တိုင္းရင္းသားသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ အစိုးရ ၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုခ်င္း နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း မ်ားကို ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု မ်ားက ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မတ္လ ၂ဝ ရက္ ၉းဝဝ နာရီတြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၊ လား႐ိႈး မိုတယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခဲ့မည္ ဆိုပါက တက္ေရာက္ လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု  မ်ားက မိမိတင္ျပလိုေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးစာ တမ္းတစ္ေစာင္ျပင္ဆင္ယူေဆာင္လာ ကာ ထိုစာတမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မ်ားဖတ္ၾကားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေမး ခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အႀကံ ျပဳျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္ၿပီးေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အေပၚ အေျခခံေသာေၾကာင့္ ထိုဖယ္ဒရယ္စနစ္ အတြက္လည္း အေျခခံေကာင္း၊ နည္းလမ္းေကာင္း မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြင့္သင့္ခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းနည္း ရႏိုင္ေစရန္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပထမအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုကိစၥ ရပ္ျဖင့္ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္လာ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD မွ ဦးစိုင္းလိတ္က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

အထက္ပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ပထမဦးဆံုး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးေအာင္ မင္း၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒၊ ကယားျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဗဟိုရွမ္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕၊ ကယားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕တို႔ အပါအဝင္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကယား ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၂ ခုႏွင့္ ရွမ္း၊ ကယားလက္ နက္ကိုင္အင္အားစု ၁၃ ဖြဲ႕ပါဝင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*