ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ သံုးစြဲေနေသာ ေရမွ ေရဆိုး ထြက္ရွိပါက စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာနမွ ဒုဌာနမွဴး ဦးခင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား အတြင္းရွိ ေရဆိုးထြက္ရွိမႈကို စစ္ေဆးရာ၌ ေရကန္မ်ား အတြင္းရွိ ေရနမူနာကို ဂါလန္ပံုးျဖင့္ ခပ္ယူ၍ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရသည္။

စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သည့္အစီအစဥ္ကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ရန္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ား ထံေျပာ ထားေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္၍ ေရဆိုးမထြက္လွ်င္ စက္႐ံုတြင္းေရဆိုး စနစ္တက် စြန္႔ပစ္မႈ ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ထိုးကာ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ

စက္ရံု တစ္ခု၏ ေရဆိုးေျမာင္း တစ္ခု ျမင္ကြင္း

စက္ရံု တစ္ခု၏ ေရဆိုးေျမာင္း တစ္ခု ျမင္ကြင္း

စာရြက္စာ တမ္းမ်ား ပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေန၍ ယင္းေန႔တြင္ မပို႔ႏုိင္ေသာ စက္႐ံုမ်ားက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အၿပီးအစီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ စစ္ေဆးျခင္းကို စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္၍ ၃ ႏွစ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး တြင္ ၇၉ ႐ံု ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး စက္႐ံု ပိုင္ရွင္မ်ားကို သတ္မွတ္သည့္ရက္ ၌ လာေတြ႕ရန္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေရဆိုးကို ကုိယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုယ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဌာနတြင္ စစ္ေဆး၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ စက္႐ံု ၂၃၅၁ ႐ံု၊ ေျမာက္ပုိင္း ခ႐ိုင္တြင္ ၁၁၉၃ ႐ံု စုစုေပါင္း စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ၃၅၄၄ စက္႐ံု ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*