ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၂

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ နဲသမိန္အုပ္စု ကၽြဲေကာေက်းရြာရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းတြင္ စတီးစတုမ္းကုမၸဏီမွ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာ စိုက္ခမ်ားကို ယခင္ေကာက္ႏႈန္းထက္ တိုး၍ ေကာက္ခံေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည္ဟု ယင္းေတာင္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ကၽြဲေကာေက်းရြာရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စတီးစတုမ္း ကုမၸဏီက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ စက္ယႏၲယားျဖင့္ ကိုင္းေတာမ်ားကိုရွင္းခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိဘဲ ပစ္ပယ္ထားသည္ဟု ဆက္လက္​  ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းရြာေန လယ္သမားမ်ားက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တုိင္ ထိုလယ္ယာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ ထိန္းသိမ္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ယင္းရြာေန လယ္သမားမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ဆက္လက္၍ ယင္းတို႔ လုပ္ကိုင္အခ်ိန္မွစ၍ စတီးစတုမ္း ကုမၸဏီအမည္ခံျဖင့္ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ ေဒၚလြင္လြင္ဦးတို႔က ယင္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးခ အခြန္အျဖစ္ တစ္ဧကလွ်င္ ငါးတင္း ႏႈန္းေပးရမည္ဟု​ ေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္​ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းတို႔မွ ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးခ အခြန္ကိုသာေတာင္းၿပီး လယ္သမားမ်ား​ ႏွစ္နာေၾကးအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ​ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို မေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္၌ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ ေဒၚလြင္လြင္ဦးတို႔ မေရာက္လာသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အခြန္ခလႊတ္ၿပီဟု ဝမ္းသာအားရျဖင့္ လယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ ထြန္ယက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၌ ဖိုးနတ္ေပး ေက်းရြာေန ဦးတင္ၿငိမ္းႏွင့္ စံကင္းႀကီးေက်းရြာေန ဦးလွ ဝင္းႏိုင္တို႔သည္ သမိန္စံျပေက်းရြာရွိရဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သီးစားခအခြန္ကို ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရန္ လယ္သမားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ယင္းလယ္သမားမ်ားက​ ေျပာခဲ့သည္။ အခြန္ႏႈန္းေကာက္ခံရာတြင္ ၁၆ ျပည္ ၄ လံုးေပးေဆာင္ရမည္ဟု​ ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးတင္ၿငိမ္းႏွင့္ ဦးလွဝင္းႏိုင္ တို႔သည္ သမိန္စံျပေက်းရြာ ရွိ ရဲအခ်ိဳ႕ႏွင့္​ ေပါင္း၍ ၁၇ ျပည္ ၄ လံုးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းခဲ့သည္မွာ ၂ဝဝ၆ မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ ရွိေနၿပီဟု ယင္းတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာင္ေဇာ္ဝင္းဆိုသူ က ““ဘယ္သူနဲ႔လိုက္လိုက္ လယ္ကိုမင္းတို႔ျပန္မရဘူး၊ ငါတို႔ လယ္ကိုျပန္ခ်ေပးမည္”” ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ကၽြဲေဂၚေက်းရြာေန လယ္သမားတစ္ဦးကေျပာခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕NLD မွ အမ်ိဳးသမီး​ ေခါင္းေဆာင္ ကလည္း ““အန္တီတို႔လည္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တင္ျပၿပီးေတာ့လည္း လုပ္ထားတာရွိေသးတယ္””ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားဘက္တြင္    ျပည္သူမ်ား အဖိႏွိပ္ခံေနရသည္ဟု ယင္းတို႔မွ ဆက္လက္ေျပာခဲ့သည္။

၀၀၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.