ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂ဝ၁၂

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၉၅/၂ဝ၁၂ ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္ ခဲ့ေသာ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တုိ႔သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၁၅ ရက္ထိ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့မႈမ်ားကို သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ ၃/၂ဝ၁၂ ျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မံုရြာခ႐ိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕ နယ္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြင္းဆင္း စံုစမ္းခ့ဲသည့္အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ- ယန္စီ ေကာ့ပါးလီမိတက္တို႔မွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ စံပယ္ေတာင္၊ ေၾကးစင္ေတာင္ တုိ႔မွ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ မုိးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္စက္႐ံုတို႔ကိုပါ စစ္ေဆးခဲ့ ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံု

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပထမလယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ လက္ပံ ေတာင္း ေတာင္တို႔ ဆက္ႏြယ္မႈအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ သိရွိရန္အတြက္ မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ လယ္တီေက်ာင္းတိုက္ ႀကီးမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ သက္ေတာ္ရွည္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ဝင္ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သုေတသီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေတြ႕ဆံု၍ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းရယူခဲ့ၾက သည္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ မီးေလာင္ ဒဏ္ရာ ျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အေထြေထြေရာ ဂါ ကုသမႈ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္လည္းေကာင္း၊ ကန္ေတာ္ နဒီေဆး႐ံုႀကီး တြင္ လည္းေကာင္း ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသည့္ လူနာမ်ား၏ ေဆးကုသမႈ အေျခအေနတို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္ မႈေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း ခဲ့ၾကၿပီး ေဆး႐ံု တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ကုသမႈ ခံယူဆဲ လူနာမ်ားကိုလည္း တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕မ်ား ခြဲကာ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ရွိ ေဒသခံ ေက်းရြာ လူထုႏွင့္ေတြ႕ ဆံုၿပီး ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ား၊ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းတို႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေရရရွိေရး၊ က်န္း မာေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အစရွိသျဖင့္ ယင္းတို႔၏ လုိလားခ်က္  မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းစံုစမ္းကာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝက္ေမွး၊ ကံေတာႏွင့္ ဇီးေတာ၊ ဆည္တည္း ေက်းရြာသစ္ မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခစိုက္ ေနထုိင္သူ မ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ေနထုိင္ၾကေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍လည္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေဆး

အက္ဆစ္ အခိုးအေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္သည္ဟု ရပ္ရြာမွ သံသယရွိသည့္ ကေလးငယ္ ၄ ဦး၏ ေရာဂါေဝဒနာကိုလည္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာက္ ရွိလာၾကေသာ သမားေတာ္ဆရာဝန္ ႀကီးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသား ဆရာဝန္ ၂ ဦးတို႔က ပဏာမ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ အက္ဆစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည့္ ေရာဂါ လကၡဏာ မဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကေလးမ်ား ဆက္လက္ကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေခၚယူ ၍ ေဆးကုသေပး ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကံကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ မုိးႀကိဳး ဆာလ္ဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္ စက္႐ံုမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ အေငြ႕တြင္ ဆာလ္ဖာ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (SO2) ပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္စြန္႔ထုတ္မႈ အေျခအေန၊ စြန္႔ ပစ္ အရည္ႏွင့္ အစိုင္အခဲ ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ စုပုံသည့္ ကန္၊ စြန္႔ပစ္သည့္ ေနရာမ်ား ကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ၾက သည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မုံရြာေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္း၏ ပထမ အဆင့္ျဖစ္ေသာ စံပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာ-ယန္ စီေကာ့ပါး လီမိတက္႐ံုးႏွင့္ ေၾကးနီသတၱဳ တြင္းရိွရာ က်င္းႀကီး (Pit) ႏွစ္က်င္း သို႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး စီမံကိန္းဆုိင္ ရာကိစၥမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ဆုိင္ရာ (ISO-14001) လက္မွတ္ ထုတ္လုပ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ (ISO-9001) လက္မွတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆုိင္ရာ (OHASA-18001) လက္မွတ္ တုိ႔ကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္ ၁၉၈၄ မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ စြန္႔ပစ္ ေျမမ်ားကို ေဒသခံ ရြာတစ္ရြာမွ ေဒသႏၲရ နည္းျဖင့္ ဒုတၳာ/ေၾကးနီ ခ်က္လုပ္မႈ၊ ေျမေအာက္သို႔ စိမ့္ဝင္မႈ အေျခအေန တုိ႔ကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ ေကာ့ပါး လီမိတက္႐ံုးသုိ႔ သြားေရာက္၍လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အကဲျဖတ္မႈ (EIA)၊ လူမႈဘဝအကဲ ျဖတ္မႈ (SIA)တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ကိစၥရပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ တို႔အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ ေကာ့ပါးလီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္ေပး  ေနသည့္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းစစ္ေဆး ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဆာလ္ဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္စက္႐ံုရွိ စြန္႔ပစ္ ေရကန္အတြင္းရွိ ေရ၊ စံပယ္ ေတာင္ေျခမွ စိမ့္ထြက္ ေရ၊ စံပယ္ေတာင္ေျခ ရွိ ေရေျမာင္း အတြင္းမွ ေရတို႔ႏွင့္ ဒံုးေတာရြာ အတြင္း ညစ္ညမ္းမႈ ရွိသည္ဟု ဆုိေသာ စက္ေရတြင္းမွ ေရတုိ႔ကိုလည္း ဓာတ္ခဲြ စစ္ေဆးရန္ နမူနာမ်ား ယူခဲ့သည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

သံုးသပ္

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၌ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ စံုညီ အစည္းအေဝး၌ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ထံ သို႔ တင္ျပခ့ဲၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယခု ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္ မ်ားသည္ ပဏာမစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဘဝ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ပညာရွင္ေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ဆက္လက္ စံုစမ္းသြားမည္ ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္း အတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့စဥ္က ေပးအပ္ ခဲ့ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥမ်ားကိုပါ ေကာ္မရွင္မွ ဆက္လက္ ေလ့လာ စံုစမ္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

ဝ၆ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*