က်န္းမာေရး သတင္း — မတ္ ၁၁၊ ၂ဝ၁၃

ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္အရ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားအား သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေပး လိုက္ေသာ ျဖည့္စြက္ ဗိုက္တာမင္ ပမာဏသည္ ဗိုက္တာမင္ႏွင့္ ေဖာလိတ္ (Folate) အား ထိန္း ခ်ဳပ္ေပးသည့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ (Gene) ကို လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ (Schizophrenia) ခံစားေနရသူ ၁၄ဝ အား ၁၆ ပတ္ ခန္႔ ေလ့လာခဲ့ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေသာ FOLH 1 မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ Gene ပါရွိသူမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးေသာ FOLH 1 Gene ပါရွိသူမ်ား ထက္ ဗိုက္တာမင္ B12ႏွင့္ ေဖာလစ္ အက္ဆစ္အား ပိုမိုတံု႔ျပန္ႏိုင္မႈ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဤ ေလ့လာမႈကို ဦးေဆာင္သူမွာ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု ႀကီးမွ Dr. Joshna Roffman ျဖစ္သည္။

ေဖာလိတ္ႏွင့္ ဗိုက္တာမင္ B12 အား အသီးအရြက္မ်ား၊ ပဲသီးႏွင့္ အရည္ရႊမ္းေသာ အသီးမ်ား၌ ေတြ႕ ရွိရၿပီး ၄င္းမွာ ခႏၶာကိုယ္၏ အာ႐ံု ေၾကာစနစ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ေသာ အင္ဇိုင္းႏွင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား ခ်က္ လုပ္ႏိုင္ ရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ ဗိုက္တာမင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၁ဝ၆ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက Reuters သတင္း ဌာန အား ေဖာလိတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္း Roffman မွ ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ ဤေလ့လာမႈ အသစ္၌မူ ထိုေရာဂါရွိသူ၌ ေဖာလိတ္ျဖည့္စြက္မႈ ထပ္ေလာင္းေပးလိုက္ပါက ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါ၏ အႏုတ္ လကၡဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ စိတ္ခံစား မႈမရွိျခင္း၊ အဆိုးျမင္လာျခင္း၊ ထင္ ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း အစရွိေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားအေပၚ ဦးတည္ခ်က္ ထားေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူမ်ား က ေျပာၾကားထားသည္။

ေလ့လာမႈ၌ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ေဝဒနာခံစားရသူ ၁၄ဝ အားအုပ္စု ႏွစ္ခြဲထားၿပီး တစ္စုအား  Folic Acit ၂ မီလီဂရမ္ႏွင့္ Vit B12 ၄ဝဝ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္အား တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ၁၆ ပတ္စာေပးထားၿပီး က်န္အုပ္စုကို မူ ေဆးမပါဝင္ေသာ Placebo ေဆး မ်ား ေပးထားလ်က္ ၄င္းတို႔၏အေျခ အေနအား သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ တံု႔ ျပန္မႈအား တိုင္းတာရာ၌ အမွတ္ေပး စနစ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းမွာ ဝ မွ ၁ဝဝ အတြင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေလ့လာမႈ၌ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္မားေသာ FOLH 1  မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ Gene ပါရွိသူမ်ားသည္ တံု႔ျပန္မႈအား ပိုမို ေကာင္းၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္အုပ္စုထက္ လကၡဏာစုမ်ားမွာ ၅ မွတ္ေလွ်ာ့က် သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ဤေတြ႕ရွိ ခ်က္မွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ စိတ္ကစဥ့္ ကလ်ားေရာဂါ၏ အေရးပါေသာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာ ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: Reuters

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*