တိုင္းရင္းသားသတင္း — ဒီမာပူရ၊ မတ္ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း  အေျခစိုက္ ေနထိုင္ေသာ နာဂ တိုင္းရင္းသားမ်ား က မိမိတို႔ သီးျခား လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရထံသို႔ တနလၤာေန႔က တင္ျပေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

Newmai News Network တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာတမ္းမိတၲဴတစ္ေစာင္ တြင္ ႏွင္းဝါ (နာဂ႐ိုးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္) ေဇာ္ပြင့္ၿဖိဳး (နာဂေတာင္တန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္ အတြင္းေရးမွဴး) ေနာ္ေအာင္ဆန္း (နာဂေက်ာင္းသား လူငယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္) ဆရာေတာ္စိန္ေမာင္ (နာဂ ဘက္ပတစ္ ကြန္ဗင္းရွင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဆီမူးေသာင္ (နာဂ ဘက္ပတစ္ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ သင္းအုပ္ ဆရာ၊ ရန္ကုန္) တို႔က ပူးတြဲလက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည္။ နာဂ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ရွည္ၾကာေသာသမိုင္း ႏွင့္ တစ္မူထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္ လကၡဏာမ်ားရွိေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာဂ တိုင္းရင္းသား မ်ားေနထိုင္ၾကေသာ ေဒသကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ ပထဝီ နယ္ပယ္ႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားအရ နာဂ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေျမ (Naga Self-Admin) အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားေၾကာင္းကို လည္း စာတမ္းက သတိေပးထားသည္။

“နာဂ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု ၅၃ စုထဲမွာ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္ တြင္းမွာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့တာဟာ လံုးဝလက္ခံႏိုင္ စရာမရွိပါဘူး” ဟု စာတမ္းတြင္ အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပထားသည္။ “အေျခအျမစ္မရွိ လက္သင့္မခံႏိုင္တဲ့အျပင္ ယုတၲိမတန္တဲ့ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး နဲ႔ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္ဟာ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရး ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ယင္းက ဆိုပါသည္။

နာဂ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အတြင္းမွ မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္းကို အေလးအနက္ ပယ္ခ်ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုစာရင္းကို တရားဝင္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္၍ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ မိမိတို႔ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နာဂ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာတြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား အႏြယ္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပသထားေၾကာင္း၊ နာဂ ႐ိုးရာ အသံုးအေဆာင္ ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ခ်င္းတိုင္း ရင္းသား႐ိုးရာပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပသ ထားေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ မိမိတို႔ အေလးအနက္ ေမတၲာ ရပ္ခံ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာဂ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

“ဘယ္လူပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကမွ နာဂ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ နာဂ ေဒသကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ နာဂ မဟုတ္ဘဲ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြ ရဲ႕ အမည္ စာရင္း ဒါမွမဟုတ္ နာဂ မဟုတ္တဲ့ ေဒသရဲ႕လက္ေအာက္မွာမွ မေဖာ္ျပ၊ မရည္ၫႊန္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ အေလးအနက္ ေမတၲာရပ္ခံ ေတာင္းဆို အပ္ပါတယ္” ဟု စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Ref: e-par.net

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*