ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ဇန္နဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

တံခါးဖြင့္စ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း စားပြဲတစ္ေနရာ ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏိၵယ အစရွိသည့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဝင္ေရာက္လာလ်က္ ရွိၾက သည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေျခခ်မႈတို႔မွာ တစ္စတစ္စ ေလွ်ာက် လာ ေနၿပီျဖစ္ သည္ဟု ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာက္ေျခလူတန္းစား အလႊာတြင္ ေပၚေပါက္လာေနေသာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အစြဲမ်ား က ေဘဂ်င္း၏ အေျခကို ပိုမိုဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေစမည္ လည္း ျဖစ္သည္။

ဤအေနအထားက ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ယင္း၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒမ်ားတြင္ အလယ္အလတ္ က်ေသာ အေျခတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သလို တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပင္ ယင္း၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူလည္းျဖစ္၊ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္ လည္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္သည့္ အစြဲမ်ား တိုးပြားလာမႈကို ဖံုးအုပ္ထားရ မည္လည္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက် Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအဆင့္ ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္း လာခဲ့သည္။ Cobra Gold သည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အႀကီးက်ယ္ ဆံုးႏွင့္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ျဖစ္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျဖစ္ သည္။ အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ စစ္သည္ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္း၊ စကၤာပူတို႔မွ စစ္မႈထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ကာ ပူးတြဲ ေလ့က်င့္ မႈ ျပဳလုပ္ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္ေျမျပင္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ေလတပ္ စစ္သည္ႏွင့္ ခရီးသည္ ၁၂ဝဝ ခန္႔တို႔ ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ စစ္ဘက္ က မၾကာမီ ျပန္လည္ စတင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားကို အေလးထားရန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ တ႐ုတ္တို႔ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေသာ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံ ကိန္းကို ရပ္တန္႔ေစခဲ့သည္။ ဤ သည္မွာ ေဘဂ်င္း၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ မဟုတ္ေၾကာင္း သေကၤတ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈကို ခံယူရရွိခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီက အစိုးရဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ အမွတ္တမဲ့ ေျပာၾကားခ်က္က ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတို႔ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြား တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈအေပၚ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အစြဲမ်ားကို မီးထိုးေပး သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ သတၲဳတြင္း တည္ရွိရာ အရပ္မွ ေဒသခံတို႔က သတၲဳတြင္းလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရေသာ ယင္းတို႔၏ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ သာ၍ေကာင္း ေသာ အေပးအယူ တစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေဒသတြင္းရွိ သမိုင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ေဆာင္ကိုလည္း ယင္းတို႔က ေရႊ႕ေျပာင္းေပးလိုျခင္း မရွိၾကေပ။

