စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — ဧၿပီ ၄ ၊ ၂ဝ၁၃

သာထက္ေအာင္၊ သူတို႔ဆီက ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳ

စာနဒီစာေပ၊ ၂ဝ၁၃၊ မတ္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၄၊ တန္ဖိုး ၃၅ဝဝ က်ပ္

သာထက္ေအာင္၏ ေတြးမိသမွ်၊  ေမးမိသမွ်၊ ေရးမိသမွ် သူတို႔ဆီက ကြ်န္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳစာအုပ္ကို စာနဒီ စာေပမွ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ ေဝခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဆာင္းပါး မ်ားျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အမ်ားစုမွာ ယခင္ျမားနတ္ေမာင္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည့္ ေဆာင္း ပါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အျခားမဂၢဇင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားစုစုေပါင္း  ၃၁ ပုဒ္ကို စုစည္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ဆီက ကြ်န္ေတာ့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ မေရးျဖစ္ ျပန္လည္း အားနာစရာ၊ ေဆး႐ံုေပၚ မွာ တစ္ညတာ၊ ယူလည္းခက္ မယူ လည္းခက္၊ က်ဴရွင္၊ ေဂါက္႐ိုက္ တဲ့ၿမိဳ႕၊ အိုးလံပစ္ပြဲေတာ္ႀကီး ၿပီးေတာ့၊ အေမြဆိုး(သို႔)မရွိမျဖစ္အိမ္ေဖာ္၊ ၾကည့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပန္းခ်ီျပပြဲ တစ္ခု၊ မၾကည့္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အႏုပညာျပပြဲ တစ္ခု၊ စာမက်က္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္သမီး စသည့္  ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာတစ္ဦး၏ ကိုယ့္ဓေလ့ သူ႔အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ သူ႔ ဓေလ့ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ ခ်က္၊ ေတြးဆခ်က္၊ ခံစားမႈေဆာင္း ပါးမ်ား ပါဝင္သည္။

ျပည္ပတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဇာတိ ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ အရပ္ဆီမွ ကြာဟခ်က္မ်ား၊ ကြာျခားခ်က္ မ်ားကို ေတြ႕ ၾကံဳရသည္ႏွင့္အမွ် ဆိုဖြယ္၊ ေတြးဖြယ္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤေတြးဖြယ္ မ်ားမွ အေျခခံၿပီး စာေရးသူ၏ ခံစား ခ်က္ကို ဆန္႔ထုတ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ပတ္သက္ ရေသာ နိစၥဓူဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ား တိုင္းသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားဖြယ္ ခ်ည္း ပင္ျဖစ္သည္။ ေရွာင္လႊဲ မရေသာ ျဖတ္သန္းမႈမ်ား အေပၚ အလိုက္ သင့္ေျဖသာစရာ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈမ်ားဟု လည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕တြင္ ၾကံဳေတြ႕သမွ် အေၾကာင္းအရာ စံုတင္ျပထား ေသာ္လည္း အမ်ားစုေသာ ေဆာင္းပါး မ်ားကိုမူ အဓိကဦးတည္ခ်က္တစ္ခု ဆီရည္ရြယ္တင္ျပ ထားသည္။ ခိုင္မာ စနစ္က်ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈပံုစံမ်ား၊ ပညာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ အိမ္ ေထာင္ေရး အျမင္ဓေလ့ ကြာျခားမႈမ်ား၊ အားကစားေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္ျပႆနာမ်ား၊ အိမ္အကူ ဝန္ ေဆာင္မႈစနစ္၊ အႏုပညာျပပြဲမ်ား စသည္တို႔ကို သူ႔ဓေလ့၊ ကိုယ့္ဓေလ့ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေတြးဆ ထားသည္။

အထူးႏွစ္သက္ ဆင္ျခင္ရသည္မွာ  ေဆး႐ံုေပၚမွာတစ္ညတာ၊ အေမြဆိုး (သို႔)မရွိမျဖစ္အိမ္ေဖာ္၊ မၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ ေသာ အႏုပညာျပပြဲတစ္ခုႏွင့္ စာမ က်က္ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ သမီးေဆာင္း ပါးမ်ားျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အေရးယူဖြယ္ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ ေဆးကုသမႈစနစ္ မ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕ ေဝဒနာ ကုသပံုမ်ားႏွင့္ တစ္ပါတည္း ေဆး႐ံုေပၚမွာ တစ္ညတာ တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အိမ္ေဖာ္(သို႔) အိမ္အကူ စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ျခင္ေတြးဆဖြယ္ မ်ားကိုလည္း အေမြဆိုးတြင္ တင္ျပထားသည္။ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး အလုပ္ကို ဦးစားေပး ၾကရေသာ္လည္း ကိုယ့္ဝန္ကိုယ္ထမ္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၾကရသည့္ တစ္ကြ်န္းသား မ်ားႏွင့္ကြာဟခ်က္မ်ားကို ဤေဆာင္းပါးတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အမွန္တကယ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ ေန၍ မဟုတ္ပဲ ၿမိဳ႕ျပဖက္ရွင္တစ္ခု အသြင္ သာမက လူလူခ်င္း တန္းတူ ရည္တူရွိမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳေလ့ ရွိၾက ေသာ ဓေလ့စ႐ိုက္ဆိုးကို ထုတ္ေဖာ္ တိုက္ခိုက္ထားသည္။

