သတင္းေဆာင္းပါး — မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၃

ယေန႔ ကမၻာ အရပ္ရပ္တြင္  အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႀကီးထြား လာေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ အသံလႊင့္ သတင္းမ်ား၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ား။ ေျပာရလွ်င္ ေနရာ အႏွံ႔၊ မီဒီယာအားလံုးတို႔မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းမ်ားသည္ အသြင္သဏၭာန္စံု၊ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးစံု၊ အေၾကာင္း အရာစံုျဖင့္ လႊမ္းမုိးေန ေတာ့သည္။ ထုိအခါ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိလာသည္။

ဘာလဲ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ

အၾကမ္းဖက္ ဝါဒ (Terrorism) ကုိ ဖြင့္ဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရး ပညာရွင္တုိ႔ၾကား ဝိဝါဒ ကြဲျပား လ်က္ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ကမၻာ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ ဖြင့္ဆုိေသာ ေနာက္ဆံုး ဖြင့္ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ မွာ ေယဘူယ် အက်ဆံုးအျဖစ္ လက္ခံ အတည္ျပဳထားသည့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ တစ္ခုေပၚထြက္လာသည္။

(၁) စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ တြက္ခ်က္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အသံုးျပဳျခင္း။

(၂) ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈအေန အထားမ်ဳိးေရာက္ရန္ အၾကမ္းဖက္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ မိမိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ အားထုတ္ ျခင္း.. ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းစတင္ၿပီ ဆုိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးျခင္းနည္းလမ္းကုိ စြန္႔ပစ္ လိုက္ၿပီဟု အဓိပၸါယ္ရေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီသြားသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ တို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒသည္ ေခါင္းေထာင္ထရန္ အခြင့္အေရး မရွိႏုိင္ပါ။ ျပည္သူေတြက စစ္စစ္မွန္မွန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ အစုိးရျဖစ္လွ်င္ ျပည္သူေတြ၏ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ရပ္မ်ဳိးကုိ လုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျပည္သူေတြကလည္း ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ေနလိုၾကသူခ်ည္း ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဘဝေနနည္းမ်ဳိးျဖင့္ သာ အသက္ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကလို သူခ်ည္းျဖစ္သည္။ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ခံရသျဖင့္ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ႏွစ္သက္ လိုလား ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္  အၾကမ္းဖက္ ဝါဒ ဆုိသည္မွာ လူအမ်ားစုႀကီး မႀကိဳက္ေသာလမ္းစဥ္ တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒရွိႏုိင္သလား..

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ ဖြားဖက္ေတာ္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (Threat) ျဖစ္ေလသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒကုိ ကန္႔လန္႔ကာ ဖြင့္ၾကစျမဲျဖစ္သည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ၏ အနက္ကုိ-

မိမိေတာင္းဆုိသလုိ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိက ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္မည္ဟူေသာေဖာ္ျပခ်က္။ ေၾကာက္ရြံ႕ေစမႈမွ တစ္ဆင့္ တစ္ဦးဦး သို႔မ ဟုတ္ လူအမ်ားစုႀကီး၏ အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ဟူ၍ဖြင့္ဆုိထားသည္။

ဤအမူအရာသည္ of the people, by the people, For the people ဟူေသာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္သည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစုိးရက အၾကမ္းဖက္ဝါဒကုိ သူ႔ ေျမေပၚတြင္ လံုးဝမရွင္သန္ေစရ ဟု ၉။၁၁ ျဖစ္ၿပီးစတြင္ ကမၻာသုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မည္သည့္အခါမွ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ ခံျပဳေသာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ဳိးေတာ့ ရွိႏုိင္သည္သာျဖစ္သည္။

