ဒီမိုကေရစီကို စတင္ထူေထာင္ မည့္ သို႔မဟုတ္ ႏုနယ္စ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္အႀကီး ဆံုးႏွင့္ အဖ်က္ဆီးႏိုင္ ဆံုး အင္အားစုမွာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္ ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ စစ္တပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ႏွင့္ အျခားကိရိ ယာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး စစ္ေရး ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်တတ္ေျမာက္ ထားၿပီး ေတာင့္တင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္စစ္တပ္သည္ ဒီမိုကေရစီေရး အားေပးႀကိဳးပမ္းခ်က္ မ်ားကို တန္ျပန္ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို ေကာင္း စြာ သိရွိ နား လည္ သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

အရပ္သားက စစ္တပ္ကိုထိန္း ခ်ဳပ္ထားရမည္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက ခိုင္ မာစြာ တန္ဖိုးထား စြဲကိုင္က်င့္သံုးရမည့္ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အရင့္အမာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္ ကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္ ထားရွိရမည္ဆိုသည္ကို စစ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကသာမက စစ္သား မဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားကပါ အေျခခံ ယံုၾကည္ခ်က္အျဖစ္ လက္ခံ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကသည့္အေၾကာင္း ရင္းမ်ားထဲတြင္ ဤသည္က အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေပ သည္။ ထို႔အျပင္ အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ား၌ စစ္မႈထမ္းမ်ား စစ္တပ္မွႏုတ္ထြက္ သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အနားယူ သည့္အခါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔အရည္ အခ်င္း၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာမႈမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပး ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စီးပြား ေရးေလာက၊ ပညာေရးေလာက၊ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းနယ္ပယ္၊ ျပည္ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ စသည္ျဖင့္ ဝင္ ေရာက္ လုပ္ကိုင္ လႈပ္ရွားၾကေပသည္။

မ်ားျပားလွစြာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စသည္ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံၾကရသည္ မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိသို႔ ေရြးခ်ယ္ ခံၾကရ၍ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရေသာ အခါ မိမိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ခံ အရပ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ ဦးေဆာင္ၾကေလ သည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၌ သမၼတ စူစီလိုဘန္ဘန္း ယူဒိုယိုႏိုသည္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ သည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ တင္ျပလိုေပ သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ေျမာက္ဥေရာပမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ဒြိဳက္အိုင္စင္ေဟာင္ဝါ Dwight Eisenhower သည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ ဝေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ရရွိ ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက စစ္ၿပီးေခတ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းတုိ႔ပါတီ မ်ား၏ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ကိုယ္ စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရသည္။ ထုိပါတီမ်ားက အိုင္စင္ ေဟာင္ဝါ၏ လူထုအၾကား ေရပန္း စားမႈႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈကို အသံုး ခ်ကာ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါဝင္ ေစလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အိုင္စင္ေဟာင္ဝါ ကလည္း ရီပတ္ဗလီကန္ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၿပီး သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

သမၼတ ျဖစ္လာေသာအခါ ႏုိင္ငံအား စစ္အတြင္းက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အရပ္သား သမၼတတစ္ဦး အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ အေမ  ရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ (Commander-in-Chief) ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မဟုတ္ဘဲ သမၼတအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ေလသည္။ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ အတြင္း အိုင္စင္ေဟာင္ဝါသည္ အေမရိကန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား စစ္တပ္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံတြင္း အားေကာင္းေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳႏိုင္သည္ ဟုပင္ သတိေပးခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အသံုးစရိတ္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားျပားျခင္း သည္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊  က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား အပါအဝင္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အရင့္အမာႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ယင္း၏ ဦးစီးခ်ဳပ္၏အမိန္႔ကို နာခံျခင္း မရွိလွ်င္ ရာထူးခ်ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း စသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္ မ်ားသည္ အေမရိကန္ စစ္တပ္အတြင္း အႀကိမ္ အမ်ားအျပား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဒါက္ဂလပ္စ္ မက္အာသာ Douglas Mac Arthur ဆုိသည္မွာ လြန္စြာ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ အေမရိကန္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီကုိ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့သူအျဖစ္လည္း ဂ်ပန္တြင္ထင္ရွား သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာသည္ ကုိရီးယား စစ္ပြဲအတြင္း သူ၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ဟာရီထ႐ူးမဲန္း Harry Truman ၏ အမိန္႔ေအာက္မွ မဟုတ္ဘဲ မိမိသေဘာအတုိင္း ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ စစ္ပြဲအတြင္း သူ႔ကုိယ္ပုိင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ အရပ္သားဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ကုိနာခံရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတက သူ႔အား ရာထူး အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းကာ အၿငိမ္းစား ေပးခဲ့ေလ သည္။

