တိုင္းရင္းသားသတင္း ေခါင္းႀကီးသတင္း — ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
တရုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရွာက္ရွိေနသည့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား

တရုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရွာက္ရွိေနသည့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ၿမိဳ႕ငယ္ ျဖစ္သည့္ ေနာင္ေတာင္း အနီးတစ္ဝိုက္ ရွိ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ယာယီစစ္ ေရွာင္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လားရင္း (လြယ္ဂ်ယ္ တစ္ဖက္ကမ္း)ရွိ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုး ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ ယခုလအတြင္း တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းရွိ ကခ်င္ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ အားလံုး ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို)သို႔ လာေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေသာ္ေသာ္ထက္)

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေသာ္ေသာ္ထက္)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယာယီစစ္ေဘးေရွာင္ ခိုလံႈသူဦးေရ ၇ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာင္ေတာင္း ေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ယန္လူႏွင့္ ေလာဝ္ဖိုင္စခန္းမ်ားအား ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္သည့္ လနားဇြပ္၊ ဘြမ္ စစ္ပါ စခန္းသို႔ ယခုလ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ (အတင္းအက်ပ္) ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုေနာင္ေတာင္းေဒသတြင္ က်န္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ လံုဂေရာက္၊ နားေကာင္းေကာင္၊ ခေဒါင္းပါ၊ ငါေနာင္ပါ စသည္တို႔မွ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅ဝဝဝ ဝန္းက်င္ ခန္႔ႏွင့္ လားရင္း (လြယ္ဂ်ယ္ တစ္ဖက္ကမ္း) ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ထိုလူဦးေရ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ယခုလ အတြင္း အၿပီးအပိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္ ေရာက္ ကခ်င္ယာယီစစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္းအနည္းဆံုး ၆ဝဝဝ ခန္႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား

ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ယာယီ စစ္ေဘးေရွာင္ ခိုလံႈသူအမ်ားစုသည္ ေျမငွားခ ေပးကာ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စစ္ေဘးသင့္ ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝသည္ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေဒသ အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘဝရပ္တည္မႈ အေျခအေနသည္ လြန္စြာ ခက္ခဲလ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဘဝရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲမႈအေျခအေနမ်ား ၾကာရွည္သည့္ အေလ်ာက္ စစ္ေဘးေရွာင္ ေဒသမွ လူေတြ သာမက စစ္၏အက်ိဳးဆက္ကို တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုး ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  တစ္မ်ိဳးသားလံုး အတြက္ ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည့္ မနီမို လိႈင္ႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အားေခါန္ က ေျပာသည္။

ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း တစ္ခု ျမင္ကြင္း

ကခ်င္ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း တစ္ခု ျမင္ကြင္း

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႔ မွ စစ္ေဘးေရွာင္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ရာ မိုင္ဂ်ာယန္ ေဒသရွိ ဒုကၡသည္စခန္း အတြင္းရွိ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ လူႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ စခန္းအနီးရွိ ေခ်ာင္းမွ ေရမသန္႕ရွင္းမႈ ေၾကာင့္ ဟု ယူဆရသည့္ အေရျပားေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊  ထို႕အျပင္ အနာဂတ္ အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ ပညာသင္ၾကားေပးမႈ က႑တြင္လည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား တ႐ုတ္စာ၊ ကခ်င္စာႏွင့္ အဂၤလိပ္ စာဘာသာရပ္မ်ား  သင္ၾကားေပးမႈရွိ ေသာ္လည္း ျမန္မာစာ သင္ၾကားေပးမႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ဘက္ရွိ ကခ်င္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္မူ ျမန္မာစာကို သင္ေပးသည့္အျပင္ “ျမန္မာအစိုးရ၏ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္း”မ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ကခ်င္ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မွ်စ္ေျခာက္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ အလြန္ပင္ နည္းပါးလွသည့္ ဝင္ေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ(UN)မွ အကူအညီမ်ား ရရွိမႈသည္လည္း အကန္႔ အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားမႈ ဆိုင္ရာ (သင္႐ိုးၫႊန္း ဖတ္စာအုပ္မ်ား အပါအဝင္)မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလွဴရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မွ်စ္ေျခာက္ျပဳလုပ္ၿပီး ဝင္ေငြရွာေနၾကရသည့္ ကခ်င္ ဒုကၡသည္မ်ား

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မွ်စ္ေျခာက္ျပဳလုပ္ၿပီး ဝင္ေငြရွာေနၾကရသည့္ ကခ်င္ ဒုကၡသည္မ်ား

တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအား တာဝန္ယူမႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေတာ့ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္း ဝင္ေရာက္ ခိုလံႈလ်က္ ရွိသည့္ ကခ်င္ဒုကၡသည္ မ်ားအား ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ အတင္းအက်ပ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ဒုကၡသည္မ်ား ရွိရာ စခန္းမ်ားသို႔ INGO မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ဝင္ ေရာက္လာပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန မ်ားကို ျမင္ေတြ႕မွာ စိုးရိမ္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ဘက္ ကမ္းတြင္ ကုလသမဂၢ အကူအညီ ေရာက္လာႏိုင္ခြင့္ျပဳရန္ အခက္အခဲ ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ဘက္လမ္းတြင္လည္း မူလရွိေနၿပီးေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာလည္း အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ဝင္ခြင့္ ရရွိခ်ိန္မွာလည္း အကူအညီေပးႏိုင္မႈ၌ အကန္႔အသတ္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္း အႏွံ႔ကိုလည္း မေရာက္ရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခု မိမိဘက္ကမ္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကိုပင္ WPN အဖြဲ႕အစည္းမွ ေငြေခ်းငွား၍ ေကြ်းေမြး ေထာက္ပံ့ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကခ်င္ ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ခြာေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနရာထိုင္ခင္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္းစသည္မ်ားေၾကာင့္ ေကအိုင္အိုမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကခ်င္ဒုကၡသည္ မ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္းမ်ား၊ (၁၉၅၁ Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol) ကခ်င္-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားပါက စစ္ေဘးဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စီစဥ္ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားမွာမူ လြန္စြာမွ နီးစပ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအမွလည္း ကခ်င္ေဒသခံမ်ားအား မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ပြားရသည္ ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿမဲ ပင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေကအိုင္ေအသည္ မည္သည့္ အခါတြင္မွ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ အျပည့္အဝျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္း ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သီးျခားစီ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ ဖြဲ႕ျခင္းအား လက္မခံေသာ္ျငား ေကအိုင္ေအ စစ္သားမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား စစ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္မည့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိမည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အလိုရွိေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ကခ်င္စစ္ေဘး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သူတစ္ဦး ကလည္း မိမိတို႔သြားေရာက္ ေလ့လာ ေနသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ပင္ လက္နက္ႀကီးသံမ်ား ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ားမွ လက္နက္ႀကီးသံ ဟုတ္မွန္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕သည္ ေကအိုင္အိုမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးလနန္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ဒုစစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္၊ လြိဳင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (IDPs and Refugees relief Committee)၊ လြိဳင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ RANIR(Relief Action Network for IDP and Refugee)၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ စခန္း အသီးသီး၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ မိုင္ဂ်ာယမ္ရွိ Wunpawng Ninghtoi(WPN) စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 

၀၀၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*