ျပည္တြင္းသတင္း — ၾသဂုတ္ ၂၉ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ဦးသန္႔ေက်ာ္၊ ဦးဇင္ေယာ္တုိ႔ကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီးတာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း ယေန႔ညေနတြင္ အမိန္႔အမွတ္ ၂၇/၂၀၁၂ ျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုးေၾကညာလိုက္သည္။

၀၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*