ပုလင္းထဲက ယင္ေကာင္မ်ား၊ သန္းစိုးႏိုင္၊ ႐ိုးမရိပ္စာေပ

၂ဝ၁၃၊ မတ္လ၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၉၊ တန္ဖိုး ၃ဝဝဝ က်ပ္

သန္းစိုးႏိုင္၏ ပုလင္းထဲက ယင္ေကာင္မ်ားကို ႐ိုးမရိပ္စာေပမွ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ အိႏၵိယ စာေရးဆရာ Ved Mehta ၏ Fly and Fly Bottle စာအုပ္ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုထားျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

Ved Mehta ႏွင့္ ကမၻာ့ဒႆန ပညာရွင္၊ သမိုင္းပညာရွင္ အေက်ာ္ အေမာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ မ်ားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္တြင္ ဒႆန ပညာႏွင့္ျငင္းခံုျခင္း ႏွင့္ သမိုင္းႏွင့္ျငင္းခံုျခင္းဟူ၍ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား တင္ျပထားၿပီး ဆိုင္ရာ အပိုင္းအလိုက္၊ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးစြာ တင္ဆက္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္ ဒႆနပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ  Emest Gellner, Bertrand Russell, R.M.Hare, G.E.Moore စသူတို႔ႏွင့္ ေခတ္သစ္ သမိုင္းေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ E.H.Carr, H.R.Trevar Roper, A.J.P. Taylor, Arnold J.Toybee, Pieter Geyl စသူတို႔၏ ဒႆနႏွင့္သမိုင္းပညာရပ္အေပၚ ေဝ ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား၊ အယူအဆေရးရာ စစ္ထိုးပြဲမ်ား၊ ေရးသားဖန္တီးခဲ့ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍ ပညာ ရွင္တစ္ဦး အျဖစ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ထားေသာ အက္ေဆး၊ ေဆာင္းပါး မ်ားျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေရးကို ျငင္းပယ္ ျခင္း၏ ဒႆနေလျပင္းမ်ား၊ ေဆးတံ တစ္လက္၊ ဝိုင္နီတစ္ခြက္ႏွင့္ ဒႆန အျမည္းမ်ား၊ ဘာသာေဗဒဒႆနကို ဦးစြာလမ္းျပခဲ့သူ၊ သမိုင္းႏွင့္ျငင္းခံု ျခင္း၊ ႐ုပ္သံလိုင္းေပၚမွ ျငင္းခံုပြဲ၊ အဆံုးမရွိျငင္းခံုသူ၊ အေမွာင္ထဲက ေလခြ်န္သံမ်ား စသည့္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေပါင္း ၂၄ ပုဒ္ပါဝင္သည္။

ယခင္ အေတြးအျမင္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့စဥ္ကတည္းက ေစာင့္ဖတ္ခဲ့ရသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခု စုေပါင္း ထြက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားဆီက ကမၻာ့ဒႆန နယ္ပယ္တြင္ အျပင္းအထန္ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္းဆင္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ပညာရွင္တို႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ အနီးကပ္ထပ္မံေလ့လာထားျခင္း ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ သမိုင္းႏွင့္ ဒႆနိက ပါရဂူေက်ာင္းသား တစ္ဦး၏ မိမိ ဘာသာရပ္ အေပၚ ေၾကညက္ေစရန္ ေလ့လာ အားထုတ္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းပရိဝုဏ္ အတြင္းမွ ေက်ာ္လြန္၍ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားဆီထိ ထိုးေဖာက္ခဲ့ေသာ အယူအဆ၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ပညာ ရွင္မ်ားထံမွ ထပ္မံေခ်ပခ်က္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ သည္။

ဘာသာစကားႏွင့္ စကားလံုးမ်ား အေပၚ အေျခတည္စဥ္းစားခဲ့သည့္ ဘာသာေဗဒ ဒႆနပညာရွင္ J.L Austin  ၏ေနာက္ ပါေမာကၡ E.Gellner ၏ Words and Things စာအုပ္ကို ဘာထရန္ ရပ္ဆဲလ္၏ ေဝဖန္ခ်က္မွ စတင္ကာ ဒႆန ေရးရာ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစပ်ိဳးခဲ့ သည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈေနာက္တြင္ ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္ လာေသာ ပညာရွင္တို႔၏ ေဝဖန္သံုးသပ္ေသာ အယူအဆသစ္မ်ားသည္ ဤပုလင္းထဲမွ ယင္ေကာင္ မ်ား၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ဒန္မွ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ ဒႆန အျမင္မ်ား ဆီ အကူးအေျပာင္း ကာလ တစ္ခုမွ ပညာရပ္ မုန္တိုင္းမ်ားအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့သည္။

ဒႆနသစ္ တစ္ရပ္၏ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းထက္ ပညာရွင္၏ အယူ အဆကို လြတ္လပ္စြာတင္ျပပိုင္ခြင့္၊ ေဝဖန္ သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္ဘက္မွ ရဲဝံ့စြာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္ ပီသေသာ ဘာ ထရန္ရပ္ဆဲလ္၏ စိတ္ေနစိတ္ထား မွာ ဤေဆာင္ပါးမ်ားတြင္ ေပၚလြင္ေန သည္။ လြဲမွားေသာအျမင္မ်ားမည္မွ် ပင္ရွိေနသည္ဆိုေစကာမူ ဒႆန ပစၥည္း တစ္ရပ္အေပၚ ေဝဖန္ခြင့္ျငင္းဆို ပိတ္ပင္ ထားျခင္းမွာ မသင့္ေတာ္ ေၾကာင္း ဘာထရန္ ရပ္ဆဲလ္၏ အျမင္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ေဆာင္းပါးမ်ား ကို ေရးသားထားဟန္မွာ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးၿပီး ေႏြးေထြးစြာေတြ႕ဆံု ထားသေလာက္ ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စီ အျမင္မ်ားမွာကား အေလးအနက္ ဂ႐ုျပဳဖြယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

