ျပည္တြင္းသတင္း — မံုရြာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂ဝ၁၂

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ရန္ဟု ဆိုကာ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာ ၄၁ ဧက အတြင္းမွ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ေျမယာမ်ားေပၚ၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္၊ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ ေျမသိမ္းခံ လယ္သမားမ်ားက ဝါး၊ သစ္သားမ်ားျဖင့္ ၿခံဝန္းမ်ား ခတ္ခဲ့ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လာေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားက ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ယင္းတို႔ပိုင္ ေျမယာမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳရန္ ၿခံဝန္းခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔၏ ျခံဝင္းမ်ားကို ျခံခတ္ေနၾကသည့္ ရြာသားမ်ား

မိမိတို႔၏ ျခံဝင္းမ်ားကို ျခံခတ္ေနၾကသည့္ ရြာသားမ်ား

အိုးဘိုေထာင္ ရပ္ကြက္မွ ေျမယာ ၁၆၁ ဧကလံုးကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ားက ယင္းတို႔ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဆိုသည္။ ယခုသိမ္းဆည္း ထားသည့္ ေျမဧက ၄၁ ဧက ကို ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကား အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားက ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။ ယင္းေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ လယ္ယာေျမ အစားထိုး ျပန္ေပးမည္ဟု ဆိုကာ ပိုင္ရွင္ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ခြဲေဝေပးေနသည္ဟု လယ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမား အခ်င္းခ်င္း အခ်င္းမ်ား ရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ ေျမဧက ၂ဝ ကိုလည္း သိမ္းဆည္းမည္ ဟု ေၾကညာၿပီး ယင္းဧရိယာအတြင္းမွ အိမ္မ်ားကို ေျမအစားထိုး ေပးကာ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မၾကာေသးမီ ကာလက ယင္း ၂ဝ ဧက အတြင္းမွ အိမ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေရႊ႕ေျပာင္းေပးသည့္ အတြက္ ပိုင္ရွင္ရွိ ေျမကြက္ တစ္ခု အတြင္းတြင္ပင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထား ေပးသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၿခံဝန္း ခတ္ရသည္ ဟု  လယ္သမားမ်ားက ဆိုသည္။ လယ္သမားမ်ားက ေျမယာ အစားထိုး မလိုခ်င္ဘဲ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ျပည့္ျပည့္ ဝဝသာ ရရွိလိုၾကေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ မစားရသည္မွာ သံုးႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကြးမ်ားစြာ တင္ရွိ ေနေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ လယ္သမားမ်ားက ယင္းတို႔၏ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ ေျမယာမ်ားမွ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ်ရန္၊ ဆက္လက္ သိမ္းယူမည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ေျမ ၂ဝ ဧကကို ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္က အထက္လူႀကီးမ်ားထံ တင္ျပေပး မည္ဟု ဆိုေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေနႏွင့္မူ ေပးေခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေျမယာအစားထိုး ျပန္ေပး မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေျမယာမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ရယူၾကရန္သာ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမား တစ္ဦးက ဆိုသည္။ ေျမသိမ္းခံ လယ္သမားတစ္ဦးက ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေျပာၾကားရာတြင္ “ကြ်န္မတို႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေတြ အတြက္ သိမ္းယူမယ္ဆိုရင္ ထိုက္သင့္ တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေခ် ရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားေျပာေတာ့ သူတို႔က ဒီေျမေတြကို သိမ္းယူခဲ့တာက စစ္အစိုးရ လက္ထက္က သိမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကို ေရာက္မွ ဒီစကားေျပာတာပါလို႔ တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အေနနဲ႔ေတာ့ ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒီေတာ့ ေျမအစားထိုး ပဲယူဆိုၿပီး မဲႏိႈက္ဖို႔ တိုက္တြန္းသြားတယ္”ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ ၫႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ညပိုင္းတြင္ပင္ နံနက္က လယ္သမားမ်ား စိုက္ထူခဲ့သည့္ သစ္သားတိုင္၊ ဝါးတိုင္မ်ားကို တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ၏ လူမ်ားက လာေရာက္ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ ၾကသည္ဟု လယ္သမားတစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

ဝ၆၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*