ဘာလဲဟဲ့၊ ေမာင္စြမ္းရည္၊ ငါတို႔စာေပ

၂ဝ၁၃၊ ဇန္နဝါရီလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၁၊ တန္ဖိုး ၂ဝဝဝ က်ပ္

ေမာင္စြမ္းရည္၏ ဘာလဲဟဲ့ စာအုပ္ကုိ ငါတို႔စာေပမွ ပထမအ ႀကိမ္ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ျပည္တြင္း တြင္ ယခုမွ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝ ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ ဖူးေၾကာင္း သိရၿပီး ျပည္ပအေျခစိုက္ အာဟာရ၊ ျပည္သူ႔ အျမင္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ သစၥာေတာ္ လွန္ေရးမဂၢဇင္း၊ ဥဒါန္း မဂၢဇင္းတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ဘာလဲဟဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ဘာလဲဟဲ့ ပါတီႏုိင္ငံေရး၊ ဘာလဲဟဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဘာလဲဟဲ့ ပုဆိန္႐ိုး စသည့္ ေဆာင္းပါးေပါင္း ၃၃ ပုဒ္ ပါဝင္ၿပီး ၂ဝဝ၄၊ ၂ဝဝ၅၊ ၂ဝဝ၆ ကာလမ်ားအတြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ျပည္ပ ေရာက္ရွိေနစဥ္ အေစာပုိင္းကာလ မ်ားအတြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိကာလ အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ရဲဝံ့စြာတို႔ထိ သံုးသပ္ ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အစုိးရ၊ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား တို႔အၾကား ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား ကုိသာမက ေခတ္စနစ္ဆုိး တစ္ခုေအာက္တြင္ လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးမ်ား အေရး၊ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာေလာက စသည္မ်ားကုိလည္း တုိ႔ထိထားသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဆုိးရြားေသာ အုပ္စုိးသူတို႔၏ ေခတ္ကာလတစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရေသာ ျပည္သူ လူထု ၾကားတြင္ မ်ားစြာေသာ မေက် နပ္ခ်က္မ်ား၊ ၿမိဳသိပ္ထားရသည္မ်ား ရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ အခြင့္မသာ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းမႈ မရေသး၍ စသည္မ်ားေၾကာင့္ အသံ တိတ္ေနခဲ့ရေသာ္လည္း လူထုၾကား တြင္ မ်ားစြာေသာ ဂယက္ပြက္မ်ား ကုိယ္စီရွိေနၾကသည္လည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေရး စသည္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား နယ္ပယ္စံုရွိၾကသည္။ ဤဂယက္ပြက္ မ်ားသည္ ေမာင္စြမ္းရည္၏ ဘာလဲဟဲ့တြင္ ထင္ဟပ္ေနေပသည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း က်မ္းႀကီး က်မ္းခုိင္မ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ သာမန္ အရပ္သား အေတြးအေခၚ၊ အရပ္သား တုံ႔ျပန္ခ်က္၊ အရပ္သား စကားလံုးမ်ားျဖင့္သာ ေရးသားထားသည္။ သာမန္ျပည္သူ တစ္ဦး၏ ေတြးဆပံု၊ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေရး သားထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ကုိယ္တုိင္ မွာလည္းႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ မွမဟုတ္ဘဲ စာေရးသူတစ္ဦးျဖစ္ သည့္အတြက္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳအရ မသိမျဖစ္သိ လာရေသာ ဘဝႏုိင္ငံေရးဓာတ္ခံကုိ သာ အားျပဳ၍ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမွာစကားဆုိထား သည္။

ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ပါတီႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဟူသည့္ စကားလံုး ႏွစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာလဲဟဲ့ ပါတီႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးတြင္ ျပတ္သားစြာ သံုးသပ္ထားသည္။ တုိငး္ျပည္ အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီႏုိင္ငံေရးကုိ အဆင့္ႏွိမ့္ထားလိုသည့္ အာဏာရွင္ တုိ႔၏ သေဘာထားကုိ တံု႔ျပန္ ထားသည္။ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွင္သန္ေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆုိထားသည္။

