ႏိုင္ငံတကာသတင္း — မတ္ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္ မႈမ်ားကို လိုက္လံ ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံ တို႔ကပါ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အာသီသ မရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ား အထူး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ Ojea Quintana က မတ္ ၈ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Tomas Ojea Quintana က ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ႏွင့္ခ်ီ၍ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဒဏ္ရာေပ်ာက္ ကင္းေရး အတြက္ အေရးပါလွသလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ေသခ်ာ ခိုင္မာေစေရးအတြက္ အေရးပါလွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္စစ္အစိုးရသည္ အဓမၼခိုင္း ေစျခင္းမ်ား၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား၊ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္ တို႔၏ ညႇဥ္းပမ္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စသည့္ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာၾကား ခံထားရေပသည္။

အျဖစ္မွန္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊ ႐ံုးတင္တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာမ်ားကို ေမးျမန္း သည့္အခါ Quintana က ျမန္မာ့အေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္မွ အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္တြင္ မပါရွိသလို အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အစုအဖြဲ႕ တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

Geneva ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ပြဲတစ္ရပ္တြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Quintana သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္၌ အႀကီးတန္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ သာမက အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ပါ ဆံုေတြ႔႕ခဲ့သည္။

မတ္ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၌ Quintana က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ လာေစမည့္ အေျခအေန ရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရ၏ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ရန္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၲရားမ်ား ရွိသည္ဟု Quintana က ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားအရ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးရန္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိေၾကာင္း၊ ခြင့္လႊတ္ သည္းခံျခင္း တရားအေပၚ ယံုၾကည္ျခင္း၊ အတိတ္ကာလထက္ အနာဂတ္ကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုးေလ့ ရွိျခင္းစသည့္ ဘာသာေရး အေလ့အထ မ်ားကလည္း အေရးပါ ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းကို ရည္ၫႊန္း၍ ွQuintana က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က ႐ုန္းထလာ ခဲ့ရေသာ သူ၏ မိခင္ႏိုင္ငံ အာဂ်င္တီးနား၏ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း Ojea Quintana မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္တို႔ကို ေမ့ေပ်ာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အသြင္ ေျပာင္းမႈမ်ိဳးမဆို အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အတိတ္ကအေၾကာင္း မ်ားကို သိရွိနားလည္ ထားရန္ လြန္စြာ အေရးပါသည္ဆိုသည့္ သတင္းစကားကို မိမိတို႔ အၿမဲမျပတ္ေပးပို႔ေန ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္မွ သင္ယူရန္ ဆိုရာ၌ ထိုစဥ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ထား ရန္ လိုအပ္ၿပီး အႏွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မည္သည့္အရာမွ် မျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သေယာင္ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ မၿပီးေၾကာင္း၊ ဥျနေ ွ်ကငညအေညေ က ေျပာၾကားသြားခဲ့ သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သက္ တမ္းကုန္ဆံုးမည့္သူ၏ အထူးအစီရင္ ခံစာတင္သြင္းသူ ခန္႔အပ္ကာလကို သက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာအစိုးရက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျပာၾကား လ်က္ရွိေၾကာင္း Quintana က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ကိစၥ အတြက္ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေန ျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွစ္မ်ိဳးအၾကား တင္းမာမႈတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရ ေၾကာင္း၊ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ စိတ္ပါဝင္စားမႈ တစ္ရပ္ရွိေနၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားလ်က္ ရွိၾကေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္း လာမည့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ မ်ိဳးျဖစ္၍ မိမိတို႔က ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္  အသြင္ေျပာင္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ မ႑ိဳင္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို သတိရဖို႔ လိုအပ္ ေၾကာင္း Ojea Quintana က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Ref: Myanmar must face up to Junta Crimes, U.N Envoy says by Stepharie Nebehay Reuters

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)