စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

ေမစာ၊ စာဝုိင္းေပဝုိင္းစကားဝုိင္း(အမွတ္-၁)၊ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိအႏုပညာ

၂ဝ၁၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၃၄၊ တန္ဖုိး-၃၇ဝဝ က်ပ္

bookreview_40

 ေမစာ၏ စာဝုိင္းေပဝုိင္း စကား ဝုိင္းကုိ စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိစာေပမွ ထုတ္ ေဝလိုက္သည္။ မူလက လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ (Radio Free Asia) အသံလႊင့္ဌာနမွ အသံလႊင့္ ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ၈၉ ပုဒ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ၁၂ ပုဒ္၊ စုစုေပါင္း အသံလႊင့္ခ်က္ ၁ဝ၁ ပုဒ္ကုိ အားပါးတရ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ CD ျဖင့္လည္း ထည့္ေပးထားေသးသည္။ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ား အားလံုးထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ ေရြး ခ်ယ္ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အမွတ္-၁ ဟုလည္း ဆုိထားသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အသံလႊင့္ ခ်က္မ်ား စာအုပ္အျဖစ္ ထြက္ရွိလာႏုိင္မည္ဟု ယူဆရသည္။

စာအုပ္တြင္ ဘာသာစကား၊ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔စာေပ၊ စာေပဆုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စာေပေဟာေျပာ ပြဲနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စာေပပညာရွင္ အမွတ္တရ၊ စာအုပ္စာေပ႐ႈခင္း၊ ကဗ်ာ၊ ျပဇာတ္၊ ဝတၳဳတုိ/ရွည္၊ သတင္းစာ/ မဂၢဇင္း စာေစာင္၊ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဟူ၍ ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲ၍ စုစည္းထားသည္။ ျမန္မာစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာမိသမွ် စံုလင္စြာ တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာ စာေပႏွင့္ ဘာသာစကား နယ္ပယ္တြင္းမွ ဆင္ျခင္ျပဳျပင္ဖြယ္ရာ မ်ားကုိလည္း တုိ႔ထိသံုး သပ္ထားသည္။

