သတင္းေဆာင္းပါး — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆၊ ၂ဝ၁၃

ႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခုကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳသည့္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ စာေရးဆရာ မိတ္ေဆြ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈႈ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) သည္ စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္ႏွင့္ ရနံ႔သစ္ မဂၢဇင္း တို႔တြင္ ေဆာင္း ပါး ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ သည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း လုိလိုမွာပင္ အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္ကို တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုလုိက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ဖတ္ရေသာအခါ အလြန္အမင္း အံ့ၾသရျခင္းမျဖစ္မိေသာ္လည္း ထူးဆန္းေသာ တိုက္ဆိုင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ သတိျပဳလိုက္မိပါသည္။

ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေစလိုသူ ႏွစ္မ်ိဳး

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယေျမာက္ အစည္းအေဝးေန႔ရက္မ်ားမွာပင္ တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒ (The Contempt of Courts Act; 1926) ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ယင္း ၏ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲရာ(ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသေရြ႕ ဆုိလွ်င္) ေထာက္ခံမဲ ၃ မဲခန္႔သာ ရရွိ၍ အျပတ္အသတ္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။

တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒ မရွိသင့္ သုိ႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသား ဥပေဒကုိပင္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ ဟူ၍ ယူဆေသာ သူ ႏွစ္မ်ဳိးရွိမည္ ထင္ပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒ အရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရသူတို႔က သူတုိ႔၏ ၿပီးခဲ့ေသာ အတိတ္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ပုဂၢလိက ခံစားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဖ်က္သိမ္း ေစလိုျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ထုိဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားမႈ တစ္နည္း စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ သည္ဟု ႐ိုးသားယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဖ်က္သိမ္းေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Comtempt of Courts Act ျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံခ့ဲရျခင္း၊ ထုိသုိ႔ အျပစ္ေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕ေန က်င့္ဝတ္ သိကၡာ ေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ ၿငိစြန္းကာ ေရွ႕ေနလိုင္စင္ စသည့္ ရပ္စဲခံခဲ့ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ တစ္ကိုယ္ေရ နာက်ည္းမႈ တစ္ေလွ်ာက္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳစရာ Institution တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေန ေသာ သူတုိ႔က ထုိဥပေဒသည္ တရားသူႀကီး မ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္သေယာင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိတတ္ပါ သည္။

နဖူးက အမာရြတ္

စင္စစ္ ထုိဥပေဒအရ ပထမ ဆံုး စီရင္ထံုးျပဳခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္ေသာ ဘုရင္ႏွင့္ ေမာင္တင္ေစာပါ ၂ (ရန္ကုန္ စီရင္ထံုး အတြဲ ၇) တြင္ “တရား႐ံုး စစ္ေဆးဆဲ အမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္သည္ ထုိအမ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖြယ္ ရွိပါက ႐ံုးေတာ္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္ေၾကာင္း” ၫႊန္ျပခဲ့ၿပီး The Advocate General Myanmar Vs Mg Chit Mag and one (1940, RLR, 188) စီရင္ထံုးတြင္မူ “ထိုဥပေဒ ျပ႒ာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရား႐ံုး ႏွင့္ တရားသူႀကီး မ်ားကို ကာကြယ္ ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူကုိ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တရားစီရင္ျခင္း ခံရမည့္ အမႈသည္ မ်ား၏ အက်ိဳးကုိ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း” အတိအလင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စင္စစ္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ အဆုိပါ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ေလွ်ာက္ခဲ့သူတို႔မွာ အမႈသည္မ်ား သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းခံရသူ (အမ်ားစု)မွာ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၊ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ မႈခင္း သတင္းကုိ သူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ ျမင္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ ခ်ဲ႕ကား၍ ေရးသား ေဖာ္ျပတတ္သူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရပါသည္။

