လူမႈေရးသတင္း — September 25, 2012

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ေပၚေပါက္လာျခင္း အေပၚ ယင္းတကၠသိုလ္ ရွိ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက သမဂၢ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မျမင္ရေသးသျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ မရွိေသး ေသာ္လည္း ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ မည့္ အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ အားကိုးမိၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားထံသို႔ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ အေစာင္ ၆ဝဝ ကို ယင္းတကၠသိုလ္ သမဂၢ မွ ေဝငွခဲ့သည္။ ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို လက္ခံရရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုက “ဒီသမဂၢကို ယံုၾကည္တာ မယံုၾကည္တာ အသာထား။ နည္းနည္းေတာ့ အားကိုးမိတာေပါ့”ဟု ဆိုၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ သမဂၢကို အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥ၊ ေက်ာင္းတြင္း စာၾကည့္တိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥ၊ ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္ ခရီးေဝးလြန္းျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုက ေျပာၾက သည္။

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ေလွာ္ကား)

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ေလွာ္ကား)

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ျဖန္႔ေဝေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ဩဂုတ္ ၁၂ ရက္က ေၾကးမံု သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္မည့္ သတင္းပါ ဝန္ႀကီး၏ ေျပာစကား အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ယင္းတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေအာက္တြင္ ေက်ာင္းသား အားလံုးတန္းတူ ညီမွ် သင္ၾကားႏိုင္ရန္ သမဂၢမွ ကိုယ္စားျပဳကာ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုရာ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ လက္ရွိပညာေရး ေအာက္၌ သင္ၾကားေနရေသာ ေက်ာင္းသားထု၏ နစ္နာခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ (၁) ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရရွိမည့္ ဘြဲ႕သည္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဘဝအာမခံခ်က္ လံုးဝမရွိျခင္း၊ (၂) ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား စဥ္က ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယခု အဆင့္မမီဟု ေျပာၾကားျခင္း ခံရေသာ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ အပ ယခုကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ဟူ၍ မရွိခဲ့ျခင္း၊ (၃) ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုနီးပါး သင္ၾကားလာခဲ့ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာေရးစနစ္သည္ အစမ္းသပ္ခံ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခုသာျဖစ္ေနျခင္း၊ (၄)ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ရရွိမည့္ ဘြဲ႕သည္ သိပၸံႏွင့္ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေျပာၾကား ခ်က္အရ အဆင့္မီမႈ မရွိျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)မွ B.C.Sc ႏွင့္ B.C.Tech ဘြဲ႕ႏွစ္ခုသာ ေမဂ်ာ အလိုက္ ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။

အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေမဂ်ာအလိုက္ ေပးအပ္မည့္ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕မ်ားမွာ B.C.Sc ဘြဲ႕ အတြက္ Software Engineering ဘာသာရပ္၊ Knowledge Engineering ဘာသာရပ္၊ Business Information System ဘာသာရပ္ႏွင့္ High Performance Computing ဘာသာရပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ B.C.Tech ဘြဲ႕အတြက္ Computer Communication and Network ဘာသာရပ္၊ Embedded System ဘာသာရပ္ႏွင့္ Computer System ဘာသာရပ္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း အထူးျပဳေပးအပ္မည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ သမၼတထံသို႔ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမၼတ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ဆက္လက္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၃၈ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ၉၅ဝ ခန္႔သာ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဝဝ၈

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*