ဆုိင္ရာအခန္း ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ မ်ဳိးတူစုထားေသာ္လည္း အသံလႊင့္ခ်က္မ်ား၏ လက္တံမွာက်ယ္ျပန္႔ လွသည္။ ျမန္မာစာေပ သာမက တုိင္းရင္းသား ဘာသာ စကားႏွင့္ စာေပ၊ စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္၊ စာေပဆုမ်ား အား သံုးသပ္ခ်က္၊ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ ျမန္မာစာေပပညာရွိ မ်ားအား အမွတ္ရခ်က္၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာစာေပ သင္ၾကားေရး၊ ကဗ်ာ ခံစားမႈ၊ ႐ိုးရာေတးစသည္ျဖင့္စံုလင္ လွသည္။ စာေရးသူ ေမစာ၏ ေရး ဟန္(အသံလႊင့္ဟန္) သည္လည္း စာဖတ္သူႏွင့္ တရင္းတႏွီး စကားဝုိင္း ဖြဲ႕ေနဟန္ ျဖစ္သျဖင့္ လည္း ေခ်ာေမာ ေျပျပစ္ေနသည္။ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေလ့ ရွိေသာ ေခတ္ေရစီးမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း သံုးသပ္ ထား၍ စာေရးသူ ၏ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ပုိမုိ ထိေရာက္စြဲၿငိေစသည္ဟုလည္း ဆုိ ႏုိင္သည္။ ပညာရွင္တစ္ဦး ပီသေသာ အဆုိမ်ားမွာလည္း မွ်တ လက္ခံဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္၍ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာအရ အခ်ဳိ႕အသံလႊင့္ ခ်က္မ်ားတြင္ လက္ကုန္မဖြင့္ရေသာ္ လည္း ေစ့ငစြာ တင္ျပထား ႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္အတြက္ သတိျပဳသင့္သည့္ ဆုိ႐ိုးစကားႏွင့္ စကားပံု အသံလႊင့္ခ်က္ ကဲ့သုိ႔ သတိျပဳဆင္ ျခင္ဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါဝင္ သည္။ ပညာဉာဏ္ ႀကီးေသာ္လည္း  ေရရွည္ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္း ကင္းမဲ့စြာ တာဝန္မဲ့ခဲ့ၾကသည့္ ေရွးျမန္မာစာ ဆုိတုိ႔၏ လစ္ဟာကြက္ မ်ားကုိ ေထာက္ျပ ထားသည္။ ေရွးအစဥ္အလာ စာေပ၊ ဆုိ႐ိုး၊ စကားပံုမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ဆုိခဲ့ေစ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားတို႔အား ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံ တတ္သည့္ အစဥ္အလာတို႔ကုိ ဤ ေဆာင္းပါးတြင္ ဆန္႔က်င္ထားသည္။ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပက႑တြင္ ပါဝင္ေသာ အသံလႊင့္ခ်က္ မ်ားသည္လည္း အေရးတယူ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ စာေပခ်ည္း သက္သက္ တစ္ဖက္သတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္းထက္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စာေပ၊ ယဥ္ ေက်းမႈကုိလည္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ စာေရးသူက တပ္လွန္႔ထားသည္။ လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ႏုိင္ငံ့အေရး ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ တိုင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္လည္း အေထာက္အကူ တစ္ရပ္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆသည္။ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ စကားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားတို႔ ညီညာစြာဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္ရြယ္ထား သည္။ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒီမ်ား သတိျပဳ ဖြယ္ျဖစ္သည္။ စာေပဆုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ကဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ စာေပဆုမ်ားအေၾကာင္း သံုးသပ္ထား သည္။ စာအုပ္စာေပ ႐ႈခင္းက႑ တြင္လည္း ျပည္သူ႔နီတိ၊ ျပည္ေရး ျပည္ရာ ပညာ သင္ၾကားနည္း၊ ျပည္ေရးျပည္ရာ ပညာေဆာင္းပါး မ်ားသည္လည္း အထူးဖတ္႐ႈဖြယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၃-၃၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကပင္ ေက်ာင္းသံုးအျဖစ္ ရည္စူးျပဳစု ထုတ္ေဝေသာ ဦးဘေအး၏ ျပည္ ေရးျပည္ရာစာအုပ္အေၾကာင္း သံုး သပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဘာသာ ရပ္အေပၚ သင္ၾကားနည္းျပဳစုခဲ့ေသာ ဦးသန္႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကုိလည္း  ေလးစား ဖြယ္ေတြ႕သိရမည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ျမန္မာစာအုပ္သံုး သပ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာစာေရးဆရာ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခန္းမ်ားမွာလည္း ျပတ္သားရဲရင့္ေသာ အေတြးအျမင္ မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆုိင္ရာ ေႏြးေထြး ခ်စ္ၾကည္ေသာ အယူအဆ မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားစံုလင္ေသာ  စာအုပ္တစ္အုပ္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္ သည္။

တစ္ခ်ိန္က တိုင္းျပည္ပ်က္စီးရာ ရည္ရြယ္သည့္ ျပည္ပအေျခစိုက္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားဟု နာမည္ပ်က္ခဲ့ ေသာ္လည္း တိုးတက္ရာတိုးတက္ ေၾကာင္းႏွင့္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ဖြယ္ မ်ားကုိ မေထာက္မညႇာေဝဖန္ အသိ ေပးခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ဤ စာအုပ္မွ သက္ေသျပေနျခင္းဟု ဆုိခ်င္သည္။ စာေပျမင့္ၿပီး လူမ်ဳိးတင့္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေမစာ ၏ေစတနာ ကုိလည္း ေလးစားရသည္။

ျမန္မာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ႏွစ္သက္ေလ့လာသူတိုင္း၊ စာေပ ဝါဒနာရွင္တုိင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က ေလလိႈင္းၾကားမွ ႏွစ္သက္ခဲ့ ရၿပီးေနာက္ စာအုပ္အသြင္ ဖတ္႐ႈသိမ္းဆည္း လို သူမ်ား၏ စာအုပ္စင္တြင္ ရွိထိုက္ေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ေႏြးေထြးႏွစ္လိုဖြယ္ စာေပ စားၿမိန္ ဝုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆုိခ်င္ပါသည္။

“ကုိယ့္ဘာသာ စာေပထြန္းကား တာျမင္ရရင္ တိုင္းရင္းသားအမ်ား ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ၾကမွာပါ။ သူပီတိ ျဖစ္တာ နဲ႔အမွ် သူ႔ပီတိက ကုိယ့္ပီတိ ျဖစ္လာမွာပါ။ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စာေပကုိခ်စ္ေသာ မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္တတ္ တာဟာ အေရးပါတဲ့ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္တစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိပါရေစရွင္” (စာ-၄၁)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*