ပညာေရး စနစ္ႏွင့္ အႏုပညာခံစားမႈ မ်ားကိုလည္း မၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အႏုပညာျပပြဲတစ္ခုႏွင့္ စာမက်က္ ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ သမီးတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ကိုယ္တိုင္ေသခ်ာ က်နစြာ နားလည္ ဆင္ျခင္ရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ ၾကက္ တူေရြး စာက်က္နည္းျဖင့္ အလြတ္ က်က္ရေသာ စနစ္ဆိုးမွ ကင္းလြတ္ ၿပီး ကိုယ္တိုင္အားထုတ္စုေဆာင္း ေလ့လာ ရသည့္ ပညာေရး စနစ္ကို အားက်မိေစသည္။ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ျခင္းမွ ရရွိစြဲၿမဲေစေသာ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ ထိုးေဖာက္တီထြင္ႏိုင္စြမ္း ကို အားေပးသည့္ ပညာ သင္ၾကားေရး စနစ္ အေၾကာင္းမွာ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ဓာတ္ပံု အႏုပညာရွင္ စပင္စာတ်ဴးနစ္၏ ဩစေၾတးလ် ဓာတ္ပံုခရီး အေၾကာင္းႏွင့္ အႏုပညာႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ တို႔အေပၚ ႐ႈ ျမင္ပံုမ်ားကိုလည္း မၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အႏုပညာျပပြဲေဆာင္းပါးတြင္ ေလ့လာ ႏိုင္သည္။

ျပည္ပျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အေတြးအျမင္မ်ိဳးစံုကို တင္ျပထား ေသာ္လည္း ဆင္ျခင္ဥာဏ္မဲ့ ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာမ်ား၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈမ်ားမပါ ဝင္သည္မွာ ဤေဆာင္းပါး မ်ား၏ ထူး ျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ဓေလ့ထံုးစံအလိုက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ကြဲ ျပားၾကေသာ္လည္း မွ်တေသာ ဆင္ ျခင္ဥာဏ္ျဖင့္ အေကာင္းျမင္တူ႐ႈျပဳ ခ်က္မ်ားကိုသာ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ စည္း ကမ္းလိုက္နာမႈ၊ တရား ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ျပည့္စံုမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မူ သူတို႔ကိုအားက်ရ သည့္ ကိုယ့္ဘဝျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေလး နက္ေသာ အေတြးအျမင္ခ်ဲ႕ထြင္စရာ မ်ားျဖစ္ေသာ္ လည္း ေပါ့ပါး သြက္လက္ၿပီး သေရာ္ဟန္ပါေသာ အေရးအသား တို႔ေၾကာင့္ စြဲၿငိဖြယ္လည္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ အမွာစာေရး သားေပးေသာ ျမင့္သန္း ကမူ ေက်ာင္းထိုင္မို႔ ပိုင္ပိုင္ သိပါသဗ်ာဟု ဤစာအုပ္ကို သံုးသပ္ၫႊန္း ဆိုထားသည္။

သာထက္ေအာင္၏ ပရိသတ္မ်ား သာမက အကြာအဟၾကားမွ အေျဖ တစ္ခုကို ထုတ္ယူမွ်ေျခရွာလိုသူမ်ား၊ စာေပ ဝါသနာရွင္မ်ား ဖတ္႐ႈသင့္သည့္ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ျခားနားေသာ အ ေၾကာင္း အရာမ်ား၊ ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕ အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ အႏုပညာစသည့္ နယ္ပယ္စံု ကို ေပါ့ေပါးပါးပါး ခ်ဥ္းကပ္ေတြးဆထား ၿပီး အေျခခံက် အစြန္းလြတ္မွ်တေသာ အေျဖတစ္ခုကို ရည္ရြယ္လိုေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ ဟုလည္း ဆို ခ်င္ပါသည္။

“အမွတ္ ၁ဝဝ မွာ ၄ဝ ရရင္ ေအာင္တယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥႀကီးကေတာ့ နည္းနည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီး ျပဳျပင္ သင့္က ျပဳျပင္ရန္ လိုပါလိမ့္မယ္။ ၁ဝဝ မွာ ၄ဝ ရရင္ေအာင္တယ္ ဆိုေတာ့ ၆ဝ ဖိုး မွားခြင့္ရွိသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ေက်ာင္းစာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔ဘဝမွာ ဘယ္ေလာက ဘယ္ေနရာမွာမွ ၆ဝ ဖိုး မွားခြင့္ မရွိၾကပါဘူး။” (စာ-၃၁၄)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*