လူမႈေရးသတင္း — November 30, 2012

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပ ေပ်ာက္ေရးေန႔ က်င္းပစဥ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံေနရသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးသြားၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို သတိရေအာက္ေမ့ဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္Women’s glaxy မွ ဦးေဆာင္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔(ဖဲႀကိဳးျဖဴေန႔)ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဥကၠလာပရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိအၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္ႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ တန္ဆာခံမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုစစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားကို ခံစားေနရ ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔အျပင္ အိမ္တြင္းမိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ခံစားေနရေၾကာင္း၊ လူအမ်ားသြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ သည့္လမ္းႏွင့္ ဘတ္စ္ကားေပၚမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာယိအိေႁႏၵထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖစ္ေစ သည့္အသံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမႈအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ အိေႁႏၵပ်က္ေအာင္၊ သက္ေသာင့္သက္ သာမျဖစ္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ေနမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းWomen’s glaxy (ေျမာက္ဥကၠလာပ)မွ တာဝန္ရွိသူ ေဒၚမူစဲက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံေနရသျဖင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံခြက္ထဲသို႔က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အပိုင္းမ်ား၌ ပါဝင္မႈအလြန္နည္းပါးေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းရွိေသာ္လည္းပဲ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း မ်ား ေၾကာင့္ အမ်ားအက်ိဳး ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈနည္းလာေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္မွသာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚမူစဲက ”ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရထက္ဝက္ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း တခ်ိဳ႕နဲ႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အဆင့္ဆင့္တိုင္းမွာ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲေတြဟာ ပိုၿပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းမွာ မေမ့မေလ်ာ့ထည့္သြင္းၿပီး လက္တြဲေခၚေဆာင္ အားေပးသြားမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ လွမ္းေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြဟာလည္း ဒီထက္ပိုၿပီး ခရီးေရာက္လာမွာပါ”ဟု အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈပ ေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈကာ႐ႈျမင္သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးေန႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္၊ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၈၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက တတိယေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ား(A/54/598 and Corr.Land 2) ကို အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၅၄/၁၃၄ အရ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ကို ယခင္က အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ ေရးေန႔အျဖစ္ လက္တင္အေမရိကမွ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့အႏွံ႔အျပားရွိ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားစြာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ရာ ထိုစဥ္က တိက်ေသာ အမည္နာမ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမျပဳေရးေန႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရးေန႔အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး(The First Feminist Encuentro)က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမျပဳေရးေန႔ကို လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရီဘီယံေဒသအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေၾကညာခဲ့ကာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ဘိုဂိုတာတြင္ ၁၉၈၁ ခု၊ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ အင္ကူထ႐ိုက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံေသာ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မွစ၍ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ ယွက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရက က်ဴးလြန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ား အေပၚႏွိပ္စက္ညႇဥ္း ပန္းမႈ၊ ေစာ္ကားမႈမ်ားအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်ျဖင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး မီရာဘဲလ္ (Mirabal)ညီအစ္မမ်ား အသက္ဆံုး ႐ံႈးခဲ့ၾကရသည့္ေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ မူလက ဒိုေမနီ ကန္သမၼတႏိုင္ငံ၌ အာဏာရွင္ရာဖဲလ္ ထဂူဂ်ီလို (Rafael Trujillo 1930-1961) အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က မီရာဘဲလ္ညီအစ္မ ၃ ဦး ကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ေန႔ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဌာန၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးဌာနခြဲမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မွ မနီလာသိန္း၊   ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ Women’s glaxy (ေျမာက္ ဥကၠလာပ)မွအဖြဲ႕ဝင္ေဒၚမူစဲ၊ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးလိႈင္၊ ေဒၚဝါဝါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ အန္အယ္လ္ဒီ ေသြးလွဴေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*