ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၉၊ ၂ဝ၁၃
သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕

သူရဦးေအးျမင့္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕

ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားက ယခုတင္မည့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒမူၾကမ္းကို အျပည့္ အဝ ေထာက္ခံၿပီး အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳ လိုေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္းသမား မ်ား၊ မီဒီယာေလာကသားမ်ားက ယင္း ဥပေဒမူၾကမ္းအား သေဘာမတူေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပင္ ဆင္သင့္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္၊ ျဖည့္စြက္ သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ေဝါဟာ ရမ်ားကို တင္ျပလာေသာေၾကာင့္ ယခင္ေရးဆြဲထားသည့္ မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္း ထြက္ရွိလာသည္ အထိ ဆိုင္းငံ့ ထားၿပီး ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ ဥပေဒၾကမ္း အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းကာ ေရးဆြဲသြားမည္ဟု သူရ ဦးေအးျမင့္က မတ္ ၉ ရက္ ရန္ကုန္ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ၊ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ ဆံုပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယခုလက္ရွိ ေရးဆြဲ ထားေသာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္း၊ ပစ္ ပယ္မႈျပဳရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းအသိေပးရာတြင္ “ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီဥပေဒၾကမ္းကို မလိုအပ္ဘူး။ လံုးဝပယ္သင့္တယ္လို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဥပေဒက လိုအပ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီဥပေဒ မတိုင္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္  စီ(ယာယီ)က ေရးဆြဲဆဲျဖစ္တဲ့ မီဒီယာ ဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေပၚထြန္းလာခ်ိန္ထိ ပံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေဝျခင္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ ျပဳဖို႔ ဆိုင္းငံ့ထားတာဟာ သင့္ေတာ္ တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖ ဒီေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္လာလို႔ အခုလိုဆိုင္းငံ့ၿပီးေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရည္ရြယ္တာပါ”ဟု ဆိုသည္။

တစ္ဖန္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈမရွိဟု ေျပာရန္ မသင့္ေတာ္သလို မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူ မ်ားသည့္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႔ ဆက္စပ္မႈရွိေန သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းေဆာင္ ရြက္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ယင္း၏ အျမင္ႏွင့္ သေဘာထားကို တင္ျပရာတြင္ ပံုႏွိပ္ ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း တြင္ ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ ၇၊ ၂ဝ၊ ၂ဝ၊ ၂၂ အခ်က္(၄)ခ်က္ကို သေဘာမတူ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနပါ သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာကို အတိအလင္း ေျပာၾကားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာေလာက၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို သြယ္ ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ သည့္ ဥပေဒဟု ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပ ေတာင္းဆိုကာ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အား ဥပေဒေဘာင္ထဲက ထုတ္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ စာေပ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) သည္ အစိုးရ၊ ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တို႔ အၾကား ျပႆနာ ဖန္တီး ရန္ မဟုတ္ဘဲ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ အရာမ်ားကို မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ ဥပေဒေဘာင္ထဲက ဆက္လက္ ေတာင္းဆို သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

The Voice Weekly မွ အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြ

The Voice Weekly မွ အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္မင္းေဆြ

ကိုေဇာ္သက္ေထြး

ကိုေဇာ္သက္ေထြး

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႕ဝင္၊ The Voice Weekly အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို မလိုလား ပိတ္ပင္၊ ဆန္႔က်င္လိုသျဖင့္ ယခုဥပေဒၾကမ္းအား ဆန္႔က်င္ရျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ျမန္မာမီဒီယာေလာက  သားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မရျခင္းေၾကာင့္သာ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္မႈ မရႏိုင္ဘဲ ေႏွာင္ႀကိဳး မ်ားေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနရ မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔  နားလည္မႈ လြဲကာ ယံုၾကည္မႈမရွိပါက  ဒုကၡေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္း၊ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ခြဲျခား မရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးကာ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို မိမိတို႔ ဘက္က win win situation အေနအထားျဖင့္ သြားရန္ အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။

အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ၊ စာေပစာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးခ်က္ အေနျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို သေဘာမတူသည့္ ဘက္မွ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုေၾကာင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း ႏွင့္ ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ျဖည့္စြက္သင့္သည့္ အေၾကာင္း အရာ၊ ေဝါဟာရ၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တစ္ဖက္မွ ဥပေဒ ကို အေျခအေနအရ လက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သူရဦးေအးျမင့္က အဆိုတင္သြင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ၄ ခ်က္အနက္ ၂ ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ အား အတည္ျပဳရန္ ေခတၲဆိုင္းငံ့ရန္ ႏွင့္ ပင္မဆြဲေနသည့္ မီဒီယာဥပေဒထဲ တြင္ ပံုႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းထဲမွ လိုက္နာ သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ညႇိႏိႈင္း ျပင္ဆင္မႈ ထည့္သြင္းရန္ အေျဖထြက္ လာခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္ အေန ျဖင့္ မီဒီယာ သမားမ်ားသည္ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းကို လိုလားလ်က္ရွိၿပီး ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ လိုသည္မ်ားကို မီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)သို႔ တစ္ပတ္အတြင္း ေပးပို႔ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္  လာသည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ထြန္း(စာေပထုတ္ေဝသူ)က မိမိ တို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မွ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေထာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)တို႔ၾကား မေျပလည္မႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအား တင္ျပရာ တြင္ ယခုထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း ဥပေဒ မူၾကမ္းသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အားသာခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပင္ဆင္လိုသည္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းကို အျပည့္အဝေထာက္ခံျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ မ်ားသည္ မီဒီယာတစ္ခုမွ ေရးသား ေဖာ္ျပသလို ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစား လိုသျဖင့္ လက္ခံျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ယခင္ထဲက စာေပေလာကတြင္ မသင့္ေတာ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရ သျဖင့္ စည္းစနစ္တက်ျဖစ္ေစလိုသည့္ အတြက္ ဥပေဒရွိသင့္သည္ဟု ယူဆ ျခင္းေၾကာင့္ သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္ စီ(ယာယီ)ကိုမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ သည့္အခါ မိမိတို႔ အသင္းအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေသာသူမ်ားျဖင့္ ျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ မိမိတို႔ အသင္းအဖြဲ႕ အား လ်စ္လ်ဴျပဳရာေရာက္ သည္ ဟု ခံစားထင္ျမင္မိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ ေနာင္ေဆြးေႏြးမည္ ဆိုပါက ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသိေပးကာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္မည့္ သူမ်ားျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးျပဳလုပ္ ေစလိုၿပီး သို႔မွသာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳရာတြင္ စာေရးဆရာ၊ မီဒီ ယာသမား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ အားလံုး ကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ အသံမ်ိဳးျဖစ္ လာမည္ဟုယူဆေၾကာင္း ဆိုသည္။

အထက္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္၊ သူရဦးေအးျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ား သမဂၢက စာေရး ဆရာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*