လက္ပံေတာင္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား၌ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ တ႐ုတ္တို႔ အမ်က္ သင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဘဂ်င္း အစိုးရက ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေသာင္းက်န္းထၾကြမႈကို အဆံုးသတ္ ရန္ ကူညီေပးခဲ့ ဖူးေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဦးေအာင္မင္း၏ မွတ္ခ်က္ စကားမ်ားကို လူထုက မႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေခ်။ လြတ္လပ္စ ျမန္မာမီဒီယာ တို႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အထူးတလည္ ႐ိုက်ိဳးေလး စားျပေန သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကာတြန္း႐ုပ္ပံုမ်ားကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သတၲဳတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ ၿဖိဳခြင္းမႈက ဆႏၵျပသူ အမ်ားအျပား မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေစခဲ့ျပန္သည္။ ေကာလာဟလ သတင္းစကားတို႔ အားေကာင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါၿဖိဳခြင္းမႈ၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ မ်က္ရည္ယိုဗံုးႏွင့္ မီးခိုးဗံုးတို႔မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထုတ္ လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလာခဲ့ၾကသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ အစဥ္အလာ အရ အလွမ္းမကြာလွေသာတစ္ေန ရာတြင္ ငုပ္လွ်ိဳးေနသည့္ တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရး အစြဲတို႔က လြတ္လပ္ေသာ ဝန္းက်င္သစ္တြင္ တစ္ဖန္ျပန္ လည္ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေတာ့သည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္သူတစ္ဦးက ေပးပို႔လာေသာ အီးေမးလ္တစ္ရပ္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တ႐ုတ္တို႔၏ အေနအထား အႀကီးအက်ယ္ ေလွ်ာက်လ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုရန္မွာ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေျပာၾကားခ်က္ သာ ျဖစ္သည္”ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။ ဤ ကိစၥသည္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သျဖင့္ သူ၏အမည္နာမကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ အဆိုဆန္းစစ္ ေလ့လာသူက “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္အစိုးရ၏ မွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားကို ကာလၾကာျမင့္စြာ ရရွိထားျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ မွတ္တမ္း ေကာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို အမွတ္ရပါ” ဟုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ယခုလထုတ္ Global Times သတင္းစာေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ Yu Jincui က “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ ကြက္လပ္တြင္ မီးေလာင္ေနၿပီဟု ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကား ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး တပ္ဦးတစ္ရပ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပံုေပၚလာလ်က္ ရွိသည္” ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူက ထိုအခ်က္ကို သေဘာတူညီသည္။ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္ဦး ျဖစ္တည္ လာေနၿပီဟု မိမိေျပာၾကား ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား အလႊာလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ အမ်ားဆံုး ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လက္ပံေတာင္း သတၲဳတြင္းကိစၥတြင္ အေျခအေန ဆိုးရြားလာေစရန္ ေရွ႕႐ႈသည့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးလံႈ႕ ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ျမဴ နစ္တို႔ကို အျပစ္ဖို႔ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ အစိုးရသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကဆိုသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔မွာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ဆင္သည့္ ဇာတ္ကြက္ဝင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိနားလည္ထားၾက သည္။

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့သည့္ ကိုယ္က်ိဳးစြက္ေသာသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈ မ်ားအတြက္ လက္ပံေတာင္းသည္ ဥပမာေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူက ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္တို႔ သည္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၿခံေပါက္ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲတြင္း ပို၍နက္ လာေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိႈေပါက္သကဲ့သို႔ မ်ားျပားလွေသာ လုပ္သားဆႏၵ ျပမႈ မ်ားက မေဝးေသာ အနာဂတ္ တြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေနအထားကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တို႔၏ ေျခရာသည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားစြာ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မၾကာခင္ကာလ မ်ားထက္ကပင္ တိုးပြားလာေန ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၃၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

The Global Times သတင္း စာေစာင္ပါ ေဆာင္းပါးက တ႐ုတ္ တို႔၏ နက္႐ိႈင္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ ဆက္ဆံမႈတို႔အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး၏ ပထဝီႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ ဟန္မရွိေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရး သားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံ Institute of South East Asia Studies မွ Dr.Ian Storey ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရးအစြဲ အၿမဲတမ္းရွိေနခဲ့ သည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ျဖစ္တည္လာေသာ ယင္းအစြဲမွာ အစိုးရက မီဒီယာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခ်ိန္တြင္ ပိုမိုေပၚလြင္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုခန္း တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ အဆိုပါ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးအစြဲကို ဖံုးအုပ္ ထားလိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သတိႀကီးစြာ ထား၍ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ Global Times ၏မွတ္ခ်က္ စကားတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းခဲ့ျပန္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျမႇင့္တင္ေပးလိုေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ဆက္စပ္လ်က္ ရွိၾကသည္မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းမွ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အက်ိဳး ဆက္သည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္း၊ ေဆာင္းပါးရွင္က ေရး သားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါျပႆနာ မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚသို႔ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေရးသားေဖာ္ျပ သြားခဲ့သည္။

Ref: Anti-China Sentiment a Challenge for on increasingly open Myanmar by Nirmal Ghosh.

The Straits Times/Asia News Network January 15,2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*