ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥတာ ေသာမတ္အုိေဂ်  ကြင္တားနားက ပါလီမန္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ တြင္ အေလးထား ယိမ္းယိုင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပါလီမန္ အဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ Stakeholders မ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လုိအင္ ဆႏၵမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈ ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေျခခံဥပေဒတြင္ ပုိမိုအားေကာင္း ပါဝင္လာ ႏိုင္မည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျပင္ဆင္ သင့္ၿပီး သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ အတိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာက္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ပုိမိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုယူကာ လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္မည္ ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ အြန္လိုင္းဘေဘာ့ ဂါတစ္ဦးမွ MP မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း အေပၚ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိုက္အခံ ဆုိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္တြင္ လက္ခံသင့္ေၾကာင္း မည္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးရွိေသာ အတိုက္အခံ ကိုမဆို ႀကိဳဆိုသင့္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တစ္ဖန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပႆနာပဋိပကၡ မ်ား ေျပလည္ေစရန္ ေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္း အေပၚ သြားေနျခင္းအတြက္ အားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုတုိးတက္ ျဖစ္ထြန္း လက္ခံဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ မိေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားေစျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးရာတြင္ လူမႈဗဟိုျပဳ အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာ အေရးပါသလုိ ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေသာ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့ စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပုိမိုပါဝင္ႏိုင္ လာေစဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာသင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္ စစ္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မွ အသံုး ျပဳခဲ့ေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အိမ္ရာ ဖ်က္ဆီးခံရမႈ၊ ဘဝ ရပ္တည္ခ်က္ ပ်က္စီးမႈ၊ ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေသေၾကမႈမ်ား၊ မေသခ်ာေသာ အနာဂတ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား အသံကို နားစြင့္ခဲ့ရာ အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ား ကို ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ေန႔ တျခား တုိးပြားလာသည့္ စစ္ေဘး ေရွာင္ျပည္သူမ်ား မိမိအိမ္ျပန္ႏိုင္ေရး အတြက္ အထူးတာဝန္ရွိေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအဖက္မွ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ အပစ္အခတ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးမွ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအထိ အၿပီးတိုင္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ တင္ရွိေနေသာ အမုန္းတရား၊ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈ၊ အက်ဳိးစီးပြား ပ်က္စီးလိုစိတ္၊ ေဒါသမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ ႏွစ္ဖက္ အုပ္စုတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ျပည့္ဝေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ သင့္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ မည္သည္ ဘာသာစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ ခဲြျခားျခင္းအေပၚ အေျခတည္ ပါက ေပၚထြန္းႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲမ်ား ေလ်ာ့ခ်ကာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေဒသခံ တာဝန္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အထူးတလွယ္ အေရးထား ကိုင္တြယ္ေစလိုေၾကာင္း အႀကံ ျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ က်န္ရွိေနျခင္းအေပၚ သံုးသပ္ရာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ယံုၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းရွိ ကိုေအာင္ႏိုင္ ၊ ေစာဖရန္စစ္၊ ထြန္းဦးတို႔ အပါအဝင္ အျခားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္ရွိေန ဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ားမၾကာမီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ လ်င္ျမန္မွန္ကန္ တိက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်န္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးႏိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္း  က်သူမ်ားအား ဥပေဒလက္လြတ္ႏွိပ္ စက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ဆံုး အဆင့္ၾကား လုပ္ငန္းစဥ္ ကြာဟမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆကာ အစိုးရ ႏွင့္ အျခားေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ မၾကာမီႏုိင္ငံတကာ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ICRC ႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလုိသည္ ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအေနျဖင့္ ယာယီ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ မီဒီယာ အက္ဥပေဒ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာသမားမ်ား ပါဝင္သည့္ ယာယီ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအား တာဝန္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပ ခြင့္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ားမၾကာမီ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ ဥပေဒသစ္ တစ္ခုေပၚထြက္လာေစရန္ အားေပးလုိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုး  သပ္ရာတြင္ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရ မည္ဆုိေသာ အခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္ အေရးစံႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ ခြင့္ ျပဳမိန္႔မပါရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္  အက်ဥ္းခ်ျခင္းမ်ဳိးမွာ လုိအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အသိေပး႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း အတြက္ အေရးယူမႈမ်ားမွာ မည္သုိ႔ မွ် တရားမွ်တမႈရွိေစမည့္ အေၾကာင္း တရားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တုိးတက္ေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္း အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္လာ ႏုိင္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းမ်ား သည္ အျခားေသာ သက္ေရာက္မႈ မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ၊ ဖိအားေပးေရႊ႕ ေျပာင္းေစမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္  ေဖာ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအား အသိေပး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ လုိအပ္ေသာ သုေတသနျပဳမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွ ဆန္႔က်င္ေသာ သက္ေရာက္မႈ မ်ားအတြက္ ႀကဳိတင္ဆန္းစစ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာ သည္။

အထက္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လက္ပံေတာင္း အေရးအခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ကြာဟမႈ၏ ျပယုဂ္ျဖစ္သလုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ မလိုလားအပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းမွာ အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ကူး ေပါက္သည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္၍အဓိက က်ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား အလ်ဥ္းမပါဝင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း  အေရးကိစၥ ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ မီးေလာင္ဗံုး ျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းသည္ ဟု ေဒသခံမ်ားမွ သိရၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ ရၿပီး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ မည္သည့္ မီးေလာင္ဗံုး အမ်ဳိးအစား ကိုမွ် အသံုးမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆုိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွ တိက် ရွင္းလင္းျပတ္သား ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္လာႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥတာ ေသာမတ္အုိေဂ် ကြင္တားနား သည္ ယင္းျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၊ ေထာင္တြင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းသား မိသားစုဝင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွား ကာကြယ္သူမ်ား၊ မိုးထိမိုးမိေရႊလုပ္သားမ်ား၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈ ေကာ္မရွင္၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ား၊ United Country Team ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔အား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ခရီးစဥ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး၊ ပါလီမန္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာဥပေဒေပၚေပါက္ေစေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေလ့လာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္း အႀကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မစၥတာ ေသာမတ္အိုေဂ် ကြင္တားနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔ အခြင့္ အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူအျဖစ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ ရက္က ေရာက္ ရွိကာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရ သည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*