ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၇

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပတိုက္မ်ား ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒသည္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း နိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေဒသမ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ထိန္းသိမ္း နိုင္ေစမည့္ ျပည္သူမ်ား လက္ခံေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ နိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဥပေဒအရ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ရွိရာဇုန္၊ ေရွးေဟာင္း ေနရာမ်ား တည္ရွိရာဇုန္၊ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္၍ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိရာ ယေန႔ထိ ဇုန္(၄၇)ဇုန္ သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ယင္း ဇုန္ (၄၇)ဇုန္အနက္ (၁၈)ဇုန္ အတြင္းတြင္ လူေနၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းရြာမ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိရာ ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥမ်ား၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သာသနာေရး ကိစၥမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ား၊ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရးကိစၥ မ်ားသည္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေခတ္ႏွင့္ မညီေတာ့သည့္ ကိစၥမ်ား၊ ေနာင္ေရရွည္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ေရး ကိစၥမ်ား၊ ကမာၻ႔ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ အတြက္ ထပ္မံျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲရန္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္း ေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ တင္ျပ အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ၍ ျပင္ဆင္ေရးသားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*