ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၈ ၊ ၂ဝ၁၃

လြန္ခဲ့ေသာ လေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအၾကား တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုတိုက္ခိုက္ မႈမ်ား ရပ္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ႏိုင္ေစရန္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲကာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ မွီတင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူ အညီေပးႏိုင္ေရး လိုအပ္သလို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွသည္ ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း နည္းျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အရ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု မတ္ ၁၂ ရက္ ဂ်ီနီဗာ၊ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ ကခ်င္အ မ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Jessica Nkhum က တင္ျပခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အာဆီယံဖိုရမ္မွ ေဒၚခင္ဥမၼာ က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈသည္ အေျခခံက်သည့္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူသားခ်င္း စာနာမႈဥပေဒ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရွိေနသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ အမွီအခို ကင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိကာ ဘက္မလိုက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ သည္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လံုေလာက္သည့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ဖတ္ၾကားေၾကညာ ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးၾကြယ္က အမွန္တရား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆိုရာတြင္ “အမွန္တရားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူေတြ အတြက္ ျပန္လည္အေျဖရွာေပးျခင္း အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္း စဥ္ကို ေနာက္ျပန္လွည့္ သြားေစမွာ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

အထက္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတက္ေရာက္သူ ကိုေဌးၾကြယ္က လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္တမ္းကို ေကာင္စီမွ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ေသာ၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းအတားအဆီးမရွိ သြားလာခြင့္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး ႐ံုး (OH CHR) လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အတြက္လည္း တိုက္တြန္း တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*