ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅ ၊ ၂ဝ၁၃
 ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်ိဳသန္းေမာင္

ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်ိဳသန္းေမာင္

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္း အဆင့္မ်ားေျဖေလ်ာ့ၿပီး ဆိပ္ကမ္းသို႕ ေရာက္ရွိ လာသည့္ ကုန္ပစၥည္မ်ား အား အခ်ိန္တိုအတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာသည့္ အပိုင္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ ေျပးညီ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ စနစ္သစ္ လုပ္ငန္းရပ္ မ်ားကိုစတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်ိဳသန္းေမာင္က မတ္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အစည္းေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္း ေတြ႔ဆံုပြဲ တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ယခုလိုလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ ပံုစံသစ္စတင္ရျခင္းမွာ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ မလိုအပ္ဘဲ အဆင့္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ေငြ ေၾကး အကုန္အက်မ်ားျခင္းမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႔က မိမိတို႔ဌာနအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္သည့္ အျပင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ေပးခဲ့သည့္အတြက္ မိမိဌာနတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အျခားပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယင္းတို႕ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနသည့္ ျပင္ပအဖြဲ႕မ်ားပါ ပါဝင္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ မလိုလားအပ္သည့္ အဆင့္မ်ား၊ မလိုလားအပ္သည့္ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈမ်ား မရွိရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစု အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း လုပ္ကိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၊ ျပင္ပဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုလိုေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရပ္ မ်ား၊ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ ေပၚလာမည့္ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မိမိတို႔ဌာန၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူမႈ ရွိေစရန္ ယခု ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္၊

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲ ျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က ျပည္သူ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုေျပာၾကား ရာတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕ သည္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္ သိန္း ဦးေဆာင္ၿပီးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦး  ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္လာ ခဲ့သည္မွာ (၂)ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသက္တမ္း သည္လည္း တစ္ဝက္ က်ိဳးေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ အေပၚ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ ရွိၾကေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ရွိ မလာေၾကာင္းကို  ျပည္သူ အမ်ားစုက ေျပာၾကေၾကာင္း၊ မည္သို႔ျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အားလံုးကေျပာဆိုသည့္ အသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ ၾကားေန ရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ ေျပာဆိုသည့္အသံမ်ားကို နားေထာင္ၿပီးအခက္အခဲရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသို႕ သြားေရာက္ၿပီး ေလ့လာ အကဲျဖတ္ရန္ မိမိတို႔အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည့္ ျပည္သူ မ်ား၏ ေျပာဆိုသံမ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ ယင္းဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အကဲျဖတ္ေလ့လာၿပီး ေျပ လည္ရန္ မည္သို႕ေျဖရွင္းမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ ကိုင္ရေၾကာင္း၊ ယခုျပည္တြင္းျပည္ပ ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေကာက္ အခြန္ဌာန စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ႏွင့္ ပါ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ၾကရေၾကာင္း၊ယင္းသို႔ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ရသည့္ အတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျပည္သူ မ်ားက ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားရ ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း သို႔သြားၾကသည့္ အခါတြင္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ မိမိတို႔ဌာနမ်ား အၾကားတြင္ မည္သည့္ အတားအဆီး မွ်ရွိေတာ့မည့္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ မိမိတို႕တိုင္းျပည္သို႕ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရ ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိတို႔ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ခိုင္မာသည့္ စည္းစနစ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဈးႏႈန္းသက္သာ ရန္လိုသလို၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား လည္း မျဖစ္ေစရန္ အဓိက အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွာ လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အခ်ိန္တို အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေရး အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈနည္း ပါးေရး၊ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာ မႈရွိေရးသည္ အဓိက က်သည့္ လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ယင္းတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အသီးသီးကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ရာ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ဌာနမ်ား အတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားအား စနစ္သစ္ျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း ထုတ္ယူ ႏိုင္ၿပီး ျပည္ပ ပို႔ကုန္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ပို႔ ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကား သည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*