သမိုင္းႏွင့္ ျငင္းခံုျခင္းအပိုင္းပါ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာလည္း သမိုင္းဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေလး မေပးဘဲ သမိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ား အေပၚ ဦးစားေပး ခ်ဥ္းကပ္ထားခဲ့သည္။ ဟစ္တလာသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အား  ႀကိဳတင္အစပ်ိဳးသူမဟုတ္ဘဲ နာဇီႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔ အၾကား သံတမန္ ဆက္ဆံေရး အမွားေၾကာင့္ႏွင့္ ဟစ္တလာ သည္လည္း အျခားေသာေခါင္းေဆာင္ မ်ားနည္းတူ ဆင္ျခင္တံုတရား ရွိေသာသူ တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္ ပါသည့္ ပါေမာကၡ A.J.Taylor ၏ The Origin of Second World War စာအုပ္အေပၚ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ ျငင္းခံု ပြဲမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ပါေမာကၡ A.Toylbe ၏ A Study of History က်မ္း ၁ဝ တြဲကို ေဝဖန္ေခ်ပခ်က္ မ်ား ျပန္လည္ ေခ်ပခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ပညာရွင္မ်ားစြာတို႔၏ မည္သို႔ ေသာ တံု႔ျပန္ေဝဖန္သံမ်ားရွိေစကာမူ ပါေမာကၡေတလာ၏ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ မ်ားအေပၚ အတိတ္က အျမင္၊ သေဘာထား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား အရသာ သံုးသပ္မွ ပိုမိုမွ်တမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ အယူ အေကာက္သည္လည္း ဆက္လက္ေလ့လာဖြယ္၊ ျငင္းခံုဖြယ္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ သမိုင္းဒႆန အျမင္ျဖင့္ ေလ့လာၾကသူႏွင့္ အေသးစိတ္ေလ့လာ ၾကသူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္မတူ ျခားနားသည့္ အယူအဆသစ္ ပိုင္ရွင္ ဆရာမႀကီး C.V.Wedgwood ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခန္း၊ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚ အုပ္စိုးသူ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘက္မွ မေနဘဲ သာမန္ျပည္သူလူထု၏ အေျခအေန၊ အယူအဆတို႔ အေပၚမွ အေျခ ျပဳစဥ္းစားသည့္ ပါေမာကၡ Tawney ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေတာစီးဖိနပ္  ႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အဖံုးဖြင့္ထားေသာ္လည္း ေဖာက္ထြင္းျမင္ေနရေသာ ပုလင္း အတြင္း၌သာ ႐ုန္းကန္တိုးေဝွ႔ေနၾက ေသာ ယင္ေကာင္မ်ားျမင္ကြင္းကို ျငင္းခံုေနၾကေသာ ဒႆနပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္စားထားသည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ ပညာရွင္တို႔၏ ပညာ ရပ္အေပၚ ရဲရင့္စြာယံုၾကည္ကိုးစား စိတ္၊ အယူအဆမ်ားအေပၚ အဖန္ဖန္ ေဝဖန္ သံုးသပ္၍ အမွန္တရား ကိုရွာလိုစိတ္ ျပင္းျပၾကပံုကို ဤေဆာင္းပါး မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သူေျပာ ကိုယ္ေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး က်င္လည္ခဲ့ရ ေသာ မွတ္ဥာဏ္ အေဟာင္းထဲမွ ျပတင္းေပါက္ သစ္မ်ားကို ထပ္မံေတြ႕ရွိ လိုက္ရ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ တို႔၏ အယူအဆမ်ား၊ ေခ်ပခ်က္မ်ား အား ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္လိုသည္ ျဖစ္ေစ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အယူအဆ တိုက္ပြဲမ်ားၾကားမွ ဖတ္႐ႈသူတို႔၏ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိေရာက္စြာ အလုပ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ေလးနက္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေပါ့ပါးသည့္ တင္ဆက္ပံု မ်ိဳးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ဆရာ သန္းစိုးႏိုင္၏ ပရိသတ္ မ်ား၊ မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးအျဖစ္က တည္းက ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ား၊ ဒႆန ႏွင့္ သမိုင္း ဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ဖတ္႐ႈၿပီး ေအးခဲေနေသာ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကို ထိေရာက္စြာ စက္ႏိႈးႏိုင္မည့္ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္ ေကာင္မ်ား ထည့္ထားေသာ ပုလင္း ကို နားနားကပ္ၾကည့္၍ တဝီဝီအသံ မ်ားၾကားရသည္မွ စ၍ ကိုယ္တိုင္ဝင္ ေရာက္ တိုးေဝွ႔ပ်ံသန္းလိုစိတ္မ်ား ေပၚ လာႏိုင္ေသာ ပုလင္း တစ္လံုး ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဆိုခ်င္သည္။

“တကယ့္ လြဲေခ်ာ္ေနတဲ့ အမွန္ တရားကေတာ့ စံုေထာက္ စာေရးဆရာေတြက စိတ္ကူးယဥ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ဘဝဆန္ ေနၿပီး ဝတၳဳေရးဆရာေတြက ေတာ့ သ႐ုပ္မွန္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းစိတ္ ကူးယဥ္ေနမိၾကတာပါပဲ” (စာ-၅၂)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*