ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၂

ေရွ႕ေနဦးဖိုးျဖဴႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္တို႔ မတ္လ ၂၇ ရက္မနက္ ၁ဝး၃ဝ တြင္ ၃၈ လမ္း အလယ္ဘေလာက္(စ္)ရွိ ယင္းေရွ႕ေန ႐ံုးခန္း၌ ဖိနပ္စက္႐ံုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေရွ႕ေနဦးဖိုးျဖဴသည္ တုိင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားဘက္မွ လိုက္ေသာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းတို႔ေတြ႕ ဆံုရာတြင္ (Myanmar National Trade Union)ႏွင့္၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထုတ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းနည္း ဥပေဒမ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ား၊ စက္႐ံုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကိုးကားခ်က္စာအုပ္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို​ ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Myanmar National Trade Union ႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းဥပေဒတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာရာတြင္ ေရွ႕ေနဦးဖိုးျဖဴက ၁၉၈၈ အေရးအခင္း​  ျဖစ္ၿပီးေနာက္ Myanmar National Trade Union တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္သြားေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ​  ျပ႒ာန္းစာအုပ္​ ေပၚထြက္လာျခင္း အေပၚတြင္ “အရင္က မရွိတာထက္စာရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ျပည့္စံုမႈမရွိဘူး”ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းေထာက္က တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေမးျမန္းရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂ဝ၁၂ မတ္လ ၂၃ မွာ တိုင္ရီစက္႐ံု အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းခြင့္စာကို အထက္ကုိ တင္ထားတယ္။ တစ္လအတြင္း တင္ထားတဲ့ကိစၥ ျပန္က်လာဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ဦးဖိုးျဖဴကေျဖခဲ့သည္။ အလုပ္သမား ၁၈၆၂ေယာက္ရွိသည့္အနက္ ၁၂၆၆ ေယာက္က ယင္းကိစၥကို​ ထာက္ခံေၾကာင္း ၇၁% ခန္႔အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

ထု႔ိအျပင္ ဧၿပီလတြင္ ဒဂံုဟာဘာစက္မႈဇံု၊ စက္ဘီးစက္႐ံုႏွင့္အျခားေသာ စက္႐ံုမ်ားလည္း အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းခြင့္စာမ်ား တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္က ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ျပဳလုပ္သနည္းဟု ေမးရာတြင္ဦးဖိုးျဖဴက International Labour Organization စံနည္းမ်ား၊ ေျမာက္အာဖရိက နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတို႔မွ  ျပ႒ာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ႏႈတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လယ္ေျမႏွင့္အလုပ္သမားကိစၥမ်ားကို လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ဦးဖိုးျဖဴ အပါအဝင္ ၉ ေယာက္မွ ၁၅ ေယာက္ၾကားရွိသည္ဟုလည္း ယင္းေရွ႕ေနမွ ထပ္မံေျပာခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုအေရးအားႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မွ ေမးျမန္း စံုစမ္းျခင္းသည္ ကမၻာကပါ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ​ျပသရာေရာက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္၏။

၀၀၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.