ဥပမာ..အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက ေဆးေက်ာင္းသူေလး တစ္ဦးကုိ အုပ္စုလိုက္ အဓမၼက်င့္ခံရမႈအေပၚ အိႏၵိယ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သည္အထိ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီး အစုိးရတစ္ဖြဲ႕လံုး လႈပ္လႈပ္ ခါခါ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ယခုလ ၁ ရက္တြင္ အိႏၵိယ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ ခံရျပန္ သည္။ ေဒါသထြက္စိတ္ဆုိးေန ေသာ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ ရဲမ်ား ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုၿပီး နံပါတ္တုတ္မ်ားႏွင့္ အသံုး ျပဳၿပီး လူစုခြဲခဲ့ရသည္။ အိႏၵိယလုိ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံမွာ မၾကာခဏ ဆႏၵျပမႈေတြ ဆႏၵျပမႈကုိ ႏွိမ္ နင္းေသာ ျဖစ္ရပ္ေတြက ေန႔စဥ္လုိလို ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ ကုိယ္တိုင္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ ခံ ျပဳေသာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ဳိး ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အေျဖရွာတာလား။ ျပႆနာရွာ တာလား။

ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္ကုိင္းတိုင္း၊ လက္ ပံေတာင္းေဒသတြင္ ဆႏၵျပေနေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ား အေပၚ ေလာင္မီးဗံုးသံုး၍ အၾကမ္း ဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

အျဖဴေရာင္ေဖာ့စပါးရတ္စ္သည္ ျမင့္မားေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ မီးျပင္းစြာ ေလာင္ေသာ အရာဝတၳဳျဖစ္သည္။ ေလထဲတြင္ ထားလွ်င္ ျပင္းထန္ စြာ ေပါက္ကြဲၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ေပါင္း သြားသည္။

ေပါင္းစပ္ ဓာတ္ျပဳရာတြင္ အဝါ ေရာင္မီးေတာက္ျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ ကာပူျပင္းေသာ မီးခုိးမီးေတာက္မ်ား ထြက္လာသည္။ ေလထဲတြင္ ေရေငြ႕ ပါေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္အေရ ျပားစုိစြတ္ေနလွ်င္ ေဖာ့စပါးရတ္စ္ပင္ ေအာက္ဆုိဒ္ သည္ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳၿပီး ၈ဝဝ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္ အထိ အပူမ်ား ထြက္လာသည္။

ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး ထြန္းကားေရး အတြက္ အားေပးေဆာင္ရြက္ သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Justice Trust ပူးေပါင္းျပဳစုေသာ အစီရင္ခံစာ တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ အသံုးျပဳေသာေလာင္မီးဗံုးကို လူသတ္ ဓာတုလက္နက္ အျဖစ္ ခုိင္မာစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဓာတု သ႐ုပ္ခြဲ ကုမၸဏီျဖစ္ သည့္ ALS ဓာတ္ခြဲခန္း၏ အတည္ ျပဳခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလာင္မီးဗံုး မသံုးမီ ဆႏၵျပဳသူ မ်ားကို ေရပိုက္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ပက္ဖ်န္းျခင္းသည္ပင္ မီးေလာင္ေစတတ္ ေသာ မီးစုန္းျဖဴလက္ပစ္ဗံုးမ်ား၏ ဓာတုအဖ်က္စြမ္းအားကို ႀကိဳတင္ သိ ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ ညတြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္ တိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်းရြာ၊ ကြင္း အမွတ္ ၉၆၉ ေျမကြက္ပိုင္ရွင္ ဟုဆိုေသာ Orchard ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံ လယ္သမားတို႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၂၇ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ လယ္သမား ၇ ဦးဒဏ္ရာရရွိၿပီး တစ္ဦးမွာ အတြင္း လူနာ အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုးႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသ ခံေနရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စတင္ ပစ္ခတ္႐ိုက္ႏွက္သည္ဟု ေဒသခံတုိ႔ ေျပာၾကား ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဘက္ကလည္း စိတ္မထိန္း ႏိုင္ေသာ လယ္သမား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔ကို စတင္ဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈ မ်ဳိးသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ မဆန္းလွပါ။ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထ ရင့္က်က္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတုိ႔ အေနျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္း၏ မူလဇစ္ျမစ္တုိ႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာကို အေျဖရွာျခင္း နည္းသံုးကာ အားလံုး ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေသာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ဆႏၵျပျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရမႈ တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသာျဖစ္သျဖင့္ တရားမွ်တ မွန္ကန္သည္ဟု ယတိျပတ္ ေျပာရမည္ သာျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပျခင္းသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုယံုရဲရဲ ရွိၾကဖို႔ လုိေပသည္။

ေမာင္ခုိင္လတ္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*