တိုင္းရင္းသားသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂ဝ၁၃

ေဗဒါလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ YMCA ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး၏ လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ အျမင္ သေဘာထား၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဝါဒ၊ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအလားအလာ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာ၊ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ တူညီေသာ အက်ိဳးစီးပြားပါတီမ်ားအၾကား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လက္ရွိ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ အျမင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ အတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္ မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ စသည္တို႔ကို အဓိကဦးတည္လ်က္ က်င္းပသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဝါဒေခါင္းစဥ္ ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲ သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ျပည္နယ္ျပင္ပရွိ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္း သား လူနည္းစု မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ တိတိ က်က် သိရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အၾကား ျပင္ဆင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိမွသာ ထိေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ကြဲျပားမႈ မရွိဘဲ ညီၫြတ္စြာ ဟစ္ေၾကြးေသာ အသံတစ္ခုကသာ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေထာင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တစ္ဝင့္ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ အဆိုပါပြဲကို စီစဥ္ေသာ ေဗဒါ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို သင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ ႐ံုးခြဲေပါင္း ၆၂ ခု၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

ယ-ဝဝ၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*