တိုင္းရင္းသားသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉၊ ၂ဝ၁၃

IDP စခန္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိအိမ္သုိ႔ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထမဦးစြာ စစ္မွန္ၿပီး ထာဝရ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡ စစ္အရွိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ အေရးတႀကီး ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်င္ IDP ဒုကၡသည္ စခန္းရွိ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား မိမိေနအိမ္ ျပန္ႏိုင္ေရးမွာ ေဝးေနဦးမည္ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူ ကိုေဂ်ာ္ဂြန္း က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

ယင္းက ဆက္လက္၍ စစ္မွန္ၿပီး ထာဝရ တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အတြက္ ယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အျပဳအမူ၊ စိတ္ထား၊ သေဘာထားမ်ားျဖင့္ ယံု ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ရန္ လိုအပ္ၿပီး ထုိ ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္း သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရန္လို အပ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္ တြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ် ထားေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရး၊ တပ္သားမိသားစုဝင္မ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးတုိ႔ကို ေနာက္ဆံုး အဆင့္ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ တစ္ဖက္ တြင္ ေနရာခ် ထားေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံကဲ့ သို႔ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနသည္မွာ စစ္မွန္ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ IDP စခန္းမွ ျပည္သူ မ်ား မိမိအိမ္မိမိျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သလို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ကာလတြင္ ျပည္သူ မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္း ေရးမွာ အဓိက်သည့္ ဒုတိယဦးစားေပး အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းေရးမွာ အဓိက က်သည့္ ဒုတိယ ဦးစားေပး အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနမ်ဳိးဇင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ IDP စခန္းမွ ျပည္သူမ်ား မိမိေနရပ္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားရာ တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ေျမ ျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္း သင့္ေၾကာင္း၊ စနစ္တက် အသံုးျပဳခဲ့သည့္ မုိင္းမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္း ရွာေဖြျခင္းမွာ လြယ္ကူေသာ္ လည္း ႏွစ္ဖက္ စစ္အရွိန္ ျမင့္စဥ္ လတ္တေလာ ျပႆနာ႐ႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မုိင္းေထာင္စဥ္ တာဝန္ရွိ တပ္သား က်ဆံုးျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ေစ က်န္ရွိေနခဲ့သည့္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္ ဧရိယာ အသံုး ျပဳေသာ လက္နက္ျပင္းအားကို လုိက္၍ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ နည္းပညာ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ႏုိင္ငံတကာမွ လုိအပ္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအိုင္အိုတုိ႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမအပတ္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ထုိေတြ႕ဆံုမႈကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾက၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ေသနတ္သံ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ ကိုေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ ကုလသမဂၢ အထူးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မစၥတာ နမ္ဘီးယား ကလည္း မိမိေနအိမ္ စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ား၏ IDP စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Espen Barth Fide ကလည္း သမုိင္းဝင္ေသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အခြင့္အေရး မ်ားကို အေသအခ်ာ ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး စုမ်ားအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို မ်ားစြာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

liza_children

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*