ျပည္တြင္းသတင္း — ဘားအံ၊ ဇူလိုင္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၂
ေရျမဳပ္လုနီး ေနအိမ္အခ်ဳိ႕

ေရျမဳပ္လုနီး ေနအိမ္အခ်ဳိ႕

ေရျမဳပ္လု ေနအိမ္အခ်ဳိ႕

ေရျမဳပ္လု ေနအိမ္အခ်ဳိ႕

ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း

ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း

သံလြင္ၿမစ္ေရသည္ စုိးရိမ္ေရအမွတ္ ၇၉၄  စင္တီမီတာထက္ ေက်ာ္လြန္လာေသာေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ စ၍ သက္ဆုိင္ရာမွ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ၆ ခုဖြင့္လွစ္၍ ေရေဘးသင့္ၿပည္သူမ်ားကုိ စတင္ လက္ခံ ေနရာခ်ထားေပးလွ်က္ ရွိသည္။ထုိစခန္း ၆ ခုအနက္ ပရဟိတၱ လူငယ္ ဖြ႕ံၿဖဳိးေရးေက်ာင္း သည္ အၾကီးဆုးံ ၿဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၅၆ ခု ၊ လူဦးေရ၂၈၆ ဦးအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ရွိၿပီး ဆက္လက္၍ ေရေဘးသင့္သူမ်ား တိုးပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေရေဘးသင့္ ၿပည္သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ စည္ပင္သာယာေ၇း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ရွိၿပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ ဆန္ ၂ ဗူး ႏႈန္း ၿဖင့္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ ေပးထားေၾကာင္း ပရဟိတၱ လူငယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတာဝန္ခံ ဦးနီတုိးမွ ေၿပာၾကားသြားပါသည္။

ဝ၄၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*