ႏိုင္ငံတကာသတင္း — မတ္ ၇၊ ၂ဝ၁၃

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ  Fukushima Daiichi အႏုျမဴစြမ္းအင္ စက္႐ံု ေရဒီယိုဓာတ္ သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႔မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ယင္းတို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေရဒီယိုဓာတ္ သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အျမင့္ဆံုး ပမာဏ အထိ ခံစားခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် အနည္းငယ္ ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ဂ်ပန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရ အတိုင္းအတာ တြင္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္ လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

Fukushima ျဖစ္စဥ္မွ ေရဒီယို ဓာတ္သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႕မႈခန္႔မွန္းပမာဏႏွင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အလားအလာ တို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေလ့လာမႈက Fukushima အျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားက ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရး ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကို လည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အျပင္ ေရဒီယို ဓာတ္သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အမ်ားဆံုး ခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူတို႔အား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ သူတို႔က ယင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ သိမီသမွ် သိပၸံပညာ ဗဟုသုတျဖင့္သာ ေဆာင္ ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရကမူ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာသည္ စိုးရိမ္စိတ္ လြန္ကဲလွသည္ဟု ဆိုသည္။ ျဖစ္ ေပၚႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ထက္ ပိုမို တြက္ဆထားသျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်အေပၚ ျပည္သူလူထုက နားလည္မႈ မွားယြင္းႏိုင္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ Fukushima ေဒသအတြင္း ေရဒီယိုဓာတ္သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားမွ ေမြးကင္းစ မိန္းကေလး ငယ္မ်ားမွာ သာမန္ ကေလးငယ္မ်ားထက္ Thyroid ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ် ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပထမႏွစ္အတြင္း ေရဒီယိုဓာတ္ သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ၁၂ မွ ၂၅ millisieverts အထိရွိေသာ ေဒသမ်ားကို ေရဒီယိုဓာတ္ သတၲိၾကြမႈ အျမင့္ဆံုးဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သာမန္ အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ တစ္ေယာက္၏ Thyroid ကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ေခ်မွာ ဝ.၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္ဟုလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေရဒီယို ဓာတ္သတၲိ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေဒသမ်ားမွ ေမြးကင္းစ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ သာမန္ထက္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုၿပီး Tumor ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတြင္လည္း သာမန္ထက္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုသည္ဟု အဆိုပါအစီရင္ခံစာကဆိုသည္။ ေမြးကင္းစ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ဆိုလွ်င္ ေသြးကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ သာမန္ထက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ေရဒီယိုဓာတ္သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႕မႈျဖစ္ပြားေနေသာ Fukushima Daiichi စက္႐ံုအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စက္႐ံုတြင္း က်န္ရွိေန ခဲ့ေသာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ေသြးကင္ဆာ၊ Thyroid ကင္ဆာ ႏွင့္ အျခားကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အနည္းငယ္မွ် ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ ဟုလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာ က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ေရရွည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈ တို႔ကို အဆိုပါ ေရဒီယိုဓာတ္ သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အျမင့္ဆံုး ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပး သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း အေလးထား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Fukushima ေဒသမွ ေဒသခံအစိုး ရအရာရွိမ်ားက ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို ေဝဖန္ေျပာ ၾကားခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ ေဒသမ်ား၏ အမည္အတိ အက်ကို ေဖာ္ျပေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ လိုသည္ထက္ပို၍ ခ်ဲ႕ထြင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေစ မည္ဟု လည္း ေဝဖန္ ၾကသည္။

အခ်င္း ၁၂ မိုင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကယ္ဆယ္ေရးဇုန္ ျပင္ပေဒသ မ်ားတြင္ ေဒသခံတို႔က မိမိတို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ စျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္း သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

Fukushima ေဒသအာဏာပိုင္တို႔က ေရဒီယို ဓာတ္သတၲိပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ ေသာ အက်ိဳးဆက္ တို႔အတြက္ ေရရွည္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾက သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ေဒသခံကေလးငယ္သံုးဦးတြင္ Thyroid ကင္ဆာျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ ျဖစ္ပြားျခင္းမွာ  ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူ တို႔က ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*