စီးပြားေရးသတင္း — ဗန္ကူးဗား၊ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ၊ မတ္ ၈၊ ၂ဝ၁၃

ကေနဒါႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဆင္က်ဴရီယန္ သတၲဳတြင္း လုပ္ငန္း လီမိတက္ (Centurion Minerals Ltd) သည္ ျမန္မာ ေဒသခံ Crown Mineral Co., ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ သတၲဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမယာ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၲဳတြင္း လုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အစုစပ္ လုပ္ငန္းမွာ ဆင္က်ဴရီယန္က ၈ဝ ရာႏႈန္း ႏွင့္ ခေရာင္းက ၂ဝ ရာႏႈန္းျဖစ္သည္။

“Slate Belt” ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္း ခန္႔ မွန္းေျခ ၁ဝ၃ဝဝဝ ဟက္တာ နီးပါး ရွိသည္။ ထိုေနရာမွာ ေတာင္ဘက္တြင္ မိုးထိေတာင္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ လယ္ျပင္ေရြႏွင့္ ပိုလီမက္တယ္လစ္ သတၲဳတြင္းမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနသည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မ်ား ေစာေစာပိုင္းကာလက ထိုေနရာမွာ အိုင္ဗင္ဟို သတၲဳတြင္း လီမိတက္ (Ivanhoe Mines Ltd) ၏ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လုပ္ကြက္ ၁ဝ (Block 10) ျဖစ္သည္။

“Bandi” ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မွာမူ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္း ခန္႔မွန္းေျခ ဟက္တာ ၁ဝဝဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ထိုလုပ္ကြက္မွာ လက္ရွိ တူးေဖာ္ေနဆဲ ေရႊတြင္းႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး တစ္ခုမွာ ေတာင္ဘက္တြင္ ရွိေသာ ဖေယာင္းေတာင္ သတၲဳတြင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေရႊလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုစလံုး မွာ အဓိက ေရႊေၾကာႀကီးထဲတြင္ က် ေရာက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္  မွ ေတာင္ဘက္သို႔ သြယ္တန္းေနသည့္ သတၲဳေၾကာႀကီးႏွင့္ လည္း ဆက္စပ္ ေနသည္။ ထိုသတၲဳေၾကာႀကီးတြင္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရြႊစမ်ား ရာႏွင့္ ခ်ီရခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အနည္းအက်ဥ္း မွ်ကိုသာ ေခတ္ေပၚနည္းနာမ်ား အသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

“အဲဒီႏွစ္ေနရာကို ကနဦး ရွာေဖြေရး သတ္မွတ္ေနရာေတြ လုပ္ဖို႔နဲ႔ သတၲဳတူးေဖာ္ေရး လိုင္စင္ေထာက္ခံခ်က္ ေတြ အၿပီးသတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နည္းနာပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း ေတြ ခ်က္ခ်င္း လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဆင္က်ဴရီယန္ ဥကၠ႒ အဲ(လ)ဖရက္ လီနာရွက္ (Alfred Lenarciak) က ဆို ပါသည္။

Ref: Marketwise

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*