စီးပြားေရးသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၂ဝ၁၂

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ပံုႏွိပ္သူႏွင့္ ထုတ္ေဝသူလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဝသူ မ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၆)အရ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းထံသုိ႔ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ရရွိမွသာ ပံုႏွိပ္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္ ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသို႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ မွ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ေလွ်ာက္ထား လာေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း ထုတ္ေဝသူလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ လုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၇၉ ဦး၏ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီး ယေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပး ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ လုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ပိုမို လ်င္ျမန္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ႕ေစေရး အတြက္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္မွ စတင္၍ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ ျပဳႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအတြက္ www.ministryofinformation.gov.mm ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံႏွင့္ ျပည့္စံုရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္မတုိင္မီ ႀကိဳတင္ ေၾကညာထားေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားက ယင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွတစ္ဆင့္ Downlaod ျပဳလုပ္၍ သတ္မွတ္ပုံစံမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး epprmyanmar@gmail.com သို႔ PDF ဖိုင္ပူးတြဲ၍ သတ္မွတ္ရက္မွ စတင္ေပး ပို႔ ေလွ်ာက္ထားသြားၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား လာေသာ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံႏွင့္ ျပည့္စံုရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ညီၫြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီး ပံုႏွိပ္သူေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထား သည့္ရက္မွ ၃ ရက္တာ ကာလ အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ေဝသူ ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္မွ ၁၄ ရက္တာ ကာလ အတြင္း၌ လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ ကို အြန္လိုင္းမွပင္ ျပန္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသူမ်ား သည္ သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မ်ားရွိ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းေငြစာရင္း၌ မွတ္ပံုတင္ ေၾကး ကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထား အတုိင္းေပးေခ်၍ ပံုႏွိပ္သူ/ ထုတ္ေဝသူ သက္ေသခံ လက္မွတ္ ရယူျခင္းကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း-ဝ၁-၅၄၄၅၉၇၊ ဝ၁-၅၄၄၅၈၂၊ ဝ၁-၅၄၁၄၁၃ ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္း၊  ေနျပည္ေတာ္၊ ဖုန္း-ဝ၆၇၄၁၂၂ဝ၂၊ ဝ၆၇-၄၁၂၂ဝ၇ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*