သတင္းေဆာင္းပါး — ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂
ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ပီစီအို ဖုန္းမ်ားကိုသာ အားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္

ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ပီစီအို ဖုန္းမ်ားကိုသာ အားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္

အာဆီယံ ေဒသ၏ ေနာက္ဆံုး ႂကြင္းက်န္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမက္ခင္းစိမ္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက သူ႔ ထက္ငါ တိုးေဝွ႔ဝင္ေရာက္ရန္ ဟန္ျပင္လ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးမည့္ ပထမဆံုးေသာ အခရာက်သည့္ က႑မွာ ဆက္သြယ္ေရး က႑ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေဒသတြင္း ပေလယာမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပေလယာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ  ၾသဇာ အရွိန္အဝါႏွင့္ ရန္ပံုေငြ ရွိမရွိ သံသယ ေမးခြန္း တစ္ရပ္ ရင္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းေနသူတုိ႔အတြက္ သတင္းေကာင္း တစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ မီဒီယာဥပေဒျဖစ္သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ Communication & Multimedia Act ကုိ ယင္းတုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒသစ္အျဖစ္ ပံုတူ ေရးဆြဲမည္ဆုိေသာ သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ မဆုိစေလာက္ ျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ ပါရွိ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားပံုကအစ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

မေလးရွားတို႔၏ Putrajaya ႏွင့္ အလားတူသည္ ဟုဆုိႏိုင္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ တည္ရွိျခင္းကလည္း တိုက္ဆုိင္ တူညီေနျပန္သည္။

အေကာင္းဆံုးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာတုိ႔က မေလးရွား၏ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ေသခ်ာစြာေမႊေႏွာက္ ေလ့လာ စစ္ေဆးၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒက ျမန္မာတုိ႔ အေနျဖင့္ သင့္တင့္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ ပေလယာ အေျမာက္အျမားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိင္စင္မ်ားစြာ ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေပသည္။

မေလးရွားတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို အသံုးျပဳရန္ ျမန္မာတို႔ကို ေထာက္ခံအႀကံျပဳခဲ့သည္မွာ International Telecommunicatyions Union ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္းက အဆုိပါ ဥပေဒျဖင့္ မေလးရွားတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေျပာျပခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒ သစ္အရ CASP (content application service provider) ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ အမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္ ကုိလည္း ျမန္မာတို႔က ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ သည္။

ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို မွီျငမ္းျပဳျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး သိပ္သည္းဆ  ၂ဝ% မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅% အထိ အေဆာတလ်င္ တုိးျမႇင့္လိုသည့္  ျမန္မာတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို လ်င္ ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  အကူအညီျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံလူဦးေရ သန္း ၆ဝ ေက်ာ္ ရွိျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ဖြင့္လွစ္ကာစ အေျခအေနတုိ႔ကို ေထာက္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို အလြယ္တကူ နားလည္ႏုိင္ေပသည္။

ပမာဏ ႀကီးမားေသာ ဝင္ေငြ အေျမာက္အျမား ရရွိရန္ ေသခ်ာေသာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမက္ခင္းစိမ္းသို႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ၊ ထိုင္းႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံတို႔မွ ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ေရာက္ရွိေနရာ ယူႏွင့္ၿပီးၾကၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတုိ႔အနက္ Telekom Malaysia Bhd (TM) ကုမၸဏီက ႀကိဳးဖုန္းသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းအေပၚ  စိတ္အား ထက္သန္ ေနသလုိ RED tone International Bhd က Wi-Max ထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္း Axiata Bhd ႏွင့္ Celcom Axiata Bhd တုိ႔က မုိဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ၾကသည္။ လတ္တေလာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္ တုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိေသး သျဖင့္ MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd က အျခားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားေပသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းရျခင္း မရွိေသးသလို တင္ဒါမ်ားကိုလည္း ခ်ထားေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အဆုိပါ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႂကြယ္ဝမႈကို ျမည္းစမ္းရန္ အသင့္ရွိေနၾက သည္ျဖစ္ရာ ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ျခင္း တုိ႔သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြားေရာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကိုပင္ မမႈႏိုင္ေအာင္ ရွိေနၾကသည္။ ေစ်းကြက္၏ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို ခံစားနားလည္ ႏုိင္ရန္ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဤသည္ပင္ ကစားပြဲ၏ လက္ရွိအမည္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာဆုိလ်က္ ရွိၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါမူ ေရရာ ေသခ်ာေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ ျပဳႏိုင္သူတုိ႔သာ လက္ခံစဥ္းစားမႈ ရရွိမည္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပေလယာတို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမက္ခင္းသစ္တြင္ အေလးအနက္ အေျခစိုက္ လုပ္ကိုင္သူတို႔သာ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားကို ရိတ္သိမ္းခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။

Ref: Dialing to Myanmar Burgeoning Telecoms Sector

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*