တိုင္းရင္းသားသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၃

တပ္မေတာ္ဖက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္မွစၿပီး ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း ၁ဝ ခ်ီေဘြဖက္တြင္  ထိုးစစ္ဆင္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ထိုးစစ္ဆင္မႈ မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမေဒသမ်ား ဖယ္ေပးရန္ ရာဇသံဆန္ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ ဆံုပြဲမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ လိုလားသည္ ဆိုပါက ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေကအိုုင္ေအမွ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းက ဆက္လက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို ေကအိုင္ေအဖက္က လိုလား ႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆို ရာတြင္ ယခုလာမည့္ မတ္လဆန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ တက္ေရာက္ မည္ဟုတ္၊ မဟုတ္ မေသခ်ာေသာ္ လည္း ေကအိုင္အို ဗဟိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား လ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေႏွာင့္ေႏွး ရျခင္းမွာ ေကအိုင္ေအ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္က  ဆက္လက္ထိုး စစ္ဆင္ေနမႈမ်ားကို အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားသည္။

ေကအိုင္ေအ၊ ေကအိုင္အိုအေန ျဖင့္ စစ္ေရးအရ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ကို အႏိုင္တိုက္၍ လြတ္လပ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ေထာင္ရန္ မရွိဘဲ၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ တရားဝင္ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ထြန္းကားေစရန္ ပါဝင္ခဲ့မႈမ်ား အား ၁၇ ႏွစ္တာကာလတစ္ေလွ်ာက္ မည္သူမွ် အသိအမွတ္ မျပဳသကဲ့သို႔ ထိုစဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္ဆီးသူမွာ မည္သူနည္းဟုေမး စရာရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ ေကအိုင္ေအ အေနျဖင့္ ယခင္ကတည္းက တို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ ပန္ဆင္ကာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ကို အေလးထား ခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ ေနသည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္လား ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေစာင့္ ၾကည့္ရန္လိုအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပါဝင္ သြားမည္ ဆိုပါက သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားမွာလည္း အစိုးရမူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရ မူဝါ ဒမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္  ရရွိေစမႈ ရွိ မရွိကိုသာ ဆက္လက္ေစာင့္ စားရမည္ဟု ယင္း၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္မႈ ျပဳ ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အား သံုးသပ္ တင္ျပရာတြင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား သည္ ျပည္သူမ်ား တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူအျဖစ္ တက္ေရာက္ျခင္းအား ျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ တြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

မတ္လဆန္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ၿပီး တည္ၿငိမ္ ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ရန္ ေကအိုင္ေအဖက္က အၿမဲႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ေကအိုင္ေအ တပ္ခြဲ ၆ အား ဝင္ေရာက္ၿပီး ဆီေပပါမ်ား၊ ရိကၡာမ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က ယူေဆာင္ ကာ ရြာသားမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ  ၿခိမ္းေျခာက္ သြားသည္ ဆိုေသာ ေဒသခံမ်ားမွ ၾကားသိရသည့္ သတင္းအေပၚ တပ္မေတာ္သည္ အမိန္႔နာခံမႈရွိၿပီး အထက္ အမိန္႔အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳမူ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္ အထက္ အမိန္႔အရ ျပဳလုပ္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္း ထုတ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ ျပဳမူလုပ္ ေဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဦးမင္းေဇာ္ဦး(အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဌာန၊ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး၊ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ)ကို စံုစမ္းေမးျမန္းရာ မည္သို႔မွ် ဆက္သြယ္ မရခဲ့သလို သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္၏ အီးလ္ေမးအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိပါ။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*