Comtempt of Courts Act ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အတြက္ အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ေအာ္ဟစ္ခဲ့ေသာ ေရွ႕ေန တစ္ဦးကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ထုိ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည့္ စီရင္ခ်က္ မိတၱဴကို မၾကာေသးခင္ က မိတ္ေဆြ တစ္ဦးထံမွ ဖတ္ခြင့္ရသည္။ သည္ေတာ့မွ သူ၏ နဖူးက အမာရြတ္ကုိ ျမင္ရသည္။ သူဘာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ ရျခင္းႏွင့္ သူ ဘာေၾကာင့္ ထုိဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တစာစာ ေအာ္ဟစ္ေနျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို သိရသည္။ အမႈ ႐ံႈးနိမ့္စဥ္က တရား႐ံုးကို ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသူ သည္ ပုိ၍ ပြင့္လန္း လာသည့္ ယခုအခါ ယခင္အတိုင္း တစ္သေဝ မတိမ္း ေျပာဆိုလ်က္ ရွိ႐ံုသာမက ပုိ၍ပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စြပ္စြဲပုတ္ခတ္ ေနျပန္သည္။ မခံရပ္ႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သူ႔ကို ထပ္မံ၍ တရားမစြဲဆုိေသးသည္ကုိပဲ အံ့ၾသမိသည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ပုဂၢလိက ခံစားမႈကို ေရွ႕တန္း တင္ေလ့ရွိေသာ သူ၏ နဖူး၌ အမာရြတ္တစ္ခု တိုးဦးမည္ ထင္သည္။

အမွန္တကယ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ သေလာ

အမ်ားျပည္သူအလုိ႔ငွာ အက်ိဳး ႏွင့္ အျပစ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ ထုိဥပေဒ မရွိသင့္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသူတုိ႔ကမူ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ (ဥပေဒေဟာင္း)၌ မည္သည့္ အခ်က္သည္ တရား႐ံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း တိက် စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိ ဟူေသာ အခ်က္ တုိ႔ကို ေဝဖန္ေျပာ ဆုိေလ့ရွိသည္။

မိတ္ေဆြ စာတတ္ေပတတ္တုိ႔ သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိေရးသားခြင့္အေၾကာင္းကို ေျပာ ေလတုိင္း လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာ စာတမ္းအပိုဒ္ ၃၉ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြင့္အေရး ဥပေဒ မူၾကမ္း ၁ ကို ကိုးကားေျပာတတ္ သည္။ အေတာ္လည္း ခံတြင္း ေတြ႕ခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

Article 19 က လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟေျပာျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ၁ က လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္၊ ထင္ျမင္ယူဆပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ကို ပိတ္ပင္ေသာ ဥပေဒကုိ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ သည္ မျပ႒ာန္းရဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Article ၁၂ တြင္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးပုတ္ခတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟူ၍ ပါရွိပါသည္။

အရင့္အမာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ႀကီးတစ္ႏိုင္ငံသည္ပင္လွ်င္ အကန္႔ အသတ္မဲ့ ခြင့္ျပဳျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလုိရင္း ျဖစ္ ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ အသေရဖ်က္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးခြင့္ျပဳထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳေသး ဘဲ အတည္ျဖစ္ေနသမွ် လုိက္နာရန္ တာဝန္ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ၌ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရး သားခြင့္ကို အကန္႔အသတ္မဲ့ ခြင့္ျပဳ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကုိယ္က်င့္ တရား အက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန႔္က်င္ လွ်င္ ဟူ၍ ကန္႔သတ္ ထားေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ ထင္ျမင္ ယူဆခြင့္ရွိသည္ဆုိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ဌာန အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိျဖစ္ေစ ဂုဏ္က်က္သေရ ထိပါး ညိႇဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳခြင့္ မရွိသကဲ့သို႔ မေလ်ာ္ၾသဇာျဖင့္ စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးျခင္းမွ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍လည္း ရာဇသတ္ ႀကီးပုဒ္မ ၅ဝဝ Comtempt of Courts Act တုိ႔သည္ ဥပေဒအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တရား႐ံုး တစ္႐ံုး၌ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ အမႈသည္က မူလ႐ံုးသည္ ဥပေဒ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျခင္းရာ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မွား ယြင္းစြာ ေကာက္ယူ သံုးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အယူခံ ျပင္ဆင္တင္သြင္းသည့္ အထက္တရား႐ံုးတြင္ အကိုးအေထာက္ ႏွင့္တကြ တရားဝင္ ေဝဖန္ ေလွ်ာက္လဲ တင္ျပခြင့္ရွိသည္။ ယခင္ကလည္းရွိၿပီး ေနာင္လည္း ရွိေနဦးမည့္ အစဥ္အလာမ်ဳိးကုိ မည္သည့္ ႐ံုးဌာနတြင္ ရွိႏိုင္ပါ မည္နည္း။ ယခင္ ဥပေဒေဟာင္းအရ တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရသူ အမ်ားစုမွာ တရား႐ံုးစစ္ေဆးဆဲအမႈ မ်ားတြင္ မိမိ အႏိုင္ရရွိ(ေစ)လိုေသာ အမႈသည္ ဘက္မွသာလွ်င္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အႏုိင္ရထိုက္ ေၾကာင္း စကားဦးသန္း၍ သိမ္းသြင္းေရးသားမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ထားၿပီးျဖစ္သည့္ စီရင္ထံုးမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္တြင္ “စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ တရား႐ံုးေတာ္က ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္း မျပဳေသးသမွ် ကာလ ပတ္လံုး အျပစ္ကင္းစင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္” ဟူ၍ ဆိုထားပါလ်က္ ရဲစခန္း၏ ပထမ သတင္းေပး တိုင္ခ်က္ကုိ ဖတ္ခဲ့ေသာ သတင္းေထာက္က ႏွစ္ဖက္သက္ေသမ်ားကို တရား႐ံုးေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးရန္ မလိုေတာ့ ဘဲ စြပ္စြဲခံရသူကို တန္းၿပီး အျပစ္ေပး ရေတာ့မလုိ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ဳိးသည္ တရား႐ံုး၏ စစ္ေဆးစီရင္မႈကို ထိပါး႐ံုသာ ရွိၿပီး တစ္ဖက္ အမႈသည္ကို အဓိက ထိခိုက္ နစ္နာေစသည္သာျဖစ္ရာ ထုိဥပေဒအရ အေရးယူ ေပးရန္ အမႈသည္တုိ႔က ေလွ်ာက္ထား  စြဲဆုိေလ့ရွိသည္ မွာလည္း အလြန္ သဘာဝက်ပါသည္။