ဘာလဲဟဲ့ တရားဥပေဒ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း အာဏာရွင္ကာလ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေခ်ပထား သည္။ တရားဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ပုိင္ရွင္မ်ား ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ ကန္႔သတ္ထားၾကပံုမ်ားကုိလည္း တစ္ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ထားသည္။ ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ရာ ကာလ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စုိးဖိႏွိပ္မႈ အၾကမ္းရမ္းဆံုးကာလမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ျပည္သူတို႔၏ ခံစားရခ်က္မ်ားမွာလည္း ခါးသီးလွသည္။ သို႔ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ စြမ္းႏုိင္သေလာက္ အျပင္းထန္ဆံုး၊ အစူးရွဆံုး ျပန္လည္ ေခ်ပ ခဲ့ၾကသည္မ်ားတြင္ ဤဘာလဲဟဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားသည္လည္း တစ္တပ္တစ္အား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ အခန္႔သား ေနရာယူေနၾကေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ပိတ္ဆို႔ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲကုိးကြယ္ မႈ၊ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ကြန္ ျမဴနစ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕၊ ျပည္ပအားကုိး ပုဆိန္႐ိုး စသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္လည္း အာဏာရွင္လက္ကုိင္တုတ္ မီဒီယာ မ်ားကုိ ျပန္လည္ေခ်ပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာလဲဟဲ့ မီဒီယာ အသစ္ႏွင့္ ဘာလဲဟဲ့သတင္းသမား ေဆာင္းပါးတို႔တြင္ မီဒီယာသမားတို႔ သတိျပဳဖြယ္ ဘက္လိုက္ေရး အေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားသည္။ အစဥ္အလာ သံုးစြဲလာခဲ့ေသာ ဘက္မလိုက္ေရး သည္ အၿမဲတေစအမွန္တရားမဟုတ္ ဘဲ မတရားသည္ကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ဘက္မလိုက္ဘဲေနပါက မတရားသည့္ ဘက္မွ ဘက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ အယူအဆကုိ လက္ခံႀကိဳ ဆုိဖြယ္တင္ျပထား သည္။ ထုိစဥ္ ျပန္ ၾကားေရး စာေစာင္တို႔၏ မတရားသည့္ ဘက္မွ ဘက္လိုက္ျခင္း ကုိ ေခ်ပျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခား သတိျပဳဖြယ္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕တြင္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့သူ စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆလိုင္း ထြန္းသန္း အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဘာလဲဟဲ့ အဘေခၚသံ ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ ေရးအတြက္ ႀကီးငယ္မဟူ တာဝန္ သိၾကေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ထား သည္။ ျပည္သူတစ္ဦး၏ ခံစားခ်က္၊ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ ေသာ ဘာလဲဟဲ့မွ ေဆာင္းပါးတိုင္း သည္ အာဏာရွင္အစုိးရတစ္ခု အား သမား ႐ိုးက်ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္႐ံု ႏွင့္ပင္ ယံုၾကည္ဖြယ္မရွိ ေၾကာင္း ထိထိရွရွ ေခ်ပထားခ်က္မ်ားျဖစ္ သည္။ တစ္ခ်ိန္ကေလလိႈင္း ၾကားမွ ႏွစ္သက္ခဲ့ရေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ကုိ စာေပျမတ္ႏုိးသူတုိ႔ႏွင့္ ေမာင္စြမ္း ရည္၏ပရိသတ္တို႔ စာအုပ္စင္တြင္ ထားရွိဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆုိရေသာ္ ဘာလဲဟဲ့ ေဆာင္းပါး မ်ားသည္ လက္ကုိင္တုတ္ မီဒီယာမ်ား အေပၚ အခ်က္က်က် တံု႔ျပန္သေရာ္ ထားျခင္း ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

“ဒီတစ္ခါမွာ တရားတဲ့ဘက္နဲ႔ မတရားတဲ့ဘက္ ဘယ္ဘက္ လိုက္မလဲ။ ၾကားေနတယ္ ဆုိတာလည္း ဘက္လိုက္တာပဲ။

မတရားမွန္း သိရက္နဲ႔ ၾကားေနၿပီး ဝင္းထရံေပၚ ခြထိုင္တယ္ ဆုိတာ မတရားတဲ့ ဘက္လိုက္တာပဲေပါ့”

(စာ-၁၅၃)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*