အေမရိကန္သမၼတက ထုိကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္းကုိ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလံုးမွ အမတ္ အမ်ားအျပားက သမၼတအား ျပစ္ တင္ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာကုိ ရာထူး အေဆာင္အေယာင္မ်ား ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမၼတ ထ႐ူးမဲန္းက လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အမတ္အမ်ားစုက သမၼတ၏ လုပ္ရပ္သည္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအတြက္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ မွန္သမွ်သည္ အရပ္သား အစိုးရ အဖြဲ႕အႀကီးအကဲ၏ လက္ ေအာက္တြင္ နာခံရမည္ဆုိသည့္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံ အခ်က္တစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသံုးရပ္ ေအာက္မွ လြတ္ေနသည့္ စစ္တပ္

ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာထဲတြင္ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ သည္ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တည္ရွိျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ၾကံဳ ခဲ့ရေလသည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာေအာက္မွ လြတ္ကင္း ေနလွ်င္ သမၼတျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္ေစ၊ တရားသူႀကီးျဖစ္ေစ စစ္တပ္အေပၚ မည္သုိ႔မွ် ၾသဇာ သက္ေရာက္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အလားတူပင္ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ယင္းတို႔သည္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ တရားသူႀကီးတို႔ သည္ ယင္းတို႔အေပၚ ၾသဇာသက္ ေရာက္ျခင္းမရွိဟု ယူဆလာပါက ထုိသမၼတကုိ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တရား စီရင္ေရးစနစ္ကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ လာႏုိင္ေပသည္။

ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကုိ စစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ျပဳ လုပ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာလွ်င္ ယင္းတို႔သည္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ သည္းညည္း မခံႏုိင္ေတာ့သည့္ အတြက္ဟု ဆုိကာ အေၾကာင္းျပ လာၾကလိမ့္မည္။ စစ္တပ္အစုိးရက သာလွ်င္ တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္သူမ်ား လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္ဟု ဆင္ေျခ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဒီမုိ ကေရစီကုိ အေၾကာင္းျပ၍ အရပ္ သားျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေနရာ တြင္ စစ္တပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ ရယူႏုိင္ရန္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အကြက္က် စီစဥ္ေလ့ရွိတတ္ သလို သီးျခားေနရာ သတ္မွတ္ခြဲေဝကာ ရယူျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤသုိ႔ေသာနည္းမ်ား ျဖင့္ စစ္တပ္က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေသာ အမည္ခံ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ အေျချပဳအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္

ျပည္သူမ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ပါတီမ်ားကို ကုိယ္စား ျပဳ၍ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားျဖစ္လာၿပီး အစုိးရ တစ္ရပ္အား ဦးေဆာင္ မည့္သူကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကာ အစုိးရဖြဲ႕စည္းကာ တိုင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ ၾကသည္။ ထုိသို႔ ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚေပါက္ လာေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အထက္တြင္ အျခားေသာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္မ်ား ရွိေနပါက ထုိႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ဒီမုိကေရစီဟု ေခၚဆုိ၍မရေပ။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကန္အင္ လကၡဏာထဲ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ အျမင့္ဆံုးေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ ဖြဲဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္း ထားေလ့ ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးႏုိင္မွသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရဟုေခၚဆိုရန္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား တည္ရွိၿပီး ထုိလႊတ္ေတာ္မ်ား အထက္တြင္ ဘုရင္မ်ားရွိသည္ကုိ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ျမင္ ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဘုရင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ အေဆာင္အေယာင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး နိစၥဓူဝ  ႏိုင္ငံ့အေရးအရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ စြက္ဖက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စနစ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းမရွိေပ။

