စီးပြားေရးသတင္း — ဘန္ေကာက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျပင္းထန္ေနသျဖင့္ အိုးအိမ္ၿခံေျမမ်ား ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္း ျခင္းမ်ား မျပဳမီ သတိႀကီးႀကီး ထားရန္ ထုိင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ထုိင္း-ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဟာင္း သာနစ္ဆိုရတ္က ယမန္ေန႔တြင္ သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ားအတြက္ ေျမယာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ အေတာ္ မ်ားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ နယ္သူနယ္သားမ်ား၊ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ား ၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေန ၾကၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ရွင္အစစ္ကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ အခက္ေတြ႕ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္မွာ လည္း ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ား တရစပ္ ျမင့္ တက္ေနျခင္းက အသည္းအသန္ ျပႆနာ ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရတြင္ ေျမယာလက္လႊဲ ေရာင္းခ်မႈမ်ားက ထပ္ထပ္ျဖစ္ေနမႈကို စစ္ေဆးရန္ ထိေရာက္ေသာ အုိင္တီ စနစ္တစ္ရပ္ မရွိဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။ ေဒသခံ နယ္သူ နယ္သား မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားၾကားမွ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ဥပေဒေရး တိုက္ပြဲမ်ား အျဖစ္သုိ႔ တစ္စထက္ တစ္စ ျမင့္ တက္လာခဲ့သည္။

ဥပေဒအရ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိသည္ထက္ စက္႐ံုအတြက္ ေျမယာမ်ားကို မတရားသျဖင့္ အပိုင္စီးခဲ့ေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားက စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ဓာတုေဗဒ စက္႐ံု တစ္႐ံုမွ အရာရွိမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိခ့ဲၾကသည္။ အလားတူ အမႈအခင္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း ရန္ကုန္အနီးရွိ စီးပြားေရး နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အဆုိပါ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မေရရာမႈမ်ားက အေသအခ်ာပင္ ရပ္တန္႔သြားေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာနစ္ဆုိရတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟိုတယ္ သုိ႔မဟုတ္ စက္႐ံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ ရန္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ ထုိင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားအဖုိ႔ ေျမေနရာတစ္ခု ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း ျပဳရပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုိင္ရွင္အစစ္အမွန္ကို ေသခ်ာ မသိႏိုင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သူတုိ႔ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျဖစ္ေန ၾကရသည္။

ေျမယာအားလံုးလိုလိုကုိ ျမန္မာ အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေျမကြက္ မ်ားကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ထား ခဲ့သည္။ ထုိင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ားက စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဆုိသည္ကို စဥ္းစား ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ပဲခူးအျပင္ဘက္ရွိ ေျမယာ ကို ဝယ္လုိသည္ ဆုိပါက ဗဟိုအစိုးရ အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ထုတ္ေပး မေပး ဆိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေျမေစ်းမ်ား တစ္ဟုန္ထိုးတက္ လာၿပီးေနာက္တြင္ ေစ်းကစားမႈမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရက ဇုန္မ်ား ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ “အခု ရန္ကုန္မွာ ေျမေစ်းက ၁ စတုရန္းေပကို ဘတ္ ၂ဝ,ဝဝဝ ေလာက္နဲ႔ ေရာင္းေနၾကတာ၊ ေစ်း သိပ္ႀကီးတာေပါ့။ ဒီေတာ့ အစိုးရက ဆီလုန္နဲ႔ ဖာတူရတ္ ဇုန္ေတြလုိျဖစ္ေအာင္ နယ္ေျမ ေတြကို ခြဲေဝပိုင္းျခား  ပစ္ခ်င္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။ ေျမယာ အ႐ႈတ္အေထြးမ်ားကို အစီအစဥ္ တက် ျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာအစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားကို တရားမဝင္ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။

ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေန ျဖင့္ အဓိက စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ သည့္ ေတာင္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ရွိ စက္မႈဇုန္ မ်ားတြင္သာ ေျမဝယ္ေျမငွား လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ားတြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ စရာရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ တည္ဆဲစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ တုိက္႐ိုက္ ဝယ္ယူလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၿမိဳ႕လယ္ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ ေျမဝယ္မည္ ဆုိပါက စာခ်ဳပ္အထပ္ထပ္ ႏွင့္ ေျမမ်ားကိုသာ ဝယ္မိႏုိင္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမငွားသည္ က ဇုန္ျပင္ပထက္ ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေၾကာင္း၊ ေျမယာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ကို ေျမယာဌာနမွ ထုတ္ေပးထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေလ့လာစစ္ေဆးၾကည့္ သင့္ေၾကာင္း မစၥတာ သာနစ္က ဆုိ ပါသည္။ ဝစ္စပက္ ကုမၸဏီ (Wispact Co) ဥကၠ႒ ဂ်ာရယ္ ဒက္ပရာသြန္း(မ) က ထားဝယ္စက္မႈဇုန္တြင္ ၇၅ ႏွစ္ သက္တမ္း ျဖင့္ ေျမငွားရန္စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းက စက္မႈဇုန္ျပင္ပရွိ ေျမကို ငွားရမ္းရာ၌ ေတြ႕ရေသာ အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာ အစိုးရက ဇုန္မ်ားကို စက္မႈဇုန္မ်ား အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး စက္႐ံု အမ်ားအျပားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ရာ စက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္ဟု သူက ဆုိပါသည္။ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အမ်ားစု အစျပဳခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဖက္မွ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးမွ သာ ျပႆနာမွာ ေပၚထြက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ရွသ္မုိကာဝါ အုပ္စုႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည့္ အိခ်ိတန္ အုပ္စုမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ တန္ပတ္ဆာကို နာတီးက ဆုိပါသည္။

Ref: nationmultimedia.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*