သတင္းေဆာင္းပါး — ဧၿပီ ၄၊ ၂ဝ၁၃

myanmar_eco

အနည္းဆံုး အားျဖင့္ အလယ္ေတာ္ေက်းရြာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားတို႔၏ အျမင္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေခါင္းထက္မွ လင္းဝင္းေတာက္ပ ေနေသာ အလင္းေရာင္စဥ္တို႔ ေလ်ာ့က် သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သမားတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ လည္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုဘယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္သည္ ေက်းရြာသားမ်ား ထံမွ အစိုးရကသိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမေပၚ ရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အနီးမွ ေၾကးနီတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ယခုလ အေစာပိုင္းက ေထာက္ခံေပး ခဲ့ျခင္း ျဖင့္ ေဒသ ခံေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား ကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ အစိုးရက ယင္းတို႔၏ ဆႏၵ ျပမႈကို အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ အေရးကိစၥကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမည့္ေကာ္မရွင္ကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳ ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံခဲ့စဥ္ က ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးစြာ ထားခဲ့ၾက သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ယင္းတို႔၏ ေျမမ်ားအတြက္ ကာလေပါက္ေဈး ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိေစရန္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေျမမ်ား ေပၚတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ႏွင့္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ေနထိုင္လာခဲ့ ၾကေသာ ေနအိမ္မ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ စသည့္ ေဒသခံေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားတို႔ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုမူ ပစ္ခ်လိုက္ သကဲ့သို႔ပင္ရွိေလသည္။

ေၾကးနီတြင္း လုပ္ငန္း၏ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းရွင္မွာ ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႀကီး Norinco ၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီခြဲတို႔ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အေပၚ ဩဇာႀကီးစြာ လႊမ္းမိုးခဲ့ဟန္ ရွိေပသည္။ ေၾကးနီတြင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး အရ ယံုၾကည္ထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္ ဟု ေတြးထင္ လာေစဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ မတ္လ ၁၃ ရက္ ခရီးစဥ္တြင္ ေက်း ရြာသူ၊ ေက်းရြာသား မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုအေတြးက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႀကီးစြာ လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို အက်ိဳးယုတ္ ေစမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ အတြက္ ခိုင္ၿမဲေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံအတြင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အထက္တြင္ ထားရွိေသာ အရာဌာန၌ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ၁၈ ရာစုႏွစ္ အတြင္းက ေဒသခံအေမရိကန္တို႔ကို ယင္းတို႔၏ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ ဖိအားေပးေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း စသည္ တို႔ကို သတိရေစမည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို ထိ ေရာက္စြာ အမွတ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္လိုက္ ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ခိုင္ၿမဲ ေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ရပ္အျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းက ေဖာ္ထုတ္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ စီးပြား ေရး ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာ ေပသည္။ ထိုေမးခြန္းမွာ “မည္သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မ်ားကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ၿမဲေစမည္နည္း”ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ပင္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာမွာ နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Council on Foreign Relations မွ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး ပညာရွင္ Terra Laws on-Remer ေလ့လာခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ သည္။ Laws on-Remer က စီးပြားေရး ပညာရွင ္တို႔သည္ “ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အခြင့္ထူးခံ အထက္တန္းလႊာတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္မ်ား ၿမဲၿမံလံုၿခံဳသည္ဆိုလွ်င္ အျခားေသာ သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားသည္ လည္း ၿမဲၿမံလံုၿခံဳသည္”ဟု သံုးသပ္ ယူဆေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ႐ိုးရွင္းေသာ အျမင္ျဖင့္သာ ႐ႈျမင္ တတ္ၾကေၾကာင္း အျငင္းအခံုျပဳခဲ့ သည္။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈကို တိုင္းတာရာ၌ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳ တတ္ၾကေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းတို႔တြင္ PRS Group ၏ International Country Risk Guide, The Heritage Foundation မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ World Wide Government Indicators စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအခြင့္ထူးခံအထက္တန္း လႊာတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းတြက္ဆထားျခင္း မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု Lawson-Remer က ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေလသည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔သည္ ခိုင္ခန္႔ၿမဲၿမံေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္းမြန္မႈ ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈကိုအား ကိုယ္စားျပဳေသာ သက္ေသတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာ ၾက ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ သံုးသပ္ခ်က္က ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူ အားလံုး၏ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ Lawson-Remer က လူနည္းစု အစုအဖြဲ႕တို႔၏ အေတြ႕ အႀကံဳ အေပၚ အေျချပဳေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မလံုၿခံဳမႈ အၫႊန္းကိန္းတစ္ရပ္ကို အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳစု ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။ ထိုအၫႊန္းကိန္း  သည္ Mary Land တကၠသိုလ္က အခက္အခဲအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေန သည့္ လူနည္းစုတို႔ထံမွ စုေဆာင္း ေကာက္ယူေပးထားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနသည္ ဟု သတ္မွတ္ရန္မွာ လူနည္းစု အစုအဖြဲ႕ တစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ အနည္း ဆံုး ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) လူဦးေရတစ္သိန္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္ရွိကာလတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အတိတ္ကာလ တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရျခင္းႏွင့္ ထိုလူနည္းစုအစုအဖြဲ႕၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ ရြက္ျပဳေပးေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို ေထာက္ခံရျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ျပည္စံု ရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မလံုၿခံဳ မႈ အၫႊန္းကိန္းသည္ အဆိုပါ လူနည္းစု အစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရ ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမ သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာေဒသ မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရန္ ဖိအား ေပးခံရျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးအႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ျခင္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစုအစုအဖြဲ႕မ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မလံုၿခံဳမႈ အဆိုးရြားဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘူရြန္ဒီ၊ အီရတ္၊ အစၥေရး၊ တူရကီ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အခြင့္ထူးခံ အထက္တန္းလႊာတို႔၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ အၾကားတြင္ အားေကာင္းေသာ ဆက္ ႏြယ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လူနည္းစု အစုအဖြဲ႕တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈတို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္ မ်ားကိုမူ Lawson-Remer က ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုနည္းတူ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အစီအစဥ္က ထုတ္ျပန္ေသာ Human Development Index အၫႊန္းကိန္း အၾကားတြင္လည္း မည္သည့္ ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကိုမွ် မေတြ႕ရွိရ ေပ။ လူနည္းစုအစုအဖြဲ႕တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေစျခင္း သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မည္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကိုမွ် ေပးစြမ္းႏိုင္ပံု မရေပ။