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာျဖင့္ သက္တမ္းမကုန္မီ ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး ကို ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ က်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။ ျပည္သူလူထုက ယင္းတို႔ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးအရာ ကိစၥမ်ား တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူက လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ိဳး ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္လွမ္းမမီ ျဖစ္ၾကရသည္ကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အရင့္အမာႏုိင္ငံမ်ား၌ ထုိသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မည့္ အေရးကို စိုးရိမ္စရာ မလုိေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ ႏုနယ္စႏုိင္ငံမ်ား၊ ယခုမွစ၍ ဒီမို ကေရစီလမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေန ျဖင့္ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အထူး သတိထား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ အထူးသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္စ ႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္တစ္ဦး  သို႔မဟုတ္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕က စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္ထြန္းေနပါက ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပၚထြန္းလာသည့္ အစိုးရ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ထုိအာဏာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ ခုျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရႏိုင္သည္ ဆုိသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိထားရန္ လုိအပ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း စစ္မွန္္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင္ေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္း က႑ကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုးဝသီးျခား ထားရွိရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို အေျခခံမူအျဖစ္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးရေပသည္။ ထုိသုိ႔ သီးျခားထားရွိရမည္ဆုိသည္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ သေဘာ သဘာဝ၊ စစ္တပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို ျပည္သူျပည္သားအားလံုး က သိရွိေစရမည္။ ဤသည္ကို အစိုးရသာမက ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း အသိပညာေပး ႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အႏုတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္၊ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ဆုိသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အရ တင္းက်ပ္ခိုင္မာေသာ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ဆင့္အမိန္႔ ကို နာခံရသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက  ဖြဲ႕စည္းပံုအရေရာ၊ လုပ္ေဆာင္ပံုအရ ပါ ျခားနားသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တန္းတူထားဆက္ဆံသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ယွဥ္လိုက္လွ်င္ လံုးဝျခား နားေနသည္ ကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ ျမင္ႏိုင္သည္။

ဒီမုိကေရစီကို စတင္ထူေထာင္ စႏိုင္ငံမ်ား၊ စစ္တပ္ႀကီးစုိးေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းစႏိုင္ ငံမ်ား၊ အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ဒီမိုကေရ  စီသုိ႔ ေျပာင္းလဲထူေထာင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ားက ယင္းတို႔ အာဏာရွိေနစဥ္ကာလ အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ေငြေၾကးပစၥည္း ဥစၥာမ်ားကို ယင္းတို႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ အရာမ်ားသဖြယ္ ရယူသံုးစြဲၾကသလို  ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ သိမ္း ဆည္းထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားျခင္းမ်ားရွိၾကသည္။ ဤသည္မွာ ကမၻာေပၚရွိ အာဏာရွင္ အားလံုးလုိလုိ ျပဳက်င့္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ၾကျခင္းမွာ ထုိသူ မ်ားသည္ ေသတစ္ပန္သက္ဆံုး ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ခ်ယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္၍ မရ၊ အာဏာကေန ျပဳတ္က်သြား သည့္အခါ ပုိင္ဆုိင္ထားရန္ လုိအပ္ သည္ ဆုိသည္ကို သိရွိနားလည္ ထား ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါးအစတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း စစ္တပ္ကို အရပ္သားအစုိးရက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ လာမည္ မဟုတ္ေပ။

Ref: How to establish a democracy or Improve the one you now have “Apractical Guide for Developing Essential Government and Business Structures and Personal Systems of Value”

By Walter E.Boek-PhD

President, College of Democracy

Virginia, USA

ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး(ဂ်ပန္)

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*