စီးပြားေရးသတင္း — ဘန္ေကာက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၃

အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ကမ္းေျခတြင္ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုရိွပါက အိႏၵိယ၊ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတုိ႔သို႔ သြားရမည့္ ခရီး အတြက္ အခ်ိန္ကုိ သိသိသာသာ တိုေစလိမ့္မည္ ဟူေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ အိပ္မက္မွာ မႈန္ဝါးေနၿပီ ျဖစ္ကာ ပ်က္ျပယ္ေကာင္းလည္း ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံတန္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းကို ဆိုင္းင့ံထားရေၾကာင္း ထုိင္းလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ခ်တ္ခ်က္ ဆစ္တီပြတ္က ေျပာသည္။ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ စီစဥ္ ထားေသာ စီမံကိန္း ႀကီးမွာ စီမံကိန္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ထုိင္းအစိုးရၾကား သေဘာမတူညီမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းထား ရသည္ဟု သူက ဆုိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရသစ္ကလည္း ထားဝယ္စီမံကိန္းထက္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ပိုစိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ထုိေနရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္ နယ္သို႔ သြယ္တန္းေသာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ငြ႕ပိုက္လိုင္းမွာ ၿပီးသေလာက္ ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ေရနံ လႊဲေျပာင္း တင္ပုိ႔မည့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို လည္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိကာ ကီလို မီတာ ၁၂ဝဝ အရွည္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္း စီမံကိန္းလည္း ရွိေသးသည္။

ထုိင္း၏ စီမံကိန္းမွာ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္တည္ ေဆာက္ေရးျဖစ္ၿပီး ေရနံခ်က္စက္႐ံု၊ ေရနံ ဓာတုႏွင့္ သံမဏိစက္႐ံုမ်ား ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ထားဝယ္-ဘန္ေကာက္ အျမန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး လည္း စီစဥ္ထားရာ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ (လုပ္ငန္းတစ္ဝက္ခန္႔)ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဒုတိယဆင့္ကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္။

သို႔တေစ မႏွစ္က ဇန္နဝါရီလတြင္ ထားဝယ္စီမံကိန္းရွိ ၄ဝဝဝ မဂၢါဝပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး ကို ေဒသခံမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ေရးရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္  ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု မရွိလွ်င္ ထားဝယ္ စီမံကိန္းမွာ ရွင္သန္ဖြယ္ရာ မရွိေခ်။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ေက်း ရြာသူေက်းရြာသား ၃ဝ,ဝဝဝ ဖယ္ရွားေပးရမည့္ လူမႈေရး ဆုိးက်ဳိးကလည္း ရွိေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဇြန္လ အတြင္းကလည္း မက္(စ)ျမန္မာအုပ္စုက ထားဝယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီတြင္ ထည့္ဝင္ထားေသာ သူ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ျပန္ထုတ္သြားခဲ့ရာ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီတစ္ခုသာ က်န္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ကလည္း စက္မႈဇုန္ဧရိယာကုိ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၄ဝ မွ ၁၅ဝ သို႔ ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့ျပန္သည္။

ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္၏ ဇန္နဝါရီလ ဂ်ပန္ခရီးမွာလည္း ျမင္ သာထင္သာေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ဘဲ ဂ်ပန္၏ စိတ္ဝင္စားမႈမွာ ထားဝယ္ထက္ သီလဝါ ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပန္ သည္။ ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳမီ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာဦးမည္ဟု ဂ်ပန္က ေျပာ ေၾကာင္း ခ်တ္ခ်က္က ဆုိပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ထားဝယ္စီမံကိန္းႀကီးမွာ ဆိပ္ကမ္းေသးေသးႏွင့္ စက္မႈဇုန္ ငယ္ငယ္သာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိၿပီး ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွပါက လံုးဝပင္ ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ေပသည္။

Ref: mnnttorpe@vancouverscum.com

TS and Yinluck 2012 dec_2

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*