တရား႐ံုးစစ္ေဆးဆဲအမႈကုိ မီဒီယာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းမည္ဆုိ လ်က္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ တရား႐ံုးက မစစ္ေဆး မစီရင္မီ မီဒီယာက ဦးစြာ စီရင္မည္ ေသခ်ာသည္။ သာဓက မ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မီဒီယာ၏ စီရင္ခ်က္သည္ သူ၏ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအေလ်ာက္ အင္ အားႀကီးႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ စစ္ေဆးဆဲ အမႈကိုေတာ့ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးျခင္းမွ အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစရန္ “တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒ” တစ္ခု ရွိသင့္သည္။ ရွိရေပလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ ေရွ႕ေနႀကီး စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္ဟု မထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာ လုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာမတူရန္ အေၾကာင္းမရွိ

စာေရးဆရာ မိတ္ေဆြႀကီး၏ ေဆာင္းပါးတြင္ “ျပစ္မႈဆိုင္ရာ မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ”၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္ ပုဒ္မ ၂(ဂ)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍  “တရားစီရင္ေသာ မႈခင္းကိစၥ တြင္ ေျဖာင့္မွန္စြာ ေဆာင္ရြက္မႈကို ထိခိုက္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ စြက္ဖက္ရန္ သို႔မဟုတ္ စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္ေစ တန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ရန္  သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္း ျဖစ္တန္ေစရန္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စာအေရးအသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ ပံုႏိွပ္ ထုတ္ေဝျခင္း” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ယင္း အစား ပုဒ္မ ၂(ဂ)ပါ အေၾကာင္း အရာတစ္ရပ္ကုိ ကိုယ္တိုင္ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ လက္ေအာက္ငယ္သား တစ္ဦးမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိေသာ စကား  ရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းသည္ကမွ ေျဖာင့္မွန္စြာ တရားစီရင္ေရးကို  အေထာက္အကူျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြ ၏ ေရးသားေဖာ္ ျပခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ယင္းပုဒ္မ ၂(ဂ)ပါ စကားရပ္ မ်ား အစားထုိးျခင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမတူပါ။ သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြႀကီး အလုိရွိသည့္ အတိုင္း စကားရပ္မ်ား ထပ္ထည့္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔က ဆႏၵျပဳမည္ ဆုိပါက သေဘာမတူရန္အေၾကာင္း မရွိဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ တရား စီရင္မႈတြင္ အတည္ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားမွအပ မီဒီယာအပါ အဝင္ မည္သူ၏ စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးမႈမဆို မရွိႏိုင္ေတာ့သည့္ ကာလတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိေသာအခါတြင္မွ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္မႈျဖစ္ ထြန္းႏိုင္မည္ဟု ယံုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခုေတာ့ျဖင့္ ရွိသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ မည္သုိ႔ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ခရီး ဘယ္လမ္းက သြားေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို မၾကာခဏ ေမ့ေလ်ာ့ကာ ဟုိဘက္  ရြာက ေပတံမ်ားကို ဆြဲဆြဲထုတ္ လာတတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

ေဇယ်ာမုိးျမင့္စံ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*