ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃၊ ၂ဝ၁၂

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပဳျပင္​ ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကို ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆရာစံလမ္းႏွင့္ အေနာက္ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း လမ္းရွိ ““ျပဳျပင္ ​ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး  ေကာ္မတီ႐ံုး””   ရန္ကုန္တိုင္း ​ေဒသႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ““ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္””သို႔ တိုက္႐ိုက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီ ​ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသာဝင္းက ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္  ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေကာ္မတီမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ ဤ ေကာ္မတီ တစ္ခုတည္းသာ ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကား လိုသူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ လိပ္မူ၍ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံ​ ေပးလ်က္ရွိ​ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ​ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ႐ံုး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ႐ံုး

ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနဆဲ ကာလ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုိက္လံစစ္ေဆးျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ားရွိသည္ဟု ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္ျပလာခဲ့လွ်င္မူ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအား စစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက  ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က်င္းပခ်ိန္မတိုင္ခင္ ၾကားကာလမ်ားတြင္ ေပးပို႔တိုင္ၾကားေသာ အမႈမ်ားကို လည္း ေကာ္မတီထိုင္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေပၚ တိုင္ၾကားစာမ်ားကိုသာ လက္ခံေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသာဝင္းက  ေျပာသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.