သတင္းေဆာင္းပါး — မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၃

မိမိ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ေရာင္းဝယ္ လိုၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ဖိႏွိပ္သည့္ အစိုးရမ်ားကို အလိုမရွိၾကေပ။ ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရ ဆိုသည္ ကလည္း ယင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးကို စီမံလုပ္ကိုင္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္လိုၿပီး ျပည္သူ မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရး သားျခင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြး ေႏြးၾကသည္ မ်ားကို အလိုမရွိၾကေပ။

ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ၾကၿပီ ဆိုလွ်င္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရတို႔ အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္  လွေပသည္။ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားက  Gross National Product GNP ဟု ေခၚေသာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အသားတင္ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။  ႏိုင္ငံတြင္း ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး တိုးတက္ျခင္းမ်ားကို ဆိုလို သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္ လာေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵ မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ အဆိုပါ တိုးတက္မႈ မ်ားက ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳ သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ စီး ပြားေရးအရ လြတ္လပ္မႈတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ခု မရွိဘဲႏွင့္ တစ္ခုရပ္တည္ျဖစ္ ထြန္းႏိုင္ေရးဆိုသည္မွာ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေပသည္။

အရင္းအႏွီး အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္

ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ အရွိဆံုးသည္ အရင္းရွင္စနစ္ဟု ေခၚဆိုေနၾကသည့္ အရင္းအႏွီး အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ အရင္းအႏွီး အေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ အျခား စီးပြားေရးစနစ္တို႔၏ အဓိက အျခားနားဆံုးအရာမွာ အသံုးစရိတ္ထက္ ပိုလွ်ံေသာ ဝင္ေငြကို မိမိတို႔ လုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး တို႔အတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ ဒီမိုကရက္ တစ္အစိုးရက ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည့္ အရာ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ျပည္သူလူထု၏ ဘဝအေျခအေန လည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေပမည္။

ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံ တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲတိုးတက္ လာေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အစိုးရအား အစဥ္အၿမဲ တိုက္တြန္းေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့ သို႔ တိုးတက္လာေနေသာ လူထု၏ လိုအပ္ဆႏၵကို ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ သည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုက ေရစီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈ မ်ားျပားလာေန မည္ျဖစ္သလို ထိုအတြက္ ျပည္သူ လူထုက ေငြေၾကးအရ ပံ့ပိုးမႈမ်ား (အခြန္)ပိုမိုလိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အရင္းအႏွီး အေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီ ဆိုပါက စီးပြားေရး ခ်ဲ႕ ထြင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရကလည္း လိုအပ္သည္မ်ား ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မွာပင္ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္ ထြန္းေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရေပ သည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ တည္ရွိျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆို၍မရေပ။ အရင္းအႏွီး အေျချပဳ စီးပြားေရး စနစ္တည္ရွိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထား၍ မျဖစ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ေဈးကြက္အတြင္း၌ ေရာင္းသူ ႏွင့္ ဝယ္သူတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳၾကေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ ျဖစ္ထြန္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ ေရာင္း  သူႏွင့္ ဝယ္သူတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံၾက သည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ စီးပြားဖက္ မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အၾကား ရန္သူအျဖစ္ သေဘာမထားပဲ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထား ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေဖာ္က်ဴးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးဖက္မ်ား၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အတြင္း လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီး ၿပိဳလဲသြားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရသည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အတြင္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္း အပ္သည့္ က်င့္ဝတ္ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္က ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ေငြရင္းျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက မွန္ကန္ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအခါ အစိုးရ ကလည္း မလိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳေသာအခါ အခြန္အတုတ္မ်ားကို တရားလြန္ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳေသာအခါ အရင္းအႏွီး အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္သည္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ေပသည္။

မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ ႏိုင္ေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္မီ ေသာ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္မွ်လုပ္ေဆာင္ မည္။ မည္သို႔ ျဖန္႔ျဖဴးမည္၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သာမက ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ေပမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ် မွတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

အရင္းအႏွီးအေျချပဳေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ထဲ ရွိသူမ်ားသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈ ရရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍ မရေပ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းရွိ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ လူမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားမလည္သည့္တိုင္ ထိုအေျခခံမ်ား ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိမူရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ စာေရးစာခ်ီ မ်ားသည္လည္း ယင္းတို႔ရရွိေသာ လစာ ဝင္ေငြမ်ားထဲမွ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို တစ္ေနရာရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳ ရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား ထူေထာင္ရန္ အိပ္မက္မ်ား ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပိုလွ်ံေသာ ေငြမ်ားကို အိမ္၌ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္း ထားၾကသည္ မဟုတ္ ဘဏ္ မ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳ ထားၾကသည္။ ထိုသူမ်ား၏ ရည္မွန္း ခ်က္မွာ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားမွ ဝင္ေငြ တိုးတက္လာၿပီး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း သစ္မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေတာ အတြင္း မွာပင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားက ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႔႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳရာ ေရာက္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေဈးကြက္ ထြန္းကားသည့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈျပဳႏိုင္ပါက စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကရက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ျဖစ္ ထြန္းေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေပသည္။

လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး၏ အေရးပါမႈ

ေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ယင္းတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေဈးကြက္ကို ရွာၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယင္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယင္းတို႔၏ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း နယ္နိမိတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအခါ  ကုန္သြယ္မႈ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ မ်ားျပားလာသည္။ ထိုသို႔ မ်ားျပားလာ သည္ႏွင့္အမွ် ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ သိုေလွာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လည္း တိုးတက္လာရမည္မွာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ပို႔ကုန္၊ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး စနစ္ကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာ လာေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္းမွ လူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ ငန္းေအာင္ျမင္လိုပါက ယင္းတို႔လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆက္ ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရယူႏိုင္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လွသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ အေသး စိတ္ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာေလ့လာၿပီး ခိုင္ မာသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ ပါက အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အတြင္းမွ လူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ လြတ္လပ္ စြာ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ မွာလည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္ဆံမႈ မျပဳႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိေနပါက ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ ဆိုသည္မွာ မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမည္ မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အထိေရာက္ဆံုးေသာ အင္အားစုမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ သည္။ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးလွ သည္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ လူ၊ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကူးသန္းသြားလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပား လြတ္လပ္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဤသည္က စီးပြားေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္လာေရးႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစသည္။ သိုေလွာင္ေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦ မ်ားကို ေဆာက္လုပ္လာေစသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္း  သိုေလွာင္ရန္ အေအးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား တိုးတက္ လာေစသည္။ စာရင္းအင္း ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေစသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆပြားတိုးလာေစသည္။ ေျပာဆို သံုးစြဲေသာ ေရးသားေသာ ဘာသာစကား ပိုမို တိက်စြာ သတ္မွတ္ သံုးစြဲ လာေစသလို ေငြေၾကးယူနစ္ တစ္ခုကိုလည္း စံထား သံုးစြဲလာေစသည္။

ယဥ္ေက်းမႈအရ ကြဲျပားျခားနား မႈမ်ားကို ပိုမိုနားလည္လာေစၿပီး မတူညီမႈမ်ား အတြက္ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္လာေစသည္။ အသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အတိုင္းအထြာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲလာေစျခင္းေၾကာင့္ မိမိလိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ဝယ္ေရာင္းမႈပိုမိုလြယ္ ကူစြာ လုပ္ႏိုင္ေစသည္။

ထို႔အတူ အရည္အေသြးေကာင္းကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ဝယ္ယူသံုးစြဲလာေစသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး တိုးတက္ လာေစသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လာေစသလို ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္သည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ လူ႔ဘဝ တန္ဖိုးကို ေလးစားလာၿပီး လူသားတို႔ အရည္အေသြး တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရသည့္ ရလဒ္ေပၚထြက္ေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ စက္မႈထြက္ကုန္မ်ား တိုးတက္ ျမင့္မားလာေစသည္။ သံုးစြဲမႈထက္ ဝင္ေငြက ပိုမိုမ်ားျပား လာေစၿပီး လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ လာေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အျမတ္အစြန္းႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္ကို ေခတ္မီ တိုးတက္လာေစသည္။

အရင္းအႏွီး အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ ၾကသည့္ ျပည္သူျပည္သား မ်ားအၾကား ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ကို ခြဲေဝသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုဟု ဆိုလွ်င္ မမွားေပ။ ထိုသို႔ေသာ ခြဲေဝမႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ေပၚမူတည္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရရွိခံစားရသလို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား သည္လည္း ယင္းတို႔ လုပ္အားအလိုက္ ရရွိခံစားရေပသည္။ ဤေနရာတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အရာခပ္သိမ္းကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္သည့္ အေနအထားသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သလို၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္ သည့္ အေနအထားမ်ိဳးသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ လည္း ထိန္းသိမ္း ကြပ္ကဲေပး ရေပမည္။ ထို႔အတူ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အာမခံခ်က္ ရွိေစမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၊ ဘဝတြင္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန မ်ိဳးကိုလည္း ဖန္တီးေပးရမည္။ ပံ့ပိုးေပးရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူ၊ အလုပ္သမားတို႔အၾကား အျပန္ အလွန္မွီခိုမႈျပဳ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးက လြတ္လပ္ေသာေဈး ကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ ထြန္းကားေရး အတြက္လည္း ႀကီးစြာအေထာက္အကူျပဳေပသည္။

Ref: How to establish a democracy or Improve the one you now have “A practical Guide for Developing Essential Government and Business Structures and Personal Systems of Values” By Walter E. Boek PhD President, College of democracy Virginia, United states of america

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (ဂ်ပန္)

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*