ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇


Parami Institute of Liberal Arts & Sciences မွ ၄င္း၏ ပထမဆုုုုံး စာသင္ေက်ာင္းကုုိ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ဖြင့္လွစ္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Parami Institute of Liberal Arts and Sciences မွ Executive Director ဦးေက်ာ္မုုိးထြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အႏုုဝိဇၨာသိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္မည့္ ဤ ၄ လၾကာ အထူးသင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မနက္ပုုိင္းတြင္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အတန္းမ်ားတက္ၿပီး ညေနပုုိ္င္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (teamwork)၊ သုုေတသန ဒီဇုုိင္း (research design)၊ စာေရးသားျခင္း ဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (writing workshops) ႏွင့္ ဗဟုသုတ ဖလွယ္ရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား (speaker sessions) အစရွိသည့္ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကုုိ အေလးထား သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဝဖန္ပိုင္းျခား စိစစ္ ေတြးေခၚႏုုိင္ျခင္း (critical thinking)၊ ဘာသာရပ္ျခား စီစစ္ေတြးေခၚႏုုိင္ျခင္း (interdisciplinary analysis) ႏွင့္ ထိမိပုုိင္ႏုုိင္ ဆက္ဆံႏုုိင္ျခင္း (articulate communication) စတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ လုုိအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စဥ္းစား ေတြးေခၚႏုုိင္စြမ္းနဲ႔ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုုိးတက္မႈေတြ အတြက္ လုုိအပ္တဲ့ သုုတစုုံလင္ အႏုုဝိဇၨာ သိပၸံ ပညာေရး (Liberal Education) ကုုိ သင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ရွိေနတဲ့၊ ေရာက္ရွိႏုုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေစႏုုိင္မယ့္ ပညာေရးကုုိ ေပးစြမ္းႏုုိင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုကုုိ တည္ေထာင္ျခင္း အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ သင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ အလားသ႑ာန္တူ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းေတြကုုိ ဖန္တီးေပးဖုုိ႔ တာဝန္ရွိတယ္လုုိ႔ ခံစားမိပါတယ္” ဟုု ၎က ဆုိသည္။

ပါရမီေကာလိပ္ (Parami Institute) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ ပုုဂၢလိက အေဆာင္ေန တကၠသုုိလ္ႀကီး ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူငယ္ထုုအနက္ ေျပာင္းလဲမႈ ဖန္တီးရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးလုုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Parami Institute မွ သုုတစုုံလင္ အႏုုဝိဇၨာ သိပၸံပညာေရးျဖစ္ေသာ Liberal Education ျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား တန္ဖုုိးရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္သိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ လမ္းေၾကာင္းေပးႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ပါဠိဘာသာစကားတြင္ ‘ၿပီးျပည့္စုုံမႈ’ ဟုု အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ‘ပါရမီ’ ေကာလိပ္သည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ား ၾကြယ္ဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာရန္ ျဖည့္ဆည္း ႀကိဳးပမ္းႏုုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခုု ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တကၠသုုိလ္ႀကီး တစ္ခုုအျဖစ္ တုုိးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ရန္ ပုုံစံငယ္တစ္ခုု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*