သတင္းေဆာင္းပါး — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂ဝ၁၂

ကာကြယ္ေရးမွ လြဲ၍ က်န္ ဘတ္ဂ်က္က႑ အားလံုးလုိလုိ အသံုးစရိတ္ ရွားပါးခ်ိဳ႕တဲ့လာခဲ့ေသာ စစ္ဘက္  အစိုးရ၏ ရာစုဝက္ၾကာ စိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ ျမန္မာ့ က်န္းမာေရး စနစ္ မွာလည္း လံုးဝနီးပါး လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရသည္။ ယခုမူ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ သိသာ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း အလဲႏွင့္ အတူ တုိးတက္မႈ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ႏုိင္ငံအတြက္ ေရွ႕ဆက္ တက္လွမ္းရမည့္ ခရီးကား မနီးလွ။ ရွည္ၾကာမည္ ခက္ခဲမည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမရိကႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတုိ႔က ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၏ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာလူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း ကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရန္ ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လာေစရန္ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီမွာ အနီးအနားႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ ေဖာေဖာသီသီ စီးဝင္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ျမန္မာအတြက္ကမူ မစို႔ မပို႔ မည္ကာမတၱသာ ရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တြင္ ကေမၻာဒီးယားမွ ရရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ၅၂ ေဒၚလာ၊ ဗီယက္နမ္ အတြက္ ၃၄ ေဒၚလာႏွင့္ လာအိုအတြက္ ၆၇ ေဒၚလာႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအတြက္ မွာ ၇ ေဒၚလာမွ်သာ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ ၁ ေဒၚလာရွိၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑တုိင္း နီးပါး၌ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အနိမ့္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္အစုိးရ၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲအမွားမ်ားေၾကာင့္  ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO)၏ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္  ဒုတိယ အညံ့ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ရာႏႈန္းကိုသာ သံုးစြဲခဲ့ကာ ကမၻာတစ္ဝန္းႏိုင္ငံမ်ား တြင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနေၾကာင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေမြးစကေလးေသႏႈန္း၊ လူမမည္ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ ေအာက္ကေလး ေသႏႈန္းအျမင့္ ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္ (စ္) ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ လူ ၁၈,ဝဝဝ ေသဆုံး ခဲ့ရၿပီး အိတ္(ခ်္)အုိင္ဗြီကုသမႈရရွိရန္ အခက္အခဲဆံုး ႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေန သည္။ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသမ်ားမွ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ ၉ဝ ရာႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ကေလး ၇ဝ ရာႏႈန္းေက်ာ္မွာ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သန္ေကာင္ေရာဂါမ်ား ခံစားေနရသည္။ အဆုတ္နာ တီဘီ ေရာဂါမွာ ကမၻာ့ျဖစ္ပြားႏႈန္း၏ ၃ ဆနီးပါးရွိၿပီး ေဒသတြင္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ရသည္။

“က်န္းမာေရးမွာ ဆယ္စုႏွစ္ ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမရွိခဲ့တာ က ပညာေရးစနစ္ၿပိဳက်မႈေတြ၊ စာေပစိစစ္မႈေတြ နဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ လူထုက်န္းမာေရးစနစ္ကို ပ်က္ကိန္း ဆုိက္ေစခဲ့တာဘဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ကို လံုလံုေလာက္  ေလာက္ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ အေထာက္ အပံ့ေတြ လူမ်ားစု အတြက္ တတ္ႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဘာဆုိဘာမွ မရွိခဲ့ပါဘူး” ဟု ဂၽြန္ ေဟာ့ပကင္း (စ)တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္ တာ ဗစ္(ထ)ဆူဝမ္ဗာနစ္ကစ္(ဂ်) က ဆုိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျပင္ပ ကမၻာသို႔ တံခါးဆက္ဖြင့္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက သမၼတ အုိဘားမား၏ အလည္အပတ္ခရီး ကဲ့သို႔ေသာ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္မ်ား မွာ ေခတ္သစ္တစ္ခုကုိ သေကၤတ ျပဳေနသည္။ ကမၻာလုံး အႏွံ႔မွ က်န္းမာေရး အရာရွိ တသီတတန္းႀကီး ကလည္း မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံတစ္ ဝန္းလွည့္လည္ၿပီး က်န္းမာေရးစနစ္ လက္က်န္မ်ားကို သံုးသပ္ ေလ့လာကာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကူညီရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိတ္(ခ်္)အုိင္ဗီြ လူနာမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈ ေဝဒနာႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈအေပၚ သိျမင္ နားလည္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ကမၻာ့ ေရွ႕ေဆာင္ ေျပာဆုိသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ကုလသမဂၢ မွ ၿပီးခဲ့သည့္ လတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အားတက္စရာ ေျခလွမ္းအခ်ဳိ႕လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးသစ္ ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို  ေကာင္းေကာင္း နားလည္သူ ကေလး အထူးကု သမားေတာ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္  သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မႈသစ္မ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ျမန္မာ့က်န္းမာ ေရးစနစ္ အရည္အေသြးကို တုိးတက္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ တြင္ ယခုႏွစ္ေစာေစာ ပိုင္း၌ သူက ေျပာခ့ဲသည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမိခင္ က်န္းမာေရး တုိ႔မွာ ထိပ္တန္း ဦးစားေပးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း  သူက ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရး လုပ္သားတို႔ကို တိုင္းျပည္က လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး မွာမူ ေျပာစရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လည္း သူကေျပာသည္။ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိတဲ့အတိုင္း စီးပြားေရးက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂ဝ၊ ၃ဝ ေက်ာ္မွာ သိပ္ေကာင္းလွတာ မဟုတ္ဘူး။ ပိတ္ဆို႔ မႈေတြေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေပမယ့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲအမွား တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္”ဟု သူက ဆုိပါသည္။

အစိုးရသစ္က က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ကုိ ၄ ဆတိုးခဲ့ေသာ္ လည္း နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္တုိးျမႇင့္မႈ အမ်ားအျပားမွာ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားကို လစာ ေပးရသည္ႏွင့္ ကုန္က်ေနရသည္။ က်န္းမာေရး အေျခအေန အမွန္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္အဝန္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လည္း လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္   ဆယ္စုမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ယခင္က ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ ပင္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္း စုမ်ားေနထုိင္ရာ မတည္ၿငိမ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ “က်န္းမာေရးစနစ္က ဒီမွာ တအား ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ UNAIDS ဌာေနညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး အီမြန္းမာဖီ က ေျပာသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တစ္ခ်ိန္က အားေကာင္း ေမာင္းသန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး စနစ္တစ္ရပ္ ရွိခဲ့ကာ ျပန္လည္နာလန္ ထူႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မွ ဘ႑ာေရး သာမက နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ပါ ရယူရန္ အေလးအနက္ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆုိပါသည္။

Ref: By Margie Mason, AP

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*