ထိုအခ်က္က လြန္စြာမွပင္ မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္မ်ားကို ေပၚေပါက္ေစသည္။ အကယ္၍ အခြင့္ထူးခံ အစုအဖြဲ႕မ်ား ကသာ ယင္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြ စိုက္ထုတ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ (သို႔တည္း မဟုတ္) အကယ္၍ လက္ပံေတာင္း အေရး တြင္ ယင္းတို႔သည္ ေဘးဖယ္ ခံထားရေသာ ျပည္သူတို႔ကို အရင္းျပဳ ၍ အဆိုပါ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို ရယူၾကလွ်င္၊ အလယ္ေတာ္ေက်းရြာ သူ၊ ေက်းရြာသားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစ ျခင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈကို ေႏွးေကြးေစသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Lawson-Remer က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ မည္သည္တို႔ကို စိုက္ထုတ္က်ခံရသည္ျဖစ္ေစ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကိုသာ လိုခ်င္ရင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုလွ်င္ (သို႔တည္းမဟုတ္)ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အခြင့္ထူးခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လံုၿခံဳမႈ အားေကာင္း လာေစေရး အတြက္ လိုအပ္လွ်င္ အျခားအုပ္စု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို စရိတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ ေပး ဆပ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ဤအေရာင္းအဝယ္တြင္ အ႐ံႈးဘက္သို႔ ေရာက္ေနေသာ သူတို႔ကို မည္သို႔ ေပးေလ်ာ္ၾကမည္နည္း ဆိုသည္ မွာ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လွ်င္ျမန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈသည္ ယင္းကိုယ္တိုင္၏ ဆုလာဘ္ တစ္ခုပင္ မဟုတ္ေပ။ နည္းပါးလွေသာ အခ်က္အလက္ သက္ေသတခ်ိဳ႕ကသာ ျမင့္မားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သည္ အေျခမခိုင္ေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ စီးဆင္းလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ တို႕သည္ မ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ရာ တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိၾကသူမ်ားမွာ မူလ အရင္းအျမစ္ပိုင္ရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ သီအိုရီအရဆိုရပါမူ အစိုးရ သည္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈး ရေသာ ျပည္သူမ်ား ကို ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ တြင္မူ ဤကိစၥရပ္ မ်ိဳး၌ လံုေလာက္စြာ ေပးေလ်ာ္ေသာ အစိုးရအျဖစ္ နမူနာ ျပသရန္ပင္ မ်ားစြာ မရွိလွေၾကာင္း Lawson-Remer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမကိုသိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္ ယခင္ ပိုင္ရွင္မ်ားအေပၚ ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး ေမွးမွိန္ သြားတတ္သည္ မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အတြက္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ စဥ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပး ခဲ့ရေသာ ဘရာဇီးလ္ျပည္သူ တို႔အား လူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈ အေျမာက္အျမား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဘရာဇီးလ္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးမွာမူ ရွားပါးလွ ေသာ ျခြင္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း Lawson-Remer က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဤသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ခ်မွတ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ အေျခအေန ပင္ျဖစ္သည္။ ေၾကးနီတြင္း လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ရာစုႏွစ္ ဝက္ခန္႔ တံ့ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေကာင္းစြာ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားကို အားေကာင္းေသာ အခ်က္ျပမႈ တစ္ရပ္ျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ ျခင္းက မူရင္းေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို ဆင္း ရဲမြဲေတမႈ တြင္းနက္ အတြင္း ေခ်ာင္ပိတ္ မိေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ရာ က်သည့္အျပင္ ယင္းတို႔ကာလၾကာျမင့္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးစားခဲ့ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ လံုၿခံဳမႈပိုက္ကြန္ အုပ္မိုးမႈ လက္လြတ္ေရး ကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ သာ၍ တရားမွ်တဖြယ္ျဖစ္ေသာ အေျဖတစ္ရပ္မွာ ကာလေပါက္ေဈး ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးေလ်ာ္သည္ ဆိုရာ ၌ လက္ရွိေျမတန္ဖိုးကို ထင္ဟပ္႐ံု မွ်ႏွင့္မကဘဲ အခြင့္ထူးခံတို႔ လက္ဝယ္ သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ေနာက္ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းတန္ဖိုး ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေပးေလ်ာ္သင့္သည္ ဟုပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာ လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဦးေခါင္းထက္တြင္ လင္းဝင္းေသာ ေရာင္စဥ္ အလင္းတန္း တို႔ကို ျပည္သူတို႔ ျပန္ လည္ျမင္ေတြ႕ လာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေပသည္။

Ref: Property Rights and Economic Growth may not always go together Economist.com Mar30,2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*