ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး(ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ)က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္

မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အေလးထားေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးေစေရး ေၾကညာခ်က္ကို ဇူလိုင္ ၂၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္တြင္း အလုပ္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ား အလံုးအရင္းအလိုက္ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ရျခင္းစသည့္ အခက္အခဲ ၇ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည့္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ႏိုင္ငံ ေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသည့္အတိုင္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး(ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ)မွ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထုိေၾကညာခ်က္မွ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ ၇ ခ်က္တြင္ ဘြဲ႕ရအလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပညာေရး အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးစသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပါ ၀င္သည္။

၀၀၄ ၊ ၀၀၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*