုအိဇုမိမွ အေရွ႕ အာရွဘံုေဈးအဖြဲ႕ အယူအဆတစ္ရပ္ ကို တင္ျပထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဤ သို႔ျဖင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြား ေရးလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးက႑သစ္ မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လာခဲ့ ပါသည္။ ေသခ်ာလြန္းၿပီး သံသယ ကင္းႏိုင္သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ တာ႐ို အာဆို၏ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ဩဇာကို ေဒသတြင္း ခ်ိန္ညႇိ ထိန္းႏိုင္ေစရန္ အတြက္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ဆက္ဆံေရးသည္ တင္းမာမႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ပါသည္။  အေရွ႕တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ဆန္ကာက ူကြ်န္းစု သူပိုင္ငါပိုင္ အျငင္းပြားမႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဆိုးရြား စြာ ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း တ႐ုတ္-ဂ်ပန္အားၿပိဳင္မႈ ကို ထင္ဟပ္ေနခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ သည္ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳမည့္ ဂ်ပန္၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသအတြင္း အက်ိဳးစီးပြား သစ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ပါ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တာ႐ိုအာဆို၏ သမိုင္းဝင္ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ အတြက္ မ်က္စိစပါးေမြး စူးစရာ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရ ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္ ေဆြးေႏြးမႈ မူဝါဒမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အၿပိဳင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၏ အားၿပိဳင္မႈသည္ လြယ္ကူမႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ရန္လိုေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ပါ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း  လီကြမ္းယူမွ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကား ခ်က္တစ္ခုမွာ အကယ္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ အားေကာင္းေအာင္ မျပဳႏိုင္လွ်င္  တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအတြက္ အစျပဳ ဦးေဆာင္သူ ေနရာ ေရာက္ရွိလာမည္မွာ ဧကန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ႏွင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ လာမႈေၾကာင့္ပင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒသစ္သည္ ေပၚထြက္လာခဲ့ရပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ၿပိဳင္ တည္း ေပၚထြက္လာေသာ ေမးခြန္းမွာ Abe အစိုးရသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသအတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

Ref: japantimes.co.jp

ဝ၃ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*