ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၁၊ ၂ဝ၁၂

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာန႐ံုးေရွ႕တြင္ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကို ယေန႔ မနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈျပဳေနသူ ဦးဝင္းခ်ိဳက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထိုစက္မႈဇုန္အတြင္းမွာ ပါဝင္သည့္ လယ္သမား ၆ ေယာက္ ကိုယ္စားျပဳ၍ ဦးဝင္းခ်ိဳက ေတာင္းဆိုမႈ ၃ ခ်က္ကို အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာနသို႔ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ၾကားမႈ မရွိသျဖင့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈ လုပ္မည္ ဟု အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚရွိ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚရွိ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနေရွ႕တြင္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒအတိုင္း အေရးယူေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိၿပီး အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ  လယ္သမားမ်ားအား သီးစား ျပန္လည္ခ်ထားေပးျခင္း သည္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုေျမမ်ားအား ျပန္သိမ္းရမည္ဆိုသည့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၏ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဒုတိယ ေတာင္းဆိုခ်က္အျဖစ္ ထိုေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူၿပီးပါက မူလလက္ငုတ္ လယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးရမည္ဟု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ(မူၾကမ္း) ပုဒ္မ ၃၂ တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ငုတ္လယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာအခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒကို မထိခိုက္ေစဘဲ ျပန္ရသည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းကိုသာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ““တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္း ျပန္ၾကားမႈမရွိမခ်င္း ဆႏၵျပမည္”” ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းခ်ိဳက အင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဦးဝင္းခ်ိဳသည္ ထိုစက္မႈဇုန္အတြင္း၌ ပါဝင္သည့္ လယ္သမားဦးေရ ၆ ေယာက္၊ လယ္ဧကေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာဓုကန္ စက္မႈဇုန္၊ ဝါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ မ်ားမွ အသိမ္းခံထားရသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ယင္းအား ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ခန္႔အပ္၍ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထိုဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနသို႔ ့ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ထိုကဲ့သို႔ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚ၍ မၾကာခဏ ေျဖရွင္း ေပးရေလ့ရွိေၾကာင္း၊ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အထက္မွ ၫႊန္ၾကားမႈႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးေၾကာင္း အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

ဝဝ၂၊ ဝဝ၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*