ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂ဝ၁၂

မီဒီယာႏွင့္ တရားဥပေဒသည္ တစ္က႑စီ (မ႑ိဳင္တစ္ခုစီ) ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို လက္နက္ သဖြယ္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက မီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္ နစ္နာႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမသိန္း (ဝါရင့္ ေရွ႕ေနႀကီး) က ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

Legal Affair ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ဦးျမသိန္း

Legal Affair ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ဦးျမသိန္း

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ စာေပ စိစစ္ ျဖန္႔ခ်ိေရးမွ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေပေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ား အား စာမူႀကိဳတင္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ  သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား စာမူႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလိုဘဲ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိၿပီးမွသာ  စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္ျပသည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ထိုေျပာင္းလဲသည့္ မူဝါဒအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ႏွစ္ ခန္႔ သတင္းဆိုင္ရာ စာမူမ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္ျပကာ စာမူႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူ၍ ထုတ္ေဝခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို ့ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားအား စာမူ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခြင့္အား သက္သာခြင့္ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္အတူ စာေပစိစစ္ေရးမွ စာမူမ်ားအား တာဝန္ယူ စစ္ေဆး သည့္ ပံုစံမွ စာေရးသူမွ စာမူကို တာဝန္ယူရမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေရးသူ ႏွင့္ သတင္းေရးသားျခင္း ခံရသူတို႔အၾကား တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းႀကီးငယ္ ေပၚေပါက္ပါက တရားခြင္တြင္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ရာ ထိုကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ “ျမန္မာျပည္မွာ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ လြတ္လပ္ခြင့္က ဘယ္ေလာက္ေပးတာလဲ၊ ဆံုးျဖတ္မယ့္ တရားသူႀကီးက ဘက္မလိုက္ဘဲ စီရင္မွာလား။ အရင္တုန္းကလိုပဲ ဘက္လိုက္ၿပီး တရားစီရင္မယ္ ဆိုရင္ မီဒီယာသမား ႏိုင္ဖို႔ခက္တယ္” ဟု အထက္ပါ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးျမသိန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အတူပင္  သတင္းေရးသားသူ အေနျဖင့္ မိမိေရးသားသည့္ သတင္းတြင္ ျပႆနာတစ္ခု၊ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား ပံုေပၚရန္ ဘက္ႏွစ္ဖက္၏ အသံ မပါရွိပါက ေရးသားသူႏွင့္ ေရးသားခံရသူ ဘက္တစ္ဖက္အၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကိုအယ္ခြန္ရိန္ပန္ ကုိလည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းက သတင္းမီဒီယာသမား တို႔အေနျဖင့္ နစ္နာသူဘက္ မွသာမက  ျပဳလုပ္သူ ဘက္ကုိပါ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရယူထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ သတင္းရယူရာတြင္ ခက္ခဲ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လ်က္ရွိေသးရာ ယင္း ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးကို ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနမ်ားသည္ မီဒီယာႏွင့္ ယဥ္ပါးမႈ အားနည္းလ်က္ ရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ အျပင္  မီဒီယာမွ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလာပါက မိမိတို႔ထံတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိဟု ေျပာဆို ျငင္းဆန္ေလ့ ရွိၾကေၾကာင္း၊ ထိုသူတို႔တြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မရွိေသာ္ျငား “ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ တာဝန္” သည္ ထိုသူ႔ထံတြင္ ရွိေၾကာင္း အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဳးတစ္ဦး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေဒါက္တာ စစ္ႏိုင္က သူ၏ အျမင္ ကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ ဗိုလ္မွဴးတစ္ဦး ကလည္း ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္  စတုတၱမ႑ိဳင္မ်ား ျဖစ္သည့္ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္းထက္ ေထာက္ျပခံရသူမ်ား ဘက္က ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို  ျပဳျပင္ေပးၾကမည္ဆိုပါက ပိုမို သင့္ ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ အျမင္ကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*