က်န္းမာေရး သတင္း — မတ္ ၂၃၊ ၂ဝ၁၃

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူဦးေရ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂.၃သန္း) မွာ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ ေလငန္းေရာဂါ မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း Brigham and women’s hospital, Harvard Medical School ႏွင့္ Harvard School of public health ၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရွိရသည္။အဆိုပါ သုေသသနအား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ သိပၸံပညာပိုင္းဆိုင္ရာ American Epidemiology  က႑၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္မႈ ၁ဝ၇ အား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာ၌ ဆား(ဆိုဒီယမ္)စားသံုး ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါရရွိၿပီး၊ ယင္းမွာ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါ၏ အစပ်ိဳးရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေသဆံုးမႈ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ သန္းနီးပါး) မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေစာစီးစြာေသဆံုးမႈ(အသက္ ၆၉ မတိုင္မီ)မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဓိက ေသဆံုးရေသာ အေၾကာင္းရင္း မွာ ႏွလံုးေရာဂါ(၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ေလျဖတ္ေလငန္း ေရာဂါ ( ၄၁ ရာခိုင္ ႏႈန္း)ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား(၆ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္း)သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား(၄ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္း)ထက္ပို၍ ေသဆံုးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုဒီယမ္ မ်ားျပားစြာ စားသံုးမႈ ေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ၂.၃ သန္း ခန္႔ မွာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးအမ်ားစု (၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ သို႔မဟုတ္ အသင့္အတင့္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္သည္။ Dr.Darlush Mozaffarian (M.D, Dr.P.H) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အကယ္၍ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆား စား သံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပ႐ိုဂရမ္မ်ား ေရးဆြဲပါမူ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ကယ္တင္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆားစားသံုးမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေသဆံုးမႈ အျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လူ ၁ သန္းအားျဖင့္၊ ယူကရိန္း (၂၁ဝ၉ ေယာက္)၊ ႐ုရွား(၁၈ဝ၃ ေယာက္)၊ အီဂ်စ္ (၈၃၆ေယာက္) ရွိၿပီး၊ ေသဆံုးမႈ အနိမ့္ဆံုးမွာ လူ ၁သန္း အားျဖင့္၊ ကာတာ (၇၃ ေယာက္)၊ ကင္ညာ(၇၈ေယာက္)၊ အာရပ္ (၁၃၄ေယာက္) တို႔ျဖစ္သည္။ U.S ၏ ဆား စားသံုးမႈ ျမင့္မားျခင္း ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္းမွာ ၁ သန္းလွ်င္ ၄၂၉ ေယာက္ ရွိၿပီး၊ တစ္ကမၻာလံုး အေနျဖင့္ ၁၉ ခု ေျမာက္ ေသဆံုးမႈျမင့္ မားေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အျခားေလ့လာမႈ တစ္ခု၌ အေမရိကန္ သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ဆားေလွ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ ေသြးတိုးရွိေနေသာ သူမ်ားပင္လွ်င္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာ ဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈအား သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ ႏွလံုးေရာဂါ အဖြဲ႔အစည္းက တစ္ေန႔လွ်င္ ဆိုဒီယမ္ ပမာဏ ၁၅ဝဝ မီလီဂရမ္ထက္ ပို၍ မစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